ปฎิทินกิจกรรม

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 113
เดือนนี้ 3,948
เดือนล่าสุด 3,747
ปีนี้ 3,948
ปี่ล่าสุด 72,688
รวมทั้งหมด 307,885

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.กมล คงทอง                    ผู้อำนวยการสถาบันฯ                                               ประธานกรรมการ

ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์              รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบบริหาร        กรรมการ

ดร.ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง            รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม    กรรมการ

นางลัดดาวัลย์ ดำมณี             หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหาร                                        กรรมการ

นางสาวนราวดี โลหะจินดา      หัวหน้าฝ่ายวิจัย พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม                  กรรมการ

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

           นายพันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์                           กรรมการ

           นายวีระพงศ์ ยศบุญเรือง                           กรรมการ

           ผศ.สุนันท์ ทองศรีนุช                              กรรมการ

           นายสิทธิกร เทพสุวรรณ                           กรรมการ

           ผศ.ดร.นภดล ทิพย์รัตน์                           กรรมการ

           นางสาฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์                     กรรมการ

           นายโอภาส เกาไศยภรณ์                          กรรมการ

           นายธวัช นุ้ยผอม                                     กรรมการ

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

          นายพิชัย แก้วขาว                                กรรมการ

 

 



จำนวนผู้เข้าชม 2892 ครั้ง
สร้างเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 57 14:47:00
โดย Administrator

รู้จักสถาบัน

จำนวนข้อมูล 7 รายการ  หน้า  1  2