โครงการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากหมอพื้นบ้านสู่ชุมชนบ้านควน

ชื่ออัลบั้มโครงการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากหมอพื้นบ้านสู่ชุมชนบ้านควน
ชื่อหมวดประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากหมอพื้นบ้านสู่ชุมชนบ้านควน
ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
29-30 มกราคม 2561
โดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา