โครงการสำรวจเกษตรกรภาคใต้โซน 1 พื้นที่ ต.นาขยาด จ.พัทลุง

ชื่ออัลบั้ม โครงการสำรวจเกษตรกรภาคใต้โซน 1 พื้นที่ ต.นาขยาด จ.พัทลุง
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดทีมงานโครงการสำรวจภาคใต้โซน 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะ ลงพื้นที่ประสานงานเกษตรอำเภอ
พบปะชุมชน ในพื้นที่ 12 ชุมชน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการฯ
และเตรียมการสำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูล