วีดิทัศน์คีตะกตัญชลี

วีดิทัศน์คีตะกตัญชลี

ปีที่พิมพ์ 2551
รายละเอียด

ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สู่สวรรค์นิรันดร, เจ้าฟ้าสุดบูชา, ปิ่นอนงค์ราชวงค์จักรี, เจ้าฟ้าราชนครินทร์, สดุดีพระปณิธาน, ภาพความทรงจำ, พี่สาวพระเจ้าแผ่นดิน สายรุ้งพระเมตตา และพระมิ่งขวัญแก้ว