ประโคมเพลง ประเลงที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 14-19 พฤศจิกายน 2551

ประโคมเพลง ประเลงที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 14-19 พฤศจิกายน 2551

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ 2551
รายละเอียด

ดนตรีบรรเลง ดังนี้ บรรเลงถวายปฏิญญา, L’Adieu (ทูลลา), Eternity (นิรันดร์), Lament for Cello & Orchestra, Pie Jesu, Tears of Dust, In Memoriam และบรรเลงเพลงแสงดาว