กำหนดการและรายชื่อ โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา
ประชาสัมพันธ์ - 4 ก.ค. 2016 11:03

กำหนดการ

โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา

ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 – 1 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

...................................................................................................................................

เวลา    17.00 – 17.15 น.      - ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสถาบันฯ

พบปะ พ่อครูโนรา นายเฉลิม แก้วพิมพ์ คณะ โนราเฉลิม ประพา ปัตตานี

เวลา    17.15 – 17.30 น.     -ประวัติความเป็นมาของโนรา  โดย วิทยากร

นางรวีวรรณ  ขำพล  บรรณรักษ์ชำนาญการพิเศษ

สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

เวลา    17.30.-.18.00 น.     - แนะนำท่านวิทยากร และผู้ช่วยท่านวิทยากรสอนการรำโนรา

 1. นายเฉลิม  แก้วพิมพ์                    พ่อครูโนรา
 2. นางรวีวรรณ  ขำพล                      บรรณรักษ์ชำนาญการพิเศษสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
 3. นางภัทรมาส  พรหมแก้ว               นักวิชาการศึกษา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
 4. นายภานุวัตร์  ฐิติสิรินันท์               ครู  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
 5. นางสาวนิศาชล  พรหมพันธ์           ครู โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์  ปัตตานี
 6. นายกรรชัย  บุญหา                     นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
 7. นายชิตพล  สมคิด                       นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ปัตตานี

เวลา    18.00 น.                  -แจ้งรายละเอียด กำหนดการ การเข้าร่วมพิธีกราบครูโนรา

หมายเหตุ  

 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • เรียน/ฝึกซ้อม ทุกวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
 • ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา

 1. ด.ญ.เมริษา  พรหมพันธ์
 2. ด.ญ.ณัฐปภัทรสร  อินทร์จันทร์
 3. ด.ญ.พิชญธิดา  แววภักดี
 4. ด.ญ.ปภาณภัทร  จิ๋วพัฒนกุล
 5. ด.ญ.ฉัฐตราภรณ์  เพียรแสวงบุญ
 6. ด.ญ.ขวัญสุดา  ศิรินุพงศ์
 7. ด.ญ.วรพิชชา  ผลบุญ
 8. ด.ญ.พิชญาพร  ศรีสุวรรณ
 9. ด.ญ.ศุภากร  เพชรวิโรจน์
 10. ด.ญ.เกษรินทร์  วงศ์สาโรจน์
 11. ด.ญ.ชฎาอินทร์  แก้วนพรัตน์
 12. ด.ญ.รวิวรรณ  วงศ์สาโรจน์
 13. ด.ญ.เกษมณี  พรหมพันธ์
 14. ด.ญ.เปมปวียา  สุคนเขตร์
 15. ด.ญ.พิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์
 16. ด.ญ.นพสร  ก่อเกียรติพิทักษ์
 17. ด.ญ.สุภาวดี  วิเชียรรัตน์
 18. ด.ญ.วิรุฬลักษณ์  ฝั่งชลจิตต์
 19. ด.ญ.ฌิฌานัณค์  จารุพัฒน์
 20. ด.ญ.ธีริศรา  ศิริทรัพย์
 21. ด.ญ.สุรษา  สุวรรณวงค์
 22. ด.ญ.ครองขวัญ  ฟักโสภา
 23. ด.ญ.ปณิตตรา  กออวยชัย
 24. ด.ญ.วชิรญาณ์  คล้ายทอง
 25. ด.ญ.สุภาพร  ขุนรอง
 26. ด.ญ.พรรัตน์  แสงมณี
 27. ด.ญ.ณัฏฐ์ธิดา  สุวรรณจำรูญ
 28. ด.ญ.วรินทร์ทิพย์  ขีปนานนท์
 29. น.ส.เทียนศิริ  ทวีผลทรัพย์
 30. นายวัชรินทร์  จันทรัตน์
 31. น.ส.นวรัตน์  ธรรมทัศน์
 32. นางปัทมา  สุวรรณจำรูญ
 33. น.ส.ณัชกานต์  สุขปัญญา
 34. ด.ญ.ปาณิตา  กาเด็น
 35. น.ส.ธันว์ชนก  ย่องนุ่น
 36. นายชิตพล  สมคิด
 37. นางวรารัตน์  มหัทธโนบล
 38. นายภานุวัตร์  ฐิติสิรินันท์
 39. น.ส.นิศาชล  พรหมพันธ์
 40. น.ส.ธณัฎฐา  (แจ้งชื่อทางโทรศัพท์)
 41. นายกรรชัย  บุญหา
 42. น.ส.อภินรี  ดุกพรหม
 43. ด.ญ.พริสร  ภูมิสุข
 44. ด.ญ.ฐิติรัตน์  ภูมิสุข
 45. ด.ญ.พิชญธิดา  ศรีกัลยานิวาท
 46. ด.ญ.พรรัตน์  แสงมณี
 47. ด.ญ.บัวบูชา  เสนารักษ์
 48. ด.ญ.ประภาภัทร  สำอางศรี
 49. ด.ญ.ดาราวดี  ลีลาวิจิตรเศรษฐ์
 50. ด.ญ.พลอยจุฑา  จันทอิสสระศร
 51. ด.ญ.พรปวีณ์  พรหมแก้ว

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา

แจ้งรายชื่อกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1.    

 1. ด.ญ.บัวบูชา  เสนารักษ์
 2. ด.ญ.พิชญธิดา  ศรีกัลยานิวาท
 3. ด.ญ.พรรัตน์  แสงมณี
 4. ด.ญ.ประภาภัทร  สำอางศรี
 5. ด.ญ.ดาราวดี  ลีลาวิจิตรเศรษฐ์
 6. ด.ญ.ปภาณภัทร  จิ๋วพัฒนกุล
 7. ด.ญ.ฉัฐตราภรณ์  เพียรแสวงบุญ
 8. ด.ญ.ขวัญสุดา  ศิรินุพงศ์
 9. ด.ญ.วรพิชชา  ผลบุญ
 10. ด.ญ.ศุภากร  เพชรวิโรจน์
 11. ด.ญ.ชฎาอินทร์  แก้วนพรัตน์
 12. ด.ญ.รวิวรรณ  วงศ์สาโรจน์
 13. ด.ญ.เปมปวียา  สุคนเขตร์
 14. ด.ญ.นพสร  ก่อเกียรติพิทักษ์
 15. ด.ญ.สุภาวดี  วิเชียรรัตน์
 16. ด.ญ.วิรุฬลักษณ์  ฝั่งชลจิตต์
 17. ด.ญ.ฌิฌานัณค์  จารุพัฒน์
 18. ด.ญ.ครองขวัญ  ฟักโสภา
 19. ด.ญ.ปณิตตรา  กออวยชัย
 20. ด.ญ.วชิรญาณ์  คล้ายทอง
 21. ด.ญ.พรรัตน์  แสงมณี
 22. ด.ญ.ณัฏฐ์ธิดา  สุวรรณจำรูญ
 23. ด.ญ.ฐิติรัตน์  ภูมิสุข
 24. ด.ญ.พลอยจุฑา  จันทอิสสระศร

 

กลุ่มที่ 2

 1. ด.ญ.พิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์
 2. ด.ญ.เกษมณี  พรหมพันธ์
 3. ด.ญ.พริสร  ภูมิสุข
 4. ด.ญ.เมริษา  พรหมพันธ์
 5. ด.ญ.ณัฐปภัทรสร  อินทร์จันทร์
 6. ด.ญ.พิชญธิดา  แววภักดี
 7. ด.ญ.พิชญาพร  ศรีสุวรรณ
 8. ด.ญ.เกษรินทร์  วงศ์สาโรจน์
 9. ด.ญ.ธีริศรา  ศิริทรัพย์
 10. ด.ญ.สุรษา  สุวรรณวงค์
 11. ด.ญ.สุภาพร  ขุนรอง
 12. ด.ญ.ปาณิตา  กาเด็น
 13. ด.ญ.วรินทร์ทิพย์  ขีปนานนท์

 

กลุ่มที่ 3     

 1. น.ส.เทียนศิริ  ทวีผลทรัพย์
 2. นายวัชรินทร์  จันทรัตน์
 3. น.ส.นวรัตน์  ธรรมทัศน์
 4. นางปัทมา  สุวรรณจำรูญ
 5. น.ส.ณัชกานต์  สุขปัญญา
 6. น.ส.ธันว์ชนก  ย่องนุ่น
 7. นางวรารัตน์  มหัทธโนบล
 8. น.ส.อภินรี  ดุกพรหม
 9. ด.ญ.พรปวีณ์  พรหมแก้ว
 10. น.ส.ธณัฎฐา  (แจ้งชื่อทางโทรศัพท์)

 

หมายเหตุ    รายชื่อครูและผู้ช่วยสอนการรำโนรา

 • นายเฉลิม  แก้วพิมพ์   พ่อครูโนรา
 • นางรวีวรรณ  ขำพล    บรรณรักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • นางภัทรมาส  พรหมแก้ว   นักวิชาการศึกษา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
 • นายภานุวัตร์  ฐิติสิรินันท์   ครู  โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
 • นางสาวนิศาชล  พรหมพันธ์    ครู  โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์  ปัตตานี
 • นายกรรชัย  บุญหา  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • นายชิตพล  สมคิด     นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพ ปัตตานี

comments powered by Disqus