ประกาศ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ์ - 30 มิ.ย. 2016 14:16

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมเพื่อรับรางวัล

“บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๕๙”

………………………………..

ด้วยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมเพื่อรับรางวัล “บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

แห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๕๙” เพื่อประกาศเกียรติคุณและรับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

๑.  คุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ 

     ๑.๑ ประเภทบุคคลทั่วไป

                               ๑.๑.๑ เป็นผู้ที่มีมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์  มีสัญชาติไทย  และภูมิลำเนาอยู่ใน
๑๔ จังหวัดภาคใต้

                               ๑.๑.๒ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม ชุมชน หรือท้องถิ่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าเป็นผู้ที่มีผลงานหรือความโดดเด่นเกี่ยวกับงานทางด้านวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อาทิเช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน หัตถกรรม ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ การแพทย์พื้นบ้าน ภาษาศาสตร์และอักษรศาสตร์  และด้านอื่น ๆ หรือการเป็นผู้นำที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวในเชิงวัฒนธรรมในแง่มุมหรือบริบทต่าง ๆ ต่อชุมชนนั้น ๆ อย่างชัดเจน

                               ๑.๑.๓ มีความเสียสละ  และอุทิศตนเพื่องานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถเสมอมา

                              ๑.๑.๔ เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับชาติ (ศิลปินแห่งชาติ) หรือระดับนานาชาติ

มาก่อน

 

     ๑.๒ ประเภทนักศึกษา

 ๑.๒.๑ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ทั้ง ๕ วิทยาเขต โดยมีสถานภาพความเป็นนักศึกษาอย่างสมบูรณ์จนถึงวันรับรางวัล

 ๑.๒.๒ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากคณะ/หน่วยงานที่สังกัด หรือชมรม สโมสรนักศึกษา

หรือมีความโดดเด่น เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งหรือคลอบคลุมงานวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาโดยทั่วไป

 ๑.๒.๓ มีความเสียสละอุทิศตนให้กับงานด้านวัฒนธรรมของคณะและวิทยาเขต

อย่างเต็มความสามารถเสมอมา

 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ

     ๒.๑ หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า และหน่วยงานระดับกองในมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์  สามารถเสนอชื่อได้ประเภทละ ๑ ชื่อ

     ๒.๒ คณาจารย์  บุคลากร  และพนักงานมหาวิทยาลัย  สามารถเสนอชื่อได้ประเภทละ ๑ ชื่อ

     ๒.๓ หน่วยงานราชการทั่วไป สามารถเสนอชื่อประเภทที่ ๑.๑ ได้ ๑ ชื่อ

 

๓.  กระบวนการกลั่นกรองผู้ที่ได้รับรางวัล

     สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะนำ

รายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาพิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาจาก
ประวัติ  ผลงาน  ความรู้ความสามารถ และประโยชน์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาจะตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ชุด  เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสมกับรางวัลดังกล่าว ประเภทละ ๑ คน

 

๔.  รางวัลที่จะได้รับสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

                         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประเภทบุคคลทั่วไป  จะได้รับโล่รางวัลจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษา

กัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยเงินรางวัลมูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประเภทนักศึกษา เงินรางวัล

มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะมีการมอบรางวัลในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒๔
ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เวทีกลาง อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
                   ๕.  กำหนดวันเสนอชื่อ

     หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อผู้เข้าคัดเลือกรับรางวัลดังกล่าว  สามารถ

ส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์มไปยัง  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี โดยส่งทางไปรษณีย์จะถือวันลงประทับตราเป็นสำคัญ / โทรสาร ๐- ๗๓๓๓-๑๒๕๐ ภายในวันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

comments powered by Disqus