รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่ออัลบั้มรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิด
หอวัฒนธรรมภาคใต้
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี