โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

ชื่ออัลบั้มโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา