สถาบันฯ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “แนวคิดและกระบวนการทำงานศิลปะของคน ๒ เล”
ประชาสัมพันธ์ - 5 ส.ค. 2016 16:47

             สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  มีความยินดีเรียนเชิญท่านผู้สนใจ  เข้าร่วมรับฟังการเสวนา  ในหัวข้อ  เรื่อง  “แนวคิดและกระบวนการทำงานศิลปะของคน  ๒  เล”  โดยศิลปิน  กลุ่ม  2  เล   และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “SEE  2  SEA”  โดยศิลปินกลุ่ม  2  เล  ในวันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  09.00   น.  เป็นต้นไป  ณ  หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

 

กำหนดการพิธีเปิด

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย  “SEE  2  SEA”  โดยศิลปินกลุ่ม  2  เล

วันจันทร์ที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙

ณ  หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิด 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เวลา                       กำหนดการ

๐๘.๓๐  น.            - ลงทะเบียนผู้เข้าฟังการเสวนา

๐๙.๐๐  น.            - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์  อรุณเบิกฟ้า 

                          รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม 

                          สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  กล่าวเปิดการเสวนา

๐๙๑๐  น.             - เริ่มการเสวนา  เรื่อง  “แนวคิดและกระบวนการทำงานศิลปะของคน  ๒  เล”

                          โดยศิลปินกลุ่ม  ๒  เล

๑๐.๐๐ น.             - แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

๑๐.๒๐ น.             - การแสดงดนตรีโดยนักดนตรีรับเชิญ

๑๐.๓๐ น.             - ประธานเดินทางมาถึงหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

๑๐.๔๐  น.            - พิธีกรดำเนินรายการนำเข้าสู่ลำดับการจัดงาน

                        - ตัวแทนศิลปินกลุ่ม  ๒  เล  กล่าวรายงานความเป็นมาของกลุ่ม

   - ดร.พรปวีณ์   ศรีงาม  ผู้อำนวยการสาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา   

     กล่าวรายงานความเป็นมาหลักการและเหตุผลในการจัดงาน

                     - รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธี

                           กล่าวเปิด และทำพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “SEE 2 SEA “

     - แขกผู้มีเกียรติถ่ายรูปที่ระลึก  และชมนิทรรศการร่วมกัน

                          - เสร็จพิธี  และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

comments powered by Disqus