สารคดีพระประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สารคดีพระประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำเพื่อนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชทานเพลิงพระศพ

ปีที่พิมพ์ 2551
รายละเอียด

พระปรีชาด้านศิลปะศาสตร์, ทรงสืบสานงานสาธารณสุข, หลักชัยของการแพทย์และสาธารณสุขไทย, ชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า”, ทรงงานด้านสังคมสงเคราะห์, ดั่งสายฝนชโลมสู่ใจปวงประชา, ทรงงานเพื่อเยาวชน, จุดประทีบแห่งปัญญา, อนุรักษ์มรดกไทย, วัฒนาแห่งนครินทร์, สมเด็จพระโสทรเชษฐภคีนี 1 และ 2, ดวงมณีในหัวใจไทย, บทสุดท้าย 2 มกราคม พ.ศ. 2551