logo
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ รับราางวัลผลงานดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

  ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 จากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้:เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมชายแดนใ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วัฒนธรรมอาเซียน”

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ – ป. ๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ – ม. ๓) มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “วัฒนธรรมอาเซียน” ในวั...

ผลการพิจารณารางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2562

ตามที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒ...

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 และผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

การประกวด "หางเครื่องซุปเปอร์แดนซ์ ระดับชั้นประถมศึกษา Season 1 "

  ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาร่วมสืบสานความเป็นไทยผ่านบทเพลงลูกทุ่ง กับการประกวด "หางเครื่องซุปเปอร์แดนซ์ ระดับชั้นประถมศึกษา Season 1 " ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 กันยายน 2562 รางวัลการประ...

เปิดให้ใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวัฒนธรรม

ตามที่งานเอกสารและข้อมูล สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาได้จัดทำฐานข้อมูลขึ้นเพื่อใช้งาน เปิดให้ทดลองใช้ 3 ฐานข้อมูล ขณะนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้ และปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าใช้ฐานข้อมูล ดังน...
29 พ.ย. 2018 10:16 ภราดร จันทร์กลิ่น
27 พ.ย. 2018 13:52 ภราดร จันทร์กลิ่น
27 พ.ย. 2018 10:12 ภราดร จันทร์กลิ่น
31 ต.ค. 2018 12:26 ภราดร จันทร์กลิ่น
13 ก.พ. 2018 13:10 ภราดร จันทร์กลิ่น

ข่าวการรับสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา

ไม่มีข่าว

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม

ภาพผลงานสะสม

Workshop

เพิ่มเติม

แนะนะหนังสือ

Book

เพิ่มเติม