logo

  ประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง

  กำหนดการ ดาวน์โหลดที่นี่  รายละเอียดและใบสมัครการประกวดนางนพมาศ ดาวน์โหลดที่นี่  รายละเอียดและใบสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ ดาวน์โหลดที่นี่  รายละเอียดและใบสมัครการประกวดกระทง ดาวน์โหลดที่นี่   

  ผู้อำนวยการ รับราางวัลผลงานดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

    ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 จากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้:เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมชายแดนใ...

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วัฒนธรรมอาเซียน”

  ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ – ป. ๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ – ม. ๓) มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วัฒนธรรมอาเซียน” ในวั...

  ผลการพิจารณารางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2562

  ตามที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒ...

  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

  รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 และผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

  การประกวด "หางเครื่องซุปเปอร์แดนซ์ ระดับชั้นประถมศึกษา Season 1 "

    ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาร่วมสืบสานความเป็นไทยผ่านบทเพลงลูกทุ่ง กับการประกวด "หางเครื่องซุปเปอร์แดนซ์ ระดับชั้นประถมศึกษา Season 1 " ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 กันยายน 2562 รางวัลการประ...
  29 พ.ย. 2018 10:16 ภราดร จันทร์กลิ่น
  27 พ.ย. 2018 13:52 ภราดร จันทร์กลิ่น
  27 พ.ย. 2018 10:12 ภราดร จันทร์กลิ่น
  31 ต.ค. 2018 12:26 ภราดร จันทร์กลิ่น

  ข่าวการรับสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา

  18 มี.ค. 2020 11:25 ภราดร จันทร์กลิ่น
  12 ธ.ค. 2019 13:51 ภราดร จันทร์กลิ่น

  ภาพกิจกรรม

  เพิ่มเติม

  ภาพผลงานสะสม

  Workshop

  เพิ่มเติม

  แนะนะหนังสือ

  Book

  เพิ่มเติม