ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์
ประชาสัมพันธ์ - 5 ก.ค. 2016 15:24

ระเบียบและกติกาการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ครั้งที่ 4)

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559

*******************************

1.เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

          1.1 เพลงที่ใช้ในการประกวด จำนวน 2 บทเพลง 

       - เพลงช้า และ เพลงเร็ว ตามความถนัด  (โดยมีผู้ขับร้องทีมละ 1 คน)

                   - แดนเซอร์ จำนวน  8 คน (สามารถใช้แดนเซอร์ชุดเดียวกันทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วก็ได้)

          1.2 เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงลูกทุ่งเท่านั้น  โดยเปิดจากแผ่นซีดี  แผ่นดีวีดี  หรือแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถนำมาเปิดเพลงได้  เช่น  Flash Drive , Handy drive เป็นต้น

          1.3 เพลงสำหรับใช้ประกวดต้องตัดเสียงนักร้องออกให้หมด  เหลือเฉพาะเสียงดนตรี  หรือซาวด์ดนตรีเท่านั้น

          1.4 ในขณะที่ทำการประกวด  ถ้าเกิดความผิดพลาดจากเสียงดนตรีหรือซาวด์ดนตรีของผู้เข้าประกวดเอง  เช่น  แผ่นสะดุด ,แผ่นไม่อ่าน ,เสียงไม่ออก เป็นต้น  ทางฝ่ายจัดการประกวดจะอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้อีก 1 ครั้ง  หรืออาจพิจารณาเลื่อนไปแข่งใหม่ในลำดับหลังสุด  แต่ถ้าเกิดจากความผิดพลาดทางด้านเทคนิคของเครื่องเสียงจะให้เริ่มต้นใหม่จนกว่าจะแข่งขันได้ไม่ถือเป็นความผิดพลาดของผู้เข้าประกวด  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

          1.5 ไม่อนุญาตให้ใช้ฉากทุกชนิดในการแข่งขัน  แต่สามารถใช้พร็อพได้แต่ต้องเคลื่อนไหว  ถ้าพร็อพไม่เคลื่อนไหวถือว่าเป็นฉาก

          1.6 ในวันประกวดแต่ละทีมต้องส่งเนื้อเพลง (คำร้อง)  โดยพิมพ์ในกระดาษ ให้กรรมการตัดสิน     จำนวน 5 แผ่น

2.คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

        1. เป็นเยาวชนชาย/หญิง ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)

        2. ในกรณีที่ส่งประกวดในนามสถานศึกษา  ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการเข้าร่วมประกวด 

3. การรับสมัคร

          3.1 รับจำนวนจำกัด  จำนวน 12 ทีม  โดยยึดข้อมูลจากลำดับการรับสมัคร

          3.2 ผู้สมัครสามารถดาวโหลดใบสมัคร  ได้ที่ http://culture.pn.psu.ac.th/  และนำส่งใบสมัครด้วยตนเอง / หรือส่งทางโทรสาร / หรือทางไปรษณีย์ ที่ ฝ่ายสนับสนุนบริหาร สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 181  ถนนเจริญประดิษฐ์  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94000  หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 0-7333-1250      ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 31  สิงหาคม  2559  หรือสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบ 12 ทีม           ก่อนวันครบกำหนด

4. หลักฐานการรับสมัคร

          4.1 ใบสมัครการประกวดตามแบบฟอร์มที่กำหนด

          4.2 รูปถ่ายของผู้เข้าประกวดทุกคน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

          4.3 สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร  จำนวน 1 ฉบับ

5. การแต่งกาย

          การแต่งกายของผู้เข้าประกวด ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของทีมโดยคำนึงถึง

ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย

6. เกณฑ์การตัดสิน  คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนน  ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้

          6.1 นักร้อง  50 คะแนน

  6.1.1 น้ำเสียงไพเราะมีพลัง                                              10 คะแนน

  6.1.2 ความถูกต้องของทำนอง / จังหวะ                                10 คะแนน

  6.1.3 ความถูกต้องของเนื้อร้อง / อักขระ / ควบกล้ำ                  10 คะแนน

  6.1.4 การแต่งกายเหมาะสมกับบทเพลง                                10 คะแนน

  6.1.5 บุคลิกท่าทาง / อารมณ์สอดคล้องกับบทเพลง                   10 คะแนน

6.2 แดนเซอร์ 50 คะแนน

  6.2.1 ความพร้อมเพรียง (สวยงาม มั่นใจ สะท้อนความเป็นลูกทุ่ง)         10 คะแนน

  6.2.2 การใช้จุดต่างๆ บนเวที                                                        10 คะแนน

            6.2.3 ท่าทาง ลีลาสอดคล้องกับเพลง                                   10 คะแนน

            6.2.4 ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการนำเสนอ                    10 คะแนน

            6.2.5 การแต่งกายเหมาะสมกับบทเพลง                                10 คะแนน

7. รางวัลการประกวด

          7.1 รางวัลชนะเลิศ                  เงินรางวัล       10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

          7.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   เงินรางวัล        7,000 บาท

          7.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   เงินรางวัล        5,000 บาท

          7.4 รางวัลชมเชย  ได้รับสนับสนุนทีมละ 3,000 บาท

8. วัน เวลา และสถานที่ประกวด

วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559

          -เวลา 18.00 – 19.00 น.    รายงานตัว / ลงทะเบียน

          -เวลา 19.30 น.              การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ครั้งที่ 4)

          -เวลา 22.15 น.              ข้อเสนอแนะ / Comment จากคณะกรรมการ

          -เวลา 22.30 น.              ประกาศผลการประกวด และมอบรางวัล

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์-59

comments powered by Disqus