ปฎิทินกิจกรรม

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 46
เมื่อวาน 197
เดือนนี้ 3,639
เดือนล่าสุด 5,428
ปีนี้ 14,281
ปี่ล่าสุด 63,840
รวมทั้งหมด 245,575

รายงาน TQA ปี 2557

หมวด 1 การนำองค์กร (Leadership)

1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง (Senior Leadership)

1.1 ก วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ

1.1 ก (1) วิสัยทัศน์และค่านิยม

                1.1 ก (1) – 1  วิสัยทัศน์และค่านิยมของสถาบันฯ

1.1 ก (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

                1.1 ก (2) – 1  จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร  (ข้อบังคับจรรยาบรรณ 1 , ข้อบังคับจรรยาบรรณ 2 , แนวปฏิบัติจรรยาบรรณ)

                1.1 ก (2) – 2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

1.1 ก (3) การสร้างองค์กรยั่งยืน

                1.1  ก (3) – 1  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) : กิจกรรมสุนทรียสนทนา

                1.1  ก (3) – 2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน : กิจกรรมสุนทรียสนทนา

                1.1  ก (3) – 3  ภาพกิจกรรมสุนทรียสนทนา

1.1 ข การสื่อสารและการดำเนินการขององค์กร

1.1 ข (1) การสื่อสาร

                1.1 ข (1) – 1 จุลสารข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันฯ 

                1.1 ข (1) – 2 รายการวิทยุ “รักษ์วัฒนธรรมไทย” 

                1.1 ข (1) – 3 การประชุมบุคลากรประจำเดือน

                1.1 ข (1) – 4 สื่อสารออนไลน์

                1.1 ข (1) – 5 สื่อสารออนไลน์

                1.1 ข (1) – 5 ภาพการแถลงข่าวการจัดงาน “กายน์ดี สลาตัน ผ้าดีที่ชายแดนใต้” 

                1.1 ข (1) – 6 ภาพการให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 

1.1 ข (2) การทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง

                1.1 ข (2) – 1  KPIs ระดับองค์กร ปี 2557 – 2561

                1.1 ข (2) – 2 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน : TORs

1.2  การกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง

1.2 ก  การกำกับดูแลองค์กร

1.2 ก (1) ระบบกำกับดูแลองค์กร

                1.2 ก (1) – 1 ข้อบังคับสถาบันฯ

                1.2 ก (1) – 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

                1.2 ก (1) – 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันฯ

                1.2 ก (1) – 4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม TORs

                1.2 ก (1) – 5 รายงานการติดตามและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก

1.2 ก (2) การประเมินผลการดำเนินการ

                1.2 ก (2) -1 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน :TORs ของผู้อำนวยการสถาบันฯ

                1.2 ก (2) -2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสถาบันฯ

1.2 ข การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

1.2 ข (1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ

                1.2 ข (1) – 1 กิจกรรม 5 ส ปี 2557

                1.2 ข (1) – 2 ภาพกิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day) 

                1.2 ข (1) – 3 แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ

                1.2 ข (1) – 4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ

                1.2 ข (1) – 5 แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2 ข (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

                1.2 ข (2) – 1 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ

                1.2 ข (2) – 2 แบบประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ

                1.2 ข (2) – 3 ผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ

                1.2 ข (2) – 4 ผลการทดสอบความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ

                1.2 ข (2) – 5 รายงานจรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยฯ

1.2 ค       ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ

1.2 ค (1) ความผาสุกของสังคม

                1.2 ค (1) – 1 ภาพกิจกรรม “โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2557” 

                1.2 ค (1) – 2 ภาพกิจกรรม “โครงการประเพณีสงกรานต์ ปี 2557”  

                1.2 ค (1) – 3 ภาพกิจกรรม “โครงการ กายน์ดี สลาตัน ผ้าดีที่ชายแดนใต้” 

                1.2 ค (1) – 4 ภาพกิจกรรม “โครงการย้อนอดีตการแต่งกายและวิถีผู้คนชายแดนใต้ ” 

                1.2 ค (1) – 5 ภาพกิจกรรม “โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22”  

1.2 ค (2) การสนับสนุนชุมชน

                1.2 ค (2) – 1 รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะมูลค่าฯ

                1.2 ค (2) – 2 ภาพกิจกรรม การพัฒนาทักษะมูลค่าเพิ่มฯ  

                1.2 ค (2) – 3 โครงการสายใยชุมชนฯ –ข้อมูลแผนที่ เส้นทางนี้มีความหมาย ปัตตานีในความทรงจำ                                               

                1.2 ค (2) – 4 โครงการสายใยชุมชนฯ – การสำรวจชุมชน 1

                1.2 ค (2) – 5 โครงการสายใยชุมชนฯ – การสำรวจชุมชน 2

                1.2 ค (2) – 6 ภาพกิจกรรมโครงการสายใยชุมชนฯ    

                1.2 ค (2) – 7 ภาพกิจกรรม “โครงการภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้” 

                1.2 ค (2) – 8 ภาพกิจกรรม “โครงการย้อนอดีตการแต่งกายและวิถีผู้คนชายแดนใต้”  

หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

2.1  การจัดทำกลยุทธ์

2.1 ก กระบวนการการจัดทำกลยุทธ์

2.1 ก (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

                2.1 ก (1) – 1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสถาบันฯ

2.1 ก (2) นวัตกรรม

                2.1 ก (2) – 1  โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

                2.1 ก (2) – 2  ตัวอย่างนวัตกรรม  “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร” 

                2.1 ก (2) – 3  ตัวอย่างนวัตกรรม  “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการโครงการ”

2.1 ก (3) การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์

               2.1  ก (3) – 1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ พ.ศ. 2555-2559

2.1 ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร

                2.1 ก (4) – 1 ระบบงานประกันคุณภาพ

                2.1 ก (4) – 2 ระบบงานวิจัย

                2.1 ก (4) – 3 ระบบการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ

2.1 ข  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

2.1 ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ

2.1 ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

2.2  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

2.2 ก การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

2.2 ก (1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ

                2.2 ก (1) -1 แผนปฏิบัติการ ปี 2557

                2.2 ก (1) -2 ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2557

2.2 ก (2) การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ

2.2 ก (3) การจัดสรรทรัพยากร

                2.2 ก (3) -1 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                2.2 ก (3) –2 การจัดสรรงบประมาณ ปี 2557

2.2 ก (4) แผนด้านบุคลากร

                2.2 ก (4) -1 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิทยากร ปี 2557  รายงานครั้งที่ 1 รายงานครั้งที่ 2 เอกสารประกอบ

                2.2 ก (4) -2 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิทยากร  ปี 2557

                2.2 ก (4) -3 โครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงาน ปี 2557   รายงานสรุป

                2.2 ก (4) -4 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงาน ปี 57 

2.2 ก (5) ตัววัดผลการดำเนินการ

                2.2 ก (5) -1 ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลิตภัณฑ์ ปี 2557

                2.2 ก (5) –2 ดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ปี 2557-2561

2.2 ก (6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ

                2.2 ก (6) -1 รายงานการติดตามและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก

2.2 ข       การคาดการณ์ผลการดำเนินการ

 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (Costumer Focus)

3.1 เสียงของลูกค้า

3.1 ก การรับฟังลูกค้า

3.1 ก (1) การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน

                3.1 ก (1) -1 ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินโครงการ

                3.1 ก (1) -2 ผลการประเมินความพึงพอใจ

                3.1 ก (1) -3 การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ

                3.1 ก (1) -4 การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่าน Facebook สถาบันฯ 

3.1 ก (2) การรับฟังลูกค้าในอนาคต

                3.1 ก (2) -1 การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ

                3.1 ก (2) -2 การติดต่อสื่อสารผ่าน Facebook สถาบันฯ 

                3.1 ก (2) -3 แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

 

3.1 ข การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า

3.1 ข (1) ความพึงพอใจและความผูกพัน

                3.1 ข (1) -1 แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน

                3.1 ข (1) -2 ผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน

3.1 ข (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

3.1 ข (3) ความไม่พึงพอใจ

3.2 ความผูกพันของลูกค้า

3.2 ก ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้า

3.2 ก (1) ผลิตภัณฑ์

                3.2 ก (1) -1 ผลิตภัณฑ์ 1   การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

(1) โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย  (2) โครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย  (3) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  (4)โครงการประเพณีลอยกระทง  (5) โครงการวันกัลยาณิวัฒนา     (6) โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

ครั้งที่ 22  (7) โครงการ กายน์ดี สลาตัน ผ้าดีที่ชายแดนใต้               

                3.2 ก (1) -2 ผลิตภัณฑ์ 2  การบริการแหล่งเรียนรู้/สารสนเทศ /การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

(1) วันพิพิธภัณฑ์ไทย ปี 57   (2) โครงการวิวัฒน์แหล่งเรียนรู้ : พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี  (3) โครงการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต  (4) โครงการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 57  (5) โครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมรุ่นเยาว์  (6) สารสนเทศ/อกสารข้อมูลเผยแพร่ด้านวัฒนธรรม  (7) การออกรายการวิทยุรักษ์สถาบัน

(8) จุลสารประชาสัมพันธ์ สถาบันฯ (9) บทความวิทยุ ออกอากาศ ปี 57

                3.2 ก (1) -3 ผลิตภัณฑ์ 3  การศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม และการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

(1) นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จ.จันทบุรี  (2) นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (3) โครงการสายใยชุมชน ฯ  (4) โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตกรรมท้องถิ่น

(5) โครงการภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้

                3.2 ก (1) -4 ผลิตภัณฑ์ 4  การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

(1) การเรียนการสอนวิชา 117-112 ภูมิปัญญาการดำเนินชีวิต   (2) โครงการย้อนอดีตการแต่งกายและวิถีผู้คนชายแดนใต้  (3) โครงการค่ายดนตรี กวี ศิลป์ ปีที่ 4

3.2 ก (2) การสนับสนุนลูกค้า

                3.2 ก (2) -1 ภาพกิจกรรมการนำนักเรียนเข้าชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ชมและร่วมกิจกรรมในโครงการวิวัฒน์แหล่งเรียนรู้ : พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี                 

                3.2 ก (2) -2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ  

                3.2 ก (2) -3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน  Facebook สถาบันฯ   

3.2 ก (3) การจำแนกลูกค้า

3.2 ข       การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

3.2 ข (1) การจัดการความสัมพันธ์

                3.2 ข (1) -1 การปรับปรุงนิทรรศการถาวร หอวัฒนธรรมภาคใต้

                3.2 ข (1) -2 การปรับปรุงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี

                3.2 ข (1) -3 การปรับปรุงนิทรรศการเรือนอำมาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค

3.2 ข (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน

 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ การจัดการ (Measurement  , Analysis , and Knowledge Management)

4.1          การวัด  การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร

4.1 ก       การวัดผลการดำเนินการ

4.1 ก (1) ตัววัดผลการดำเนินการ

                4.1 ก (1) -1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการบุคลากรสถาบันฯ

                4.1 ก (1) -2 แผนปฏิบัติการประจำปี  2557

                4.1 ก (1) -3 การจัดทำข้อตกลงภาระงาน (TORs)

4.1 ก (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

                4.1 ก (2) -1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

                4.1 ก (2) -2 รายงานการเงิน ปี 2557

4.1 ก (3) ข้อมูลลูกค้า

                4.1 ก (3) -1 แบบประเมินความต้องการของลูกค้า /ผู้รับบริการ

                4.1 ก (3) -2 ช่องทางการติดต่อกับลูกค้า /ผู้รับบริการผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ 

                4.1 ก (3) -3 ช่องทางการติดต่อกับลูกค้า /ผู้รับบริการผ่าน Facebook สถาบันฯ

4.1 ก (4) ความคล่องตัวของการวัดผล

4.1 ข       การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ

                4.1 ข  -1 โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก

                4.1 ข  -2 ภาพกิจกรรมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก 

                4.1 ข  -3 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย

                4.1 ข  -4 รายงานการเงิน  ณ 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย.57

                4.1 ข  -5 ภาพกิจกรรม : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

                4.1 ข  -6 ภาพกิจกรรม : องค์กรแห่งความสุข 

4.1 ค       การปรับปรุงผลการดำเนินการ

4.1 ค (1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

                4.1 ค (1) -1 โครงการเสวนาเวทีวิจัยวัฒนธรรม

                4.1 ค (1) -2 ภาพกิจกรรมการเสวนาเวทีวิจัยวัฒนธรรม

                4.1 ค (1) -3 โครงการสุนทรียสนทนา : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

                4.1 ค (1) -3 ภาพโครงการสุนทรียสนทนา : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

4.1 ค (2) ผลการดำเนินการในอนาคต

4.1 ค (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม

4.2          การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 ก       ความรู้ขององค์กร

4.2 ก (1) การจัดการความรู้

                4.2 ก (1) -1 โครงการสุนทรียสนทนา : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

                4.2 ก (1) -2 ภาพโครงการสุนทรียสนทนา : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  

4.2 ก (2) การเรียนรู้ระดับองค์กร

                4.2 ก (2) -1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “Tell me more” 

                4.2 ก (2) -2 กิจกรรม 5 ส 

                4.2 ก (2) -3 ภาพกิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day 

4.2 ข       ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 ข (1) คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ

4.2 ข (2) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ

4.2 ข (3) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

4.2 ข (4) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus)

5.1          สภาพแวดล้อมของบุคลากร

5.1 ก       ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร

5.1 ก (1) ขีดความสามารถและอัตรากำลัง

                5.1 ก (1) -1 ตัวอย่าง Job Description

5.1 ก (2) บุคลากรใหม่

                5.1 ก (2) -1 ตัวอย่างการสรรหาบุคลากรใหม่

5.1 ก (3) การทำงานให้บรรลุผล

5.1 ก (4) การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร

                5.1 ก (4) -1 ตัวอย่างผลงานเชิงพัฒนาของบุคลากร

                     (1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการโครงการ 

                     (2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  

                     (3) การจัดทำคู่มือการปฏิบัดิงานด้านการเงิน

                     (4) การจัดทำคู่มือการปฏิบัดิงานการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา

                5.1 ก (4) -2 ภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

5.1 ข       บรรยากาศการทำงานของบุคลากร

5.1 ข (1) สภาพแวดล้อมการทำงาน

                5.1 ข (1) -1 ภาพกิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day  

                5.1 ข (1) -2 ภาพกิจกรรมสร้างสุของค์กร 

                5.1 ข (1) -3 ภาพกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจและวัฒนธรรมองค์กร (Birthday Gift)  

                5.1 ข (1) -4 ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  

                5.1 ข (1) -5 ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

5.1 ข (2) นโยบายการบริการและสิทธิประโยชน์

5.2          ความผูกพันของบุคลากร

5.2 ก       ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

5.2 ก (1) องค์ประกอบของความผูกพัน

5.2 ก (2) วัฒนธรรมองค์กร

5.2 ก (3) การจัดการผลการปฏิบัติงาน

                5.2 ก (3) -1 ตัวอย่าง แบบข้อตกลงภาระงาน (TORs)

                5.2 ก (3) -2 ตัวอย่าง การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม TORs

5.2 ข การประเมินความผูกพันของบุคลากร

5.2 ข (1) การประเมินความผูกพัน

                5.2 ข (1) -1 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

5.2 ข (2) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ

5.2 ค การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ

5.2 ค (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา

                5.2 ค (1) -1 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

                5.2 ค (1) -2 แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

                5.2 ค (1) -3 ประกาศสถาบันฯเรื่องการจัดสรรทุนวิจัย

                5.2 ค (1) -4 ประกาศสถาบันฯ เรื่องการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good  practice)

                5.2 ค (1) -5 ภาพกิจกรรมการเสวนาเวทีวิจัยวัฒนธรรม 

5.2 ค (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา

5.2 ค (3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

6.1  กระบวนการทำงาน

6.1 ก การออกแบบกระบวนการทำงาน

6.1 ก (1) แนวคิดในการออกแบบ

6.1 ก (2) ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน

6.1 ข  การจัดการกระบวนการ

6.1 ข (1) การนำกระบวนการไปปฏิบัติ

6.1 ข (2) กระบวนการสนับสนุน

6.1 ข (3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

6.2  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

6.2 ก  การควบคุมต้นทุน

                6.2 ก  -1 ประกาศสถาบันฯ เรื่องนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน

                6.2 ก  -2 ประกาศสถาบันฯ เรื่องนโยบายและแนวทางการจัดการขยะ

                6.2 ก  -3 การสื่อสารผ่าน Group mail  , e-mail , Facebook

                6.2 ก  -4 การรับ-ส่งหนังสือออนไลน์ E-document , TORs Online , MIS-DSS

6.2 ข  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

                6.2 ข  -1 แนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง

6.2 ค  การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน

6.2 ค (1) ความปลอดภัย

                6.2 ค (1) -2 รายงานการติดตามและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก

6.2 ค (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

6.2 ง  การจัดการนวัตกรรมจำนวนผู้เข้าชม 670 ครั้ง
สร้างเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 58 15:23:00
โดย Administrator