ติดต่อ

งานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
โทรศัพท์ +66 (73) 33-1250
โทรสาร +66 (73) 33-1250
อีเมล culture.pn@psu.ac.th
เว็บไซต์ http://culture.pn.psu.ac.th