ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลักษณะการกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด สถานที่ หน่วยงานที่จัด ภายนอกหรือภายใน มอ. ปีงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้
1 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ อบรม การเขียนหนังสือราชการ 23 มีนาคม 2553 24 มีนาคม 2553 ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2553
2 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ อบรม ผู้ประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณการบริหารจัดการภาครัฐ 2 มีนาคม 2553 2 มีนาคม 2553 ห้องแกรนด์บอลล์รูม เอ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2553
3 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม ผู้ประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณการบริหารจัดการภาครัฐ 2 มีนาคม 2553 2 มีนาคม 2553 ห้องแกรนด์บอลล์รูม เอ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2553
4 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม ผู้ประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณการบริหารจัดการภาครัฐ 2 มีนาคม 2553 2 มีนาคม 2553 ห้องแกรนด์บอลล์รูม เอ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2553
5 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม โครงการทักษะการสะท้อนผล/ให้คำปรึกษาและการสอนงาน เพื่อสอบทานผลการปฏิบัติงาน 9 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2553
6 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม โครงการทักษะการสะท้อนผล/ให้คำปรึกษาและการสอนงาน เพื่อสอบทานผลการปฏิบัติงาน 9 มีนาคม 2553 9 มีนาคม 2553 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2553
7 ผศ.กมล คงทอง ประชุมสัมมนา กะเทาะเปลือกวัฒนธรรม : การปรับเปลี่ยนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 15 มกราคม 2553 16 มกราคม 2553 ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ภายนอก 2553
8 นายไพฑูรย์ แก้วทอน อบรม เจาะลึกการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 สิงหาคม 2552 1 สิงหาคม 2552 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2552
9 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม Organization Profile 19 มกราคม 2553 20 มกราคม 2553 ห้องแกรนด์บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดดนส์ พลาสซ่า งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
10 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ อบรม เจาะลึกการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 สิงหาคม 2552 1 สิงหาคม 2552 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2552
11 ผศ.กมล คงทอง อบรม Organization Profile 19 มกราคม 2553 20 มกราคม 2553 ห้องแกรนด์บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดดนส์ พลาสซ่า งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
12 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ อบรม Organization Profile 19 มกราคม 2553 20 มกราคม 2553 ห้องแกรนด์บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดดนส์ พลาสซ่า งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
13 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม นบ.มอ. รุ่นที่ 2 11 มกราคม 2553 17 มกราคม 2553 ญี่ปุ่น ภายนอก 2553
14 นายวิษณุ เลิศบุรุษ อบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ 30 กันยายน 2552 1 ตุลาคม 2552 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดีและอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2552
15 นางสาวจิดาพร แสงนิล อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
16 นางสาวมยุรี ศรีสวัสดิ์ อบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ 30 กันยายน 2552 1 ตุลาคม 2552 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดีและอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2552
17 นายมนูญ ทองแดง อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
18 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
19 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 25 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
20 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
21 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุมสัมมนา แนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 24 มีนาคม 2538 24 มีนาคม 2538 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ภายนอก 2538 3904
22 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ประชุม แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาด้วยตนเองในระดับอุดมศึกษา 26 มีนาคม 2538 27 มีนาคม 2538 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายนอก 2538 4874
23 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาด้วยตนเองในระดับอุดมศึกษา 26 มีนาคม 2538 27 มีนาคม 2538 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายนอก 2538 4874
24 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา วิกฤติการณ์ทางสังคมไทย 20 เมษายน 2538 22 เมษายน 2538 งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ ภายนอก 2538 4130
25 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน เพื่อจัดทำดัชนีเนื้อเรื่อง (Motif Index) 24 เมษายน 2538 27 เมษายน 2538 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ภายนอก 2538 5314
26 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุม ประสานงานพัสดุ 26 เมษายน 2538 26 เมษายน 2538 งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2538
27 นางดวงแข เดชภูมิ ประชุม ประสานงานพัสดุ 26 เมษายน 2538 26 เมษายน 2538 งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2538
28 นางชัญญา อุคติ อบรม เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 2 พฤษภาคม 2538 4 พฤษภาคม 2538 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดสงขลา) ภายนอก 2538
29 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต อบรม หลักการวิจัยเบื้องต้นทฤษฎีและปฏิบัติ 8 พฤษภาคม 2538 19 พฤษภาคม 2538 โครงการการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ภายใน 2538 12107
30 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุม ประสานงานธุรการ 15 พฤษภาคม 2538 15 พฤษภาคม 2538 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองธุรการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2538
31 นางฉวีพันธ์ เขียวขำ อบรม เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 20 พฤษภาคม 2538 22 พฤษภาคม 2538 งานอาคารสถานที่ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2538
32 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา แนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรเอกชนในการพัฒนาชนบทภาคใต้ 18 พฤษภาคม 2538 19 พฤษภาคม 2538 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2538
33 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา สัมมนาระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 ในภาคใต้ การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์:วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การศึกษาในอนาคต 26 พฤษภาคม 2538 27 พฤษภาคม 2538 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2538
34 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ประชุมสัมมนา สัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เอกสารโบราณ : การศึกษาคุณค่าการอนุรักษ์และการสืบทอด 13 มิถุนายน 2538 15 มิถุนายน 2538 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพ ภายนอก 2538 5514
35 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 1 8 มิถุนายน 2538 11 มิถุนายน 2538 สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย ภายนอก 2538
36 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุม โครงการอบรม"ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างด้วยอินเตอร์เน็ต" รุ่นที่ 2 13 กรกฏาคม 2541 14 กรกฏาคม 2541 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2541
37 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต อบรม โครงการอบรม "ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างด้วยอินเตอร์เน็ต" รุ่นที่ 2 13 กรกฏาคม 2541 14 กรกฏาคม 2541 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2541
38 นางดวงแข เดชภูมิ อบรม ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างด้วยอินเตอร์เน็ต รุ่นที่ 2 13 กรกฏาคม 2541 14 กรกฏาคม 2541 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2541
39 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม โครงการอบรม "power point" รุ่นที่ 1 22 กรกฏาคม 2541 24 กรกฏาคม 2541 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2541
40 นางดวงแข เดชภูมิ อบรม โครงการอบรม "power point" รุ่นที่ 2 22 กรกฏาคม 2541 24 กรกฏาคม 2541 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2541
41 นายน้ำ สุขอนันต์ อบรม พระสมเด็จวัดระฆัง 19 กรกฏาคม 2541 26 กรกฏาคม 2541 สถาบันโบราณศิษย์ สถาบันโบราณศิษย์ ภายนอก 2541
42 นายน้ำ สุขอนันต์ อบรม พระสมเด็จวัดระฆัง 2 สิงหาคม 2541 9 สิงหาคม 2541 สถาบันโบราณศิษย์ สถาบันโบราณศิษย์ ภายนอก 2541
43 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ศึกษาดูงาน ดูงานด้าน Museography 26 สิงหาคม 2541 10 ธันวาคม 2541 ประเทศฝรั่งเศส โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ภายนอก 2541
44 นางดวงแข เดชภูมิ ประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาระบบงาน โครงการจัดตั้งสถาบันวัฒนธรรมศึกษา 11 กันยายน 2541 13 กันยายน 2541 โรงแรมเวนิชพาเลช อ.สุไหงโก-ลก และที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อ.แว้ง จ.นราธิวาส โครงการจัดตั้งสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ภายใน 2541
45 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การอบรมทางวิชาการ เรื่อง ประเมินสภาวะชุมชน(ในเขตเมือง) 13 ตุลาคม 2541 16 ตุลาคม 2541 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารประชาธิปกรำไพพรรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย ภายนอก 2542
46 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม กลยุทธ์ใหม่ของการฝึกอบรมไทยในทศวรรษหน้า 17 มีนาคม 2541 19 มีนาคม 2541 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ภายใน 2541
47 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 31 มีนาคม 2541 31 มีนาคม 2541 ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี วิทยาลัยอิสลามศึกษา ภายใน 2541
48 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ประชุมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 31 มีนาคม 2541 31 มีนาคม 2541 ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ภายใน 2541
49 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 31 มีนาคม 2541 31 มีนาคม 2541 ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี วิทยาลัยอิสลามศึกษา ภายใน 2541
50 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุมสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 31 มีนาคม 2541 31 มีนาคม 2541 ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี วิทยาลัยอิสลามศึกษา ภายใน 2541
51 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา แพทย์แผนไทยทางเลือกใหม่พิชิตมะเร็ง 28 กุมภาพันธ์ 2541 28 กุมภาพันธ์ 2541 ห้องประชุมไพจิตรประบุตร ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กทม. กรมการแพทย์โดยสถาบันแพทย์แผนไทย ภายนอก 2541
52 นายน้ำ สุขอนันต์ บรรยายพิเศษ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานรากด้วยภูมิปัญญา:ทางรอดจากหายนะด้านเศรษฐกิจ 28 กุมภาพันธ์ 2541 28 กุมภาพันธ์ 2541 หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถาบันแห่งชาติว่าด้วยภูมิปัญญาและการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติร่วมกับโครงการคนดีศรีสังคม ภายนอก 2541
53 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี 17 พฤศจิกายน 2540 19 พฤศจิกายน 2540 อาคาร 9 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2541
54 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต วิทยากร เมืองโบราณยะรัง 25 ธันวาคม 2540 25 ธันวาคม 2540 อาคารเรียนรวม ห้อง 19404 มอ. ปัตตานี ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ มอ.ปัตตานี ภายใน 2541
55 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม อบรมการจัดทำโฮมเพจ 16 ธันวาคม 2540 16 ธันวาคม 2540 ห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี งานประสานการวางแผน มอ.ปัตตานี ภายใน 2541
56 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต อบรม อบรมการจัดทำโฮมเพจ 16 ธันวาคม 2540 16 ธันวาคม 2540 ห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี งานประสานการวางแผน มอ.ปัตตานี ภายใน 2541
57 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม หลักสูตร "การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 22 ธันวาคม 2540 24 ธันวาคม 2540 ห้องประชุมมงคงสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2541
58 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม หลักสูตร"ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" 25 ธันวาคม 2540 26 ธันวาคม 2540 ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรตถกระวีสุนทร มอ.หาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2541
59 นางดวงแข เดชภูมิ อบรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" 25 ธันวาคม 2540 26 ธันวาคม 2540 ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรตถกระวีสุนทร มอ.หาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2541
60 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา คติชนวิทยาในยุคโลกาภิวัฒน์ 24 ธันวาคม 2540 26 ธันวาคม 2540 ห้องประชุมอาคารสิรินธร สถาบันรัชภัฎเพชรบูรณ์ สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ ภายนอก 2541
61 นายวาที ทรัพย์สิน วิทยากร สาธิตแกะหนังตะลุงและวิทยากรของหมู่บ้านภาคใต้ งานศิลปชีพบางไทร 28 มกราคม 2541 1 กุมภาพันธ์ 2541 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายนอก 2541
62 นายวาที ทรัพย์สิน วิทยากร สาธิตและแกะหนังตะลุง 30 ธันวาคม 2540 4 มกราคม 2541 บริเวณท้องสนามหลวง กทม. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร ภายนอก 2541
63 นายวาที ทรัพย์สิน วิทยากร หนังตะลุง : วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ 16 มกราคม 2541 16 มกราคม 2541 ห้อง 411 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กทม. ภาควิชามนุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายนอก 2541
64 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 12 พฤษภาคม 2541 13 พฤษภาคม 2541 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2541
65 นายวาที ทรัพย์สิน บรรยายพิเศษ การทำรูปหนังใหญ่-หนังตะลุง 5 เมษายน 2541 21 เมษายน 2541 กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้เขต 2 ภายนอก 2541
66 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ประชุมสัมมนา ปัตตานี:อู่อารยธรรมคาบสมุทรทองคำ 23 เมษายน 2541 24 เมษายน 2541 หอประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2541
67 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา ปัตตานี:อู่อารยธรรมคาบสมุทรทองคำ 23 เมษายน 2541 24 เมษายน 2541 หอประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2541
68 นางสาวทัศนีย์ ชนูดหอม ประชุมสัมมนา ปัตตานี:อู่อารยธรรมคาบสมุทรทองคำ 23 เมษายน 2541 24 เมษายน 2541 หอประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2541
69 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต อบรม มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน 29 เมษายน 2541 30 เมษายน 2541 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2541
70 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเอกเซสในงานวิจัยของสถาบัน" 7 พฤษภาคม 2540 8 พฤษภาคม 2540 หน่วยคอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี งานประสานการวางแผน ภายใน 2540
71 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "Excel For Windows" รุ่น 2 30 สิงหาคม 2537 2 กันยายน 2537 หน่วยคอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2537
72 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ประชุม ประชุมทางวิชาการเรื่อง "หน้าประวัติศาสตร์ไทยจากเอกสารต่างประเทศ" 12 มิถุนายน 2541 14 มิถุนายน 2541 โรงแรมโซฟิเทลราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ภายนอก 2541
73 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม อุดมศึกษา : การบริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 23 มกราคม 2540 25 มกราคม 2540 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปขมท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายนอก 2540
74 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา สมุนไพร 23 มกราคม 2540 25 มกราคม 2540 โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส อุทยานแห่งชาติภูเวียง และอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคมีและเภสัช มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายนอก 2540
75 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การเขียนผลงานทางวิชาการ 11 กุมภาพันธ์ 2540 13 กุมภาพันธ์ 2540 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2540
76 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานสารบรรณ 15 กุมภาพันธ์ 2540 16 กุมภาพันธ์ 2540 หน่วยคอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี งานการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ภายใน 2540
77 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม Authorware เวอร์ชั่น 3 10 มีนาคม 2540 13 มีนาคม 2540 หน่วยคอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2540
78 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย 14 มีนาคม 2540 14 มีนาคม 2540 ห้องประชุม 2 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ ภายนอก 2540
79 นายวาที ทรัพย์สิน อบรม ค้นหาแหล่งอารยธรรมปัตตานีอาณาจักร 2,000 ปี "ลังกาสุกะ" เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Uourism) 15 มีนาคม 2540 15 มีนาคม 2540 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และแหล่งโบราณสถานภายในจังหวัดปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2540
80 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม ค้นหาแหล่งอารยธรรมปัตตานีอาณาจักร 2,000 ปี "ลังกาสุกะ" เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Uourism) 15 มีนาคม 2540 15 มีนาคม 2540 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และแหล่งโบราณสถานภายในจังหวัดปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2540
81 นายน้ำ สุขอนันต์ อบรม หลักการพิจารณาเหรียญ ร.5 ทุกประเภท 11 พฤษภาคม 2540 11 พฤษภาคม 2540 อาคารปิ่นเกล้าเวเคชั่นคลับแอนด์รีสอร์ท สถาบันส่งเสริมการศึกษาและสะสมพระเครื่อง ภายนอก 2540
82 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม Excel Fof Windows 12 พฤษภาคม 2540 15 พฤษภาคม 2540 หน่วยคอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2540
83 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม ฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 6 16 กรกฏาคม 2540 18 กรกฏาคม 2540 ห้องประชุมสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2540
84 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม การจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6 16 กรกฏาคม 2540 18 กรกฏาคม 2540 ห้องประชุมสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2540
85 นางดวงแข เดชภูมิ อบรม การจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6 16 กรกฏาคม 2540 18 กรกฏาคม 2540 ห้องประชุมสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2540
86 นายวาที ทรัพย์สิน อบรม การอบรมทางวิชาการ เรื่อง ประเมินสภาวะชุมชน(ในเขตเมือง) 13 ตุลาคม 2541 16 ตุลาคม 2541 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารประชาธิปกรำไพพรรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย ภายนอก 2542
87 นางดวงแข เดชภูมิ อบรม พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ และงานพัสดุ แก่ข้าราชการในระดับผู้ปฎิบัติการ 4 กรกฏาคม 2540 6 กรกฏาคม 2540 โรงแรมพาวีเลี่ยนสงขลาธานี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ภายนอก 2540
88 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ศึกษาดูงาน โครงการประวัติศาสตร์สัญจร เรื่อง ค้นหาแหล่งอารยธรรมปัตตานี อาณาจักร 2,000 ปี "ลังกาสุกะ" 15 มีนาคม 2540 15 มีนาคม 2540 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ภายใน 2540
89 นายวาที ทรัพย์สิน ศึกษาดูงาน โครงการประวัติศาสตร์สัญจร เรื่องค้นหาแหล่งอารยธรรมปัตตานีอาณาจักร 2,000 ปี "ลังกาสุกะ" 15 มีนาคม 2540 15 มีนาคม 2540 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ภายใน 2540
90 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา ประชุมสัมนาผู้บริหารงานวัฒนธรรม 2 มีนาคม 2535 4 เมษายน 2535 ศูนย์การระชุมแห่งชาติสิริกิติ์-สารณรัฐเกาหลี สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายนอก 2535
91 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม โครงการฝึกอบรมทักษะการสายงานธุรการหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณ 13 มกราคม 2535 14 มกราคม 2535 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี งานการเจ้าหน้าที่ มอ. ปัตตานี ภายใน 2535
92 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม เทคนิคการสร้างข้อสอบและการสัมภาษณ์ 19 มิถุนายน 2539 21 มิถุนายน 2539 ห้องปรชุมสามัคี คณะวิทยาการจัดการ มอ. ภายใน 2539
93 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีของส่าวนราชการในส่วนภูมิภาค 11 มิถุนายน 2539 12 มิถุนายน 2539 อาคารที่ 19มอ. ปัตตานี สำนนักงานครังเขต 9 ภายนอก 2539
94 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม internet and electronicmail 22 เมษายน 2539 23 เมษายน 2539 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ. ปัตตานี ศูฯนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานนี ภายใน 2539
95 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม อบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี 27 กุมภาพันธ์ 2539 27 กุมภาพันธ์ 2539 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ. ปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2539
96 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม อบรมคอมพิวเตอร์ตามมติรัฐมนตรี 27 กุมภาพันธ์ 2539 27 กุมภาพันธ์ 2539 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2539
97 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา การบริการงานทรัพยากรมนุษย์ในยุคธุรกิจไร้พรมแดน 5 เมษายน 2539 5 เมษายน 2539 ห้องจุติ โรงแรมเจ บี อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา มอ. ภายใน 2539
98 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม เหลียมวหลังแลหน้า สหกรณ์ไทย 27 กุมภาพันธ์ 2539 27 กุมภาพันธ์ 2539 อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ภายนอก 2539
99 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา วิถีคิดของคนไทย 18 มีนาคม 2539 18 มีนาคม 2539 ห้องประชุมสารนิเทศน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายนอก 2539
100 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม ด้านสื่อและเทคนิคประจำปี 18 มีนาคม 2539 21 มีนาคม 2539 สถาบันพัฒนาสาธารสุขขอาเซี่ยน มหาลัยมหิดล ศาลายา ธารณสุขอาเซี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล ภายนอก 2539
101 นางดวงแข เดชภูมิ อบรม การสร้างเสริมบุคลิกภาพ 6 เมษายน 2536 6 เมษายน 2536 ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภายใน 2536
102 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การฝึกกกอบรมเชิงปฏฺบัติการเทคนิคการเป็นเลขานุการที่ปรชุม รุ่นที่ 2 22 มีนาคม 2536 23 มีนาคม 2536 ห้องประชุมมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยพัฒนาบุคลากร งานสัมนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มอ. ภายใน 2536
103 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา ผ้าไทยอีสานจากอดีตสู่ปัจจุบัน 9 กุมภาพันธ์ 2536 10 กุมภาพันธ์ 2536 โรงแรมเลิศนิมิตร อ.เมือง จ. ชัยภูมิ หน่วยพัฒนาการบุคคล งานสัมนา และฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มอ. ภายใน 2536
104 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิกการเป็นเลขานุการที่ประชุม 30 มกราคม 2536 31 มกราคม 2536 ห้องประชุม 201-202 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยงานพัฒนาการบุคคล งานสัมมนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2536
105 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม สัมมนาเจ้าที่การเงินและบญชี 27 กุมภาพันธ์ 2536 28 กุมภาพันธ์ 2536 ห้องเทพธานี โรงแรมสยามธานี จ.สุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักศึกษาต่อเนื่อง ภายใน 2536
106 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุมสัมมนา สัมมนาอบรมกกการฏิบัติการงานธุรการ 30 มกราคม 2536 31 มกราคม 2536 โรเรียนสุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ร่วมกับสำนักศึกษาต่อเนื่อง ภายใน 2536
107 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม โครงการอบรมระเบียบเกี่ยวกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ 17 ธันวาคม 2536 19 ธันวาคม 2536 ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมมายด์การเด้นส์ สำนักส่งเสริมและศึกษาต่อเนื่อง ภายใน 2537
108 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา สัมมนาการวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่3 สถานภาพและทิศทางวแรวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ 9 กันยายน 2535 11 กันยายน 2535 สถาบันทักษินคดีศึกษา มศว.สงขลา สถาบันทักษินคดีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายนอก 2535
109 นายน้ำ สุขอนันต์ วิทยากร มัคคุเทศก์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 สิงหาคม 2535 21 สิงหาคม 2535 ห้องประชุมคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2535
110 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมวิชาการ นานาทรรศนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมชายในจังหวัดชายแดนไทย-มาเลเซีย 24 สิงหาคม 2535 26 สิงหาคม 2535 โรงแรมยะลารามา จ.ยะลา ศอ.บต. ร่วมกับ มศว.สงขลา ภายนอก 2535
111 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลรายการพัสดุ-ครุภัณฑ์ 25 กุมภาพันธ์ 2535 27 กุมภาพันธ์ 2535 ศูนย์คอมพิวเตอร มอ. ปน. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ. ปน. ภายใน 2535
112 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา การแสวงหาวิสัยทัศน์ (Vision) และการบริหารโดยแหวกวงล้อมของระบบราชการและรัฐวิสาหกิจโดย : กรณีตัวอย่าวที่ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 2 17 มีนาคม 2538 17 มีนาคม 2538 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ภายนอก 2538 6050
113 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุม การพัฒนาโครงการวิจัยชุดชายแดนภาคใต้ 12 พฤศจิกายน 2546 12 พฤศจิกายน 2546 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
114 นายพิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ประชุม กลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 14 กุมภาพันธ์ 2543 14 กุมภาพันธ์ 2543 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
115 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 27 มีนาคม 2543 31 มีนาคม 2543 ประเทศมาเลเซีย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
116 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุม กลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 14 กุมภาพันธ์ 2543 14 กุมภาพันธ์ 2543 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
117 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 23 14 มีนาคม 2543 24 มีนาคม 2543 ห้องอบรมสำนักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2543
118 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุม การพัฒนาโครงการวิชัยชุดชายแดนภาคใต้ 12 พฤศจิกายน 2546 12 พฤศจิกายน 2546 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
119 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุม แนวทางความร่วมมือในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่น 5 มิถุนายน 2537 5 มิถุนายน 2537 อาคารเรียนรวมคณะแพทย์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายนอก 2537
120 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุม ประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 14 กรกฏาคม 2544 14 กรกฏาคม 2544 อาคารเรียนรวม ตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2544
121 นางดวงแข เดชภูมิ อบรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมคอินทอช 20 มิถุนายน 2537 24 มิถุนายน 2537 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายใน 2537 600
122 นางชัญญา อุคติ อบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 มิถุนายน 2537 9 มิถุนายน 2537 มอ. ปน. มอ. ปน. ภายใน 2537
123 นายชัยเลิศ กิจประเสริฐ อบรม การเทียบเคียงสมรรถนะ รุ่น 1 4 กุมภาพันธ์ 2547 4 กุมภาพันธ์ 2547 ห้องประชุม M 105 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
124 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การเขียนรายงานประเมนตนเอง (SAR) 18 กันยายน 2544 18 กันยายน 2544 ห้องประชุม ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
125 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 18 กันยายน 2544 18 กันยายน 2544 ห้องประชุม ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
126 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 18 กันยายน 2544 18 กันยายน 2544 ห้องประชุม ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
127 นางดวงแข เดชภูมิ ประชุมสัมมนา การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 14 กรกฏาคม 2543 15 กรกฏาคม 2543 โรงแรม เจ บี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ภายนอก 2543
128 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา อนาคตสถาบันอุดมศึกษาไทย กับการออกนอกระบบราชการ 8 กันยายน 2544 8 กันยายน 2544 ห้องน้ำพราว โรงเแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2544
129 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา การฟื้นฟูดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ 29 สิงหาคม 2544 30 สิงหาคม 2544 ห้องประชุม ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
130 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย อบรม การพัฒนากระบวนการทำงานและบริหารความเสี่ยง 2 สิงหาคม 2544 2 สิงหาคม 2544 ห้องประชุม ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
131 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา การบริหารมหาวิทยาลัยในระบบเอกภาพ (Unitary Administration) : กรณีตัวอย่างและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 26 กรกฏาคม 2544 27 กรกฏาคม 2544 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภายใน 2544
132 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุม โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างชุดโครงการวิจัยด้านการประกันคุณภาพ 10 กรกฏาคม 2544 10 กรกฏาคม 2544 ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
133 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม ศิลปการนำเสนอ 25 มิถุนายน 2544 27 มิถุนายน 2544 ห้องประชุมสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
134 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม มาตรฐานการจัดการทางการเงิน : การคำนวณต้นทุนผลผลิต กลุ่ม 2 12 กรกฏาคม 2544 12 กรกฏาคม 2544 ห้องประชุม ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
135 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การเขียนโปรแกรม Visual Basic เพื่อติดต่อฐานข้อมูล 9 เมษายน 2545 11 เมษายน 2545 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545 1500
136 นางจันทร์สม เจือสนิท อบรม มาตรฐานการจัดการทางการเงิน : การคำนวณต้นทุนผลผลิต กลุ่ม 3 16 สิงหาคม 2544 16 สิงหาคม 2544 ห้องประชุม ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
137 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม เสริมประสบการณ์ด้านระเบียบการคลัง 17 ธันวาคม 2542 19 ธันวาคม 2542 โรงเแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
138 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม ผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 22 กันยายน 2544 25 กันยายน 2544 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
139 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุม ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับญัตติ เรื่อง "ปืนพญาตาณี" 26 กันยายน 2544 26 กันยายน 2544 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 3502 ชั้น 5 อาคารรัฐสภา 3 กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ภายนอก 2544
140 นางพรปวีณ์ ศรีงาม ประชุม โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างชุดโครงการวิจัยด้านการประกันคุณภาพ 10 กรกฏาคม 2544 10 กรกฏาคม 2544 ห้องประชุม ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
141 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม คอมพิวเตอร์หลักสูตรการจัดทำโฮมเพจ 29 สิงหาคม 2543 31 สิงหาคม 2543 หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
142 นายสมบูรณ์ ธนะสุข บรรยายพิเศษ แนวทางปฏิบัติราชการเมื่อมีศาลปกครอง 9 มกราคม 2545 9 มกราคม 2545 ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
143 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู บรรยายพิเศษ แนวทางปฏิบัติราชการเมื่อมีศาลปกครอง 9 มกราคม 2545 9 มกราคม 2545 ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
144 นางพรปวีณ์ ศรีงาม ประชุมสัมมนา สัมมนาเพื่อพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 มกราคม 2545 11 มกราคม 2545 ห้องสัมนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
145 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา การส่งเสริมการศึกษาและสืบทอด ศาสนธรรม คุณธรรมตามพระราชดำรัสฯ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับศิลปินพื้นบ้านและการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 21 พฤษภาคม 2545 22 พฤษภาคม 2545 ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช ภายนอก 2545
146 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การประเมินการปฏิบัติงาน : KPI, Balanced Score Card และ Performance appraisal 29 เมษายน 2545 29 เมษายน 2545 ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
147 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย อบรม การใช้งานอินทราเน็ต (Intranet) 28 มกราคม 2545 29 มกราคม 2545 หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
148 นางดวงนภา ขุนศาล อบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 28 มกราคม 2545 1 กุมภาพันธ์ 2545 สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
149 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 28 มกราคม 2545 1 กุมภาพันธ์ 2545 สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
150 นางชัญญา อุคติ อบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 28 มกราคม 2545 1 กุมภาพันธ์ 2545 สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
151 นางจันทร์สม เจือสนิท อบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 28 มกราคม 2545 1 กุมภาพันธ์ 2545 สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
152 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การเขียนโปรแกรม Visual Basic เพื่อติดต่อฐานข้อมูล 9 เมษายน 2545 11 เมษายน 2545 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545 1500
153 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุมสัมมนา ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 14 มกราคม 2545 14 มกราคม 2545 ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
154 นางจันทร์สม เจือสนิท ประชุมสัมมนา ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 14 มกราคม 2545 14 มกราคม 2545 ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
155 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 14 มกราคม 2545 14 มกราคม 2545 ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
156 นายวาที ทรัพย์สิน อบรม คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี รุ่น 2/45 9 มกราคม 2545 11 มกราคม 2545 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545 3130
157 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย อบรม คอมพิวเตอร์หลักสูตรการจัดทำโฮมเพจ 29 สิงหาคม 2543 31 สิงหาคม 2543 หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
158 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย อบรม คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี รุ่น 2/45 9 มกราคม 2545 11 มกราคม 2545 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545 3130
159 นางสาวทัศนีย์ ชนูดหอม อบรม Microsoft Access 1 สิงหาคม 2543 4 สิงหาคม 2543 หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
160 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย อบรม ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสาย ข ,ค และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานและให้บริการส่วนหน้า (Frout Liners) 21 ธันวาคม 2544 22 ธันวาคม 2544 เทพาบีชรีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
161 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสาย ข ,ค และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานและให้บริการส่วนหน้า (Frout Liners) 21 ธันวาคม 2544 22 ธันวาคม 2544 เทพาบีชรีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
162 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 20 ธันวาคม 2544 21 ธันวาคม 2544 หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
163 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 24 ธันวาคม 2544 25 ธันวาคม 2544 หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
164 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม เตรียมผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ธันวาคม 2544 1 ธันวาคม 2544 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2545
165 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย อบรม การเกษียนหนังสือราชการและการเขียนบันทึก : ความรู้และทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ 6 ธันวาคม 2544 7 ธันวาคม 2544 โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545 2860
166 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม เสริมประสบการณ์ด้านระเบียบการเงินการคลัง 8 ธันวาคม 2544 10 ธันวาคม 2544 โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
167 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา Sony Broadcast & Professional Products Exhibition 2000 25 กรกฏาคม 2543 27 กรกฏาคม 2543 ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ บริษัทโซนี่ ไทย จำกัด ภายนอก 2543
168 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุม Art & Culture Forum 9 กุมภาพันธ์ 2544 9 กุมภาพันธ์ 2544 ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ภายนอก 2544
169 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน รุ่นที่ 2 24 ตุลาคม 2544 26 ตุลาคม 2544 ห้อง 3309 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
170 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ประชุมสัมมนา พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่ 23 มีนาคม 2544 24 มีนาคม 2544 หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร กรุงเทพฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร(องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ ภายนอก 2544
171 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุมสัมมนา การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 14 กรกฏาคม 2543 15 กรกฏาคม 2543 โรงแรม เจ บี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ภายนอก 2543
172 นายพิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น อบรม คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี รุ่นที่ 7/45 2 กันยายน 2545 4 กันยายน 2545 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545 1874
173 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 4 มีนาคม 2545 8 มีนาคม 2545 สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
174 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 4 มีนาคม 2545 8 มีนาคม 2545 สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
175 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย อบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 4 มีนาคม 2545 8 มีนาคม 2545 สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
176 นางพรปวีณ์ ศรีงาม ประชุมสัมมนา การสัมมนาเพื่อจัดทำแผนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 14 กรกฏาคม 2544 14 กรกฏาคม 2544 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2544
177 นายเฉลิมพล จันทรโชติ ศึกษาดูงาน การแสดงชุด"แม่น้ำของแผ่นดิน" 25 กุมภาพันธ์ 2545 1 มีนาคม 2545 ท่าราชวรดิษฐ์ กรุงเทพฯ ภายนอก 2545
178 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ศึกษาดูงาน การจัดพิพิธภัณฑ์ 30 เมษายน 2546 30 เมษายน 2546 สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ภายนอก 2546
179 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 26 กุมภาพันธ์ 2546 27 กุมภาพันธ์ 2546 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2546
180 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 26 กุมภาพันธ์ 2546 27 กุมภาพันธ์ 2546 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2546
181 นางจันทร์สม เจือสนิท อบรม การปฏิบัติงานพัสดุของส่วนราชการ 3 ธันวาคม 2544 4 ธันวาคม 2544 โรงแรมเอเซียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
182 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ประชุมสัมมนา การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 26 กุมภาพันธ์ 2546 27 กุมภาพันธ์ 2546 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2546
183 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 26 กุมภาพันธ์ 2546 27 กุมภาพันธ์ 2546 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2546
184 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การเทียบเคียงสมรรถนะ รุ่น 1 4 กุมภาพันธ์ 2547 4 กุมภาพันธ์ 2547 ห้องประชุม M 105 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
185 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุคอมพิวเตอร์ 26 พฤษภาคม 2544 27 พฤษภาคม 2544 อาคารอิเล็คโทรนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนำโดย ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ ภายนอก 2544
186 นางจันทร์สม เจือสนิท อบรม การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุคอมพิวเตอร์ 26 พฤษภาคม 2544 27 พฤษภาคม 2544 อาคารอิเล็คโทรนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนำโดย ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ ภายนอก 2544
187 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต อบรม การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุคอมพิวเตอร์ 26 พฤษภาคม 2544 27 พฤษภาคม 2544 อาคารอิเล็คโทรนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนำโดย ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ ภายนอก 2544
188 นางสุธี เทพสุริวงค์ บรรยายพิเศษ จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้:กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง 10 กุมภาพันธ์ 2547 10 กุมภาพันธ์ 2547 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภายใน 2547
189 นายวาที ทรัพย์สิน วิทยากร ประวัติศาสตร์และรูปแบบการวิวัฒนาการของศิลปกรรมในดินแดนไทย (รายวิชา 910-101 ศิลปวิจักษณ์) 30 ธันวาคม 2546 27 มกราคม 2547 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอ.ปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2547
190 นายภราดร จันทร์กลิ่น วิทยากร คณะทำงานพัฒนาชุดนิทรรศการสร้างสุขภาพ ตามนโยบาย 5 อ. ของกระทรวงสาธารณสุข 27 เมษายน 2547 28 เมษายน 2547 ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา อาคาร 27 คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2547
191 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2547
192 นางสุธี เทพสุริวงค์ อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2547
193 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2547
194 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การประกวดจิตรกรรมระดับประถมศึกษาเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอง "12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ" 3 กรกฏาคม 2547 3 กรกฏาคม 2547 ห้องโถงฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ ภายใน 2547
195 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2547
196 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2547
197 นางจันทร์สม เจือสนิท อบรม การใช้โปรแกรมการเงิน 3 มิติ 13 กรกฏาคม 2547 13 กรกฏาคม 2547 ห้อง M 105 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ กองคลัง มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
198 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา ผ้าไท:อดีต ปัจจุบัน อนาคต 1 กันยายน 2536 2 กันยายน 2536 ห้องประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายนอก 2536
199 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุม การวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 กันยายน 2536 11 กันยายน 2536 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2536
200 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุม การวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 กันยายน 2536 11 กันยายน 2536 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2536
201 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เทคนิคการนิเทศน์งานสำหรับเจ้าหน้าที่บริหาร รุ่นที่ 2 15 กันยายน 2536 17 กันยายน 2536 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทย์ งานพัฒนาและฝึกอบรมกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2536
202 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมวิชาการ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 18 สิงหาคม 2536 21 สิงหาคม 2536 ห้องประชุมคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี งานประสานการวางแผน มอ. ปน. ภายใน 2536
203 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การทำงานเป็นทีมรุ่นที่ 3 13 กรกฏาคม 2536 16 กรกฏาคม 2536 เมืองพัทยา ชลบุรี ทบวงมหาวิทยาลัย ภายนอก 2536
204 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุม ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 2 กรกฏาคม 2536 4 กรกฏาคม 2536 เกาะไหง รีสอร์ท จ.ตรัง งานการเจ้าหน้าที่ มอ.ปน. ภายใน 2536
205 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา สัมมนาอบรมผู้บริหารงานวัฒนธรรม 7 มิถุนายน 2536 7 มิถุนายน 2536 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายนอก 2536
206 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา แนวทางการพัฒนาบุคลากร 10 มิถุนายน 2536 11 มิถุนายน 2536 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยพัฒนาการและฝึกอบรม ภายใน 2536
207 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 14 มิถุนายน 2536 18 มิถุนายน 2536 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายนอก 2536
208 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุมสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 18 มิถุนายน 2536 22 มิถุนายน 2536 อาคารเรียนรวมคณะแพทย์ มอ. ษมาคมข้าราชการแห่งประเทศไทย ภายนอก 2536
209 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา สัมมนาที่ประชุมคณบดีประจำปี 2536 เรื่องรวมใจเป็นหนึ่งให้ถึงเป้าหมาย 20 พฤศจิกายน 2536 22 พฤศจิกายน 2536 โรงแรมภูเก็ตพาราไดส์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต หน่วยพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาและฝึกอบรมกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2537
210 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุมสัมมนา การบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 27 สิงหาคม 2544 28 สิงหาคม 2544 โรงแรม บี พี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 10 จังหวัดสงขลา ภายนอก 2544
211 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา เทคนิคการเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 5 กรกฏาคม 2537 6 กรกฏาคม 2537 อาคาร 16 มอ.ปน. สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.ปน. ภายใน 2537
212 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม หลักสูตรแมคอินทอส 23 มิถุนายน 2537 23 มิถุนายน 2537 มอ.หาดใหญ่ มอ. ภายใน 2537
213 นางดวงแข เดชภูมิ ประชุมสัมมนา เทคนิคการเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 5 กรกฏาคม 2537 6 กรกฏาคม 2537 อาคาร 16 มอ.ปน. สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.ปน. ภายใน 2537
214 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูต 30 สิงหาคม 2537 2 กันยายน 2537 107 อาคารเรียนรวม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายใน 2537
215 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ประชุมสัมมนา ประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองในจังหวัด 20 สิงหาคม 2537 22 สิงหาคม 2537 ห้องประชุมสถาบันและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2537
216 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Excel For Window 30 สิงหาคม 2537 2 กันยายน 2537 107 อาคารคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายใน 2537 1938
217 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ประชุมสัมมนา ประวัติและการเมืองการปกครองจังหวัด 20 สิงหาคม 2537 22 สิงหาคม 2537 หอประชุมสถาบันหอศิลปวัฒนธรม คณะมนุษยสาตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2537
218 นางดวงแข เดชภูมิ อบรม พนักงานธุรการผู้ประสบความสำเร็จ 30 มิถุนายน 2537 1 กรกฏาคม 2537 ห้องประชุมมงคลคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานพัฒนาและฝึกอบรมกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2537 240
219 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม Easy Window 3.1 6 มิถุนายน 2537 9 มิถุนายน 2537 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายใน 2537 2040
220 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม Easy Window 3.1 6 มิถุนายน 2537 9 มิถุนายน 2537 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายใน 2537 2040
221 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุมสัมมนา ทิศทางการวิจัยทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22 มิถุนายน 2537 24 มิถุนายน 2537 หอประชุมสถาบันศิลปและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2537
222 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา แนวทางความร่วมมือในการฟื้นฟูทรัยากรท้องถิ่น 5 มิถุนายน 2537 5 มิถุนายน 2537 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายนอก 2537
223 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับกลาง 17 มีนาคม 2543 18 มีนาคม 2543 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับนักวิชาการไทยร่วมกับนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯและแคนนาดา ภายใน 2543
224 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การวิจัยสถาบัน รุ่นที่ 4 14 ธันวาคม 2542 17 ธันวาคม 2542 ห้องประชุมมานิจ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันราชภัฎจันทรเกษม ภายนอก 2543
225 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม Intermediate Course 22 กุมภาพันธ์ 2543 24 กุมภาพันธ์ 2543 ห้องประชุมสามัคค คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2543
226 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา เทคโนโลยีบันทึกภาพระบบดิจิตอลสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ 19 พฤศจิกายน 2542 19 พฤศจิกายน 2542 ห้องจามจุรี โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บริษัทวิชชุสิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัทซิว-เนชั่นแนล จำกัด ภายนอก 2543
227 นางสาวทัศนีย์ ชนูดหอม อบรม มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 10 มิถุนายน 2543 9 กรกฏาคม 2543 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
228 นางสาวอชิรญา คงศักดิ์ อบรม การสนทนาภาษาอังกฤษระดับต้น รุ่น 2 26 เมษายน 2543 30 พฤษภาคม 2543 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
229 นายวาที ทรัพย์สิน ศึกษาดูงาน งานอนุรักษ์วัฒนธรรม 19 มกราคม 2545 21 มกราคม 2545 จังหวัดสตูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ภายนอก 2545 940
230 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุมสัมมนา แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 19 กรกฏาคม 2545 20 กรกฏาคม 2545 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ภายนอก 2545 2100
231 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การวิจัยสถาบันรุ่นที่ 4 14 ธันวาคม 2542 17 ธันวาคม 2542 ศูนย์วิจัยสถาบันราชภัฎจันทรเกษม ษมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัย สถาบันราชภัฎจันทรเกษม ภายนอก 2543
232 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา ความรู้เรื่อง DV และระบบ CONNECTION Coffee Break 19 พฤศจิกายน 2542 19 พฤศจิกายน 2542 ห้องจามจุรี ร.ร.ซากุระแกรด์หวิว อ.หาดใญ่ บริษัทวิชชุสินมาร์เก็ตติ้ง จำกัดร่วมกับบริษัทซิว-เนชั่นแนว ภายนอก 2543
233 นายภราดร จันทร์กลิ่น ศึกษาดูงาน ด้านปฏิบัติการสำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการ 20 เมษายน 2545 26 เมษายน 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,วิทยาลัยพยาบาลเซ็นต์หลุย,มหาวิทยาลัยรามคำแหง,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545 1080
234 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย นิทรรศการ วันโปรแกรมบริหารสำนักงาน 5 กุมภาพันธ์ 2545 5 กุมภาพันธ์ 2545 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
235 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา The Novell Annual Roadshow : Directory-Enabling your Network 27 มกราคม 2543 27 มกราคม 2543 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับบริษัทโนเวลล์ อิงค์ ภายใน 2543
236 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย อบรม ระบบฐานข้อมูล Access รุ่นที่ 1 18 มีนาคม 2545 22 มีนาคม 2545 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545 4120
237 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม ประสิทธิภาพบุคลากรกับการอุดมศึกษาไทยยุคใหม่ 15 สิงหาคม 2543 16 สิงหาคม 2543 โรงแรมดุสิตไอแลนอ์รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายนอก 2543
238 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน รุ่น 2 24 ตุลาคม 2544 26 ตุลาคม 2544 ห้องประชุม 3309 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
239 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารงานองค์กรสมัยใหม่ 17 ตุลาคม 2543 18 ตุลาคม 2543 โรงแรม บี พี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใน 2544
240 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 สิงหาคม 2543 4 สิงหาคม 2543 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2543
241 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อคุณภาพการศึกษาของอุดมศึกษาไทยยุคใหม่ 21 มีนาคม 2545 22 มีนาคม 2545 ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปขมท.) ภายนอก 2545 7736
242 นายสมบูรณ์ ธนะสุข บรรยายพิเศษ แถลงแผนการท่องเที่ยวปี 2544 ในส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) 16 กันยายน 2543 16 กันยายน 2543 โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ จังหวัดกระบี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายนอก 2543
243 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุมสัมมนา ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดในระดับภูมิภาคเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (2545-2549) 8 กันยายน 2543 8 กันยายน 2543 ห้องกรุงเทพ โรงแรม บี พี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2543
244 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา ประชุมเพื่อระดมความคิดในระดับภูมิภาคเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (2545-2549) 8 กันยายน 2543 8 กันยายน 2543 ห้องกรุงเทพ โรงแรม บี พี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2543
245 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู นิทรรศการ วันโปรแกรมบริหารสำนักงาน 5 กุมภาพันธ์ 2545 5 กุมภาพันธ์ 2545 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
246 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี นิทรรศการ วันโปรแกรมบริหารสำนักงาน 5 กุมภาพันธ์ 2545 5 กุมภาพันธ์ 2545 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
247 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต อบรม Microsoft Access 1 สิงหาคม 2543 4 สิงหาคม 2543 หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
248 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ศึกษาดูงาน ด้านปฏิบัติการสำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการ 20 เมษายน 2545 26 เมษายน 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,วิทยาลัยพยาบาลเซ็นต์หลุย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545 1080
249 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา การสร้างเครือข่ายองค์กรทางวัฒนธรรมในภาคใต้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 16 สิงหาคม 2543 18 สิงหาคม 2543 สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ภายนอก 2543
250 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุมสัมมนา แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 สิงหาคม 2543 4 สิงหาคม 2543 ห้องประชุม 210 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2543
251 นางพรปวีณ์ ศรีงาม วิทยากร ความกล้าหาญทางจริยธรรมของนักวิชาการ 15 กรกฏาคม 2543 15 กรกฏาคม 2543 หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร กรุงเทพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ ภายนอก 2543
252 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม การสนทนาภาษาอังกฤษระดับต้น รุ่น 1 20 มีนาคม 2543 25 เมษายน 2543 อาคารเรียนรวม ตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยสศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
253 นางสาวทัศนีย์ ชนูดหอม อบรม การสนทนาภาษาอังกฤษระดับต้น รุ่น 1 20 มีนาคม 2543 25 เมษายน 2543 อาคารเรียนรวม ตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยสศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2543
254 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต อบรม พูดและอภิปรายเชิงวิชาการ 20 มีนาคม 2543 27 เมษายน 2543 อาคารเรียนรวม ตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยสศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายนอก 2543
255 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุมสัมมนา สัมมนาหัวหน้างานพัสดุ 25 กรกฏาคม 2537 27 กรกฏาคม 2537 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2537 910
256 นางดวงแข เดชภูมิ อบรม คอมพิวเตอร์สำหรับงานพิมพ์เอกสาร 19 เมษายน 2537 20 เมษายน 2537 หน่วยคอมพิวเตอร์ งานการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2537
257 นางสาวฐะปะนีย์ เทพญา อบรม โครงการอบรมไมโครซอฟเอ็กซ์เซล 26 เมษายน 2537 28 เมษายน 2537 หน่วยคอมพิวเตอร์ งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2537
258 นายน้ำ สุขอนันต์ อบรม หลักสูตร Networking Basics 2 พฤษภาคม 2537 4 พฤษภาคม 2537 อาคารคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายใน 2537
259 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุม ประชุมวิชาการสุขภาพ ครั้งที่ 4 24 พฤษภาคม 2537 27 พฤษภาคม 2537 อาคารเรียนรวมคณะแพทย์ มอ. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4 เรื่องสังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ ภายใน 2537
260 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม เสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ และพบกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 7 มกราคม 2547 13 มกราคม 2547 โรงแรมเฟลิกซ์ รีเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี สกว. ภายนอก 2547
261 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม เทคนิคการบริหารรุ่นที่ 2 2 กันยายน 2537 3 กันยายน 2537 ห้องประชุมสามัคคีสาร คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2537
262 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุม กลุ่มเสวนา Art & Culture Forum และศึกษาดูงานทางศิลปวัฒนธรรม 24 พฤษภาคม 2544 27 พฤษภาคม 2544 ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ภายนอก 2544
263 นายสมบูรณ์ ธนะสุข อบรม การประกันคุณภาพการศึกษา 14 พฤษภาคม 2544 15 พฤษภาคม 2544 ห้อง 3309 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
264 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกลุ่มหัวหน้าหน่วย 9 ตุลาคม 2543 20 ตุลาคม 2543 อาคารเรียนรวม ตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2544
265 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ประชุมสัมมนา ความรู้และความเข้าใจใหม่จากการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 28 ตุลาคม 2543 28 ตุลาคม 2543 ศาลาประชาคมวัดจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์มานุษยวิทยาร่วมกับมูลนิธิประไพ วิริยะพันธ์ ภายนอก 2544
266 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสาย ข,ค ที่ปฏิบัติงานและให้บริการส่วนหน้า (Front Liners) หลักสูตร 1 16 มีนาคม 2544 17 มีนาคม 2544 เทพาบีชรีสอร์ท แอนด์ คัลทรีคลับ จังหวัดสงขลา งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2544
267 นางพรปวีณ์ ศรีงาม ประชุมสัมมนา เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2546 30 เมษายน 2544 30 เมษายน 2544 ห้องบอลรูม C โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ สมาคมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ในความอุปถัมส์ของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ภายนอก 2544
268 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุมสัมมนา มิติใหม่ : ลักษณะเฉพาะในการสร้างสรรค์ศิลปะของไทย 18 พฤษภาคม 2544 19 พฤษภาคม 2544 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา ภายนอก 2544
269 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การประกันคุณภาพการศึกษา 14 พฤษภาคม 2544 15 พฤษภาคม 2544 ห้อง 3309 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดหใญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
270 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา การปฏิรูปอุดมศึกษา : การปรับเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย 29 มีนาคม 2544 31 มีนาคม 2544 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายนอก 2544
271 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การพัฒนาองค์กรเรียนรู้ 9 มีนาคม 2544 9 มีนาคม 2544 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
272 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม ภาษาอังกฤษสำหรับ TOEPL สำหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคคลทั่วไป 12 มีนาคม 2544 30 มีนาคม 2544 ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2544
273 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ/ศูนย์/สำนักและความร่วมมือในการสร้างสรรมหาวิทยาลัย 6 มีนาคม 2544 6 มีนาคม 2544 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
274 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุมสัมมนา โครงการอนุรักษ์ละครไทย 13 กุมภาพันธ์ 2544 13 กุมภาพันธ์ 2544 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายนอก 2544
275 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ประชุมสัมมนา โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรรมภาคใต้กับการพัฒนา 13 กุมภาพันธ์ 2544 14 กุมภาพันธ์ 2544 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ โครงการสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา ภายนอก 2544
276 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรรมภาคใต้กับการพัฒนา 13 กุมภาพันธ์ 2544 14 กุมภาพันธ์ 2544 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ โครงการสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา ภายนอก 2544
277 นางพรปวีณ์ ศรีงาม ประชุมสัมมนา ภาคตะวันออก:เอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2544 16 กุมภาพันธ์ 2544 หอประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ภายนอก 2544
278 นางสาวอชิรญา คงศักดิ์ ประชุมสัมมนา การเขียนผลงานทางวิชาการสาขานาฏยศิลป์ไทย 30 พฤศจิกายน 2543 1 ธันวาคม 2543 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ภายนอก 2544
279 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม หลักสูตรจริยธรรม โดยใช้โครงการ "เรียนรู้ตามลอยพระยุคลบาท" 2 พฤศจิกายน 2543 3 พฤศจิกายน 2543 ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2544
280 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม พัฒนาตน-พัฒนาคน 19 กุมภาพันธ์ 2544 23 กุมภาพันธ์ 2544 สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2544
281 นางสาวอชิรญา คงศักดิ์ อบรม โครงการพูดและอภิปรายเชิงวิชาการ 20 มีนาคม 2543 27 เมษายน 2543 อาคารเรียนรวมตึก 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2543
282 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต อบรม โครงการพูดและอภิปรายเชิงวิชาการ 20 มีนาคม 2543 27 เมษายน 2543 อาคารเรียนรวมตึก 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน 2543
283 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุมสัมมนา การบริหารมหาวิทยาลัยในระบบเอกภาพ (Unita Administration) : กรณีตัวอย่างและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 26 กรกฏาคม 2544 27 กรกฏาคม 2544 โรงแรม บี พี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สอ. มอ. ภายใน 2544
284 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้แทนสมาชิก 9 พฤศจิกายน 2543 9 พฤศจิกายน 2543 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2544
285 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุมสัมมนา สัมมนาที่ประชุมคณบดี "การปฏิรูปการพัฒนาภาควิชา" 6 ธันวาคม 2544 7 ธันวาคม 2544 โรงแรมเพิร์ล(ในเมือง) จังหวัดภูเก็ต กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
286 นายภราดร จันทร์กลิ่น นิทรรศการ วันโปรแกรมบริหารสำนักงาน 5 กุมภาพันธ์ 2545 5 กุมภาพันธ์ 2545 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
287 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ 19 พฤศจิกายน 2544 20 พฤศจิกายน 2544 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
288 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสำนักงาน"เสริมประสบการณ์ด้านการเงินการคลัง" 8 ธันวาคม 2544 10 ธันวาคม 2544 โรงแรมเอเซียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง ภายใน 2545 3980
289 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การบริหารงานวิชาการ : กิจการนักศึกษา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 29 ตุลาคม 2544 29 ตุลาคม 2544 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
290 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย ประชุม การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานธุรการ 7 พฤศจิกายน 2544 7 พฤศจิกายน 2544 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประธานคณะทำงานพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของธุรการ ภายนอก 2545
291 นายสมบูรณ์ ธนะสุข บรรยายพิเศษ การวางแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี 3 พฤศจิกายน 2544 3 พฤศจิกายน 2544 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
292 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใน รุ่นที่ 2 26 ธันวาคม 2544 27 ธันวาคม 2544 ห้องประชุมสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
293 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม ภาษาอังกฤษสำหรับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 13 กันยายน 2545 14 กันยายน 2545 เทพาบีชรีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
294 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ศึกษาดูงาน The Enhancing Skills For International Relations Officers สำหรับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 26 สิงหาคม 2545 30 สิงหาคม 2545 โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี และมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
295 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา วรรณกรรมร่วมสมัยภาคใต้ 12 กันยายน 2545 13 กันยายน 2545 ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ภายใน 2545 1475
296 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา วรรณกรรมร่วมสมัยภาคใต้ 12 กันยายน 2545 13 กันยายน 2545 ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ภายนอก 2545 1475
297 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา เหอว่าศาสตร์ศิลปจะสูญสิ้น 10 กันยายน 2545 11 กันยายน 2545 ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ภายนอก 2545 1475
298 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา เหอว่าศาสตร์ศิลปจะสูญสิ้น 10 กันยายน 2545 11 กันยายน 2545 ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ภายนอก 2545 1475
299 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุม การจัดทำโปรแกรมบุคลากรบน Web 15 ตุลาคม 2545 15 ตุลาคม 2545 ห้องบรรยาย ชั้น 2 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2546
300 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม โปรแกรมระบบงบประมาณเงินรายได้ 11 ตุลาคม 2545 11 ตุลาคม 2545 ห้องบรรยาย ชั้น 2 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2546
301 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม สถาบันอุดมศึกษากับการเปลี่ยนแปลง 9 มกราคม 2546 11 มกราคม 2546 โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาย ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายนอก 2546 5232 800
302 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น(ภาคใต้) 25 ธันวาคม 2545 25 ธันวาคม 2545 ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรังร่วมกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ภายนอก 2546 870
303 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 1 6 มกราคม 2546 7 มกราคม 2546 ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2546
304 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุม ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 18 ธันวาคม 2545 18 ธันวาคม 2545 ห้องประชุม ก 215 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2546
305 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุม โปรแกรมระบบงบประมาณเงินรายได้ 24 ธันวาคม 2545 24 ธันวาคม 2545 ห้องบรรยาย ชั้น 2 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2546
306 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม โปรแกรมครุภัณฑ์บนเว็บ 25 ธันวาคม 2545 25 ธันวาคม 2545 ห้องบรรยาย ชั้น 2 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2546
307 นางดวงนภา ขุนศาล ศึกษาดูงาน วิธีการควบคุมหนังสือวารสารให้เป็นระบบมีมาตรฐาน 18 พฤศจิกายน 2545 22 พฤศจิกายน 2545 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2546
308 นายภราดร จันทร์กลิ่น ศึกษาดูงาน จัดงาน"มรตกอันดามัน มหัศจรรย์เมืองสตูล" 13 ธันวาคม 2545 15 ธันวาคม 2545 สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จังหวัดสตูลร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และเทศบาลตำบลกำแพง ภายนอก 2546 1160
309 นายเฉลิมพล จันทรโชติ วิทยากร ฝึกซ้อมการแสดง 23 ธันวาคม 2545 27 ธันวาคม 2545 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2546
310 นายเฉลิมพล จันทรโชติ อบรม การแสดงวันครู 15 มกราคม 2546 16 มกราคม 2546 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใน 2546
311 นายเฉลิมพล จันทรโชติ อบรม การแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค 16 มกราคม 2546 16 มกราคม 2546 ห้องสมิหลาแกรด บอลรูม โรงแรมบีพี สมิหลา บีช คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใน 2546
312 นายเฉลิมพล จันทรโชติ ศึกษาดูงาน จัดงาน"มรตอันดามัน มหัศจรรย์เมืองสตูล" 13 ธันวาคม 2545 15 ธันวาคม 2545 สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จังหวัดสตูลร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และเทศบาลตำบลกำแพง ภายนอก 2546 1160
313 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ศึกษาดูงาน ด้านการจัดระบบทะเบียนโบราณวัตถุในฝ่ายพิพิธภัณฑ์ 1 พฤศจิกายน 2545 3 พฤศจิกายน 2545 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร ขอไปเอง ภายนอก 2546 2008
314 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ศึกษาดูงาน ด้านการจัดระบบทะเบียนโบราณวัตถุในฝ่ายพิพิธภัณฑ์ 1 พฤศจิกายน 2545 3 พฤศจิกายน 2545 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร ขอไปเอง ภายนอก 2546 2008
315 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ศึกษาดูงาน ด้านการจัดระบบทะเบียนโบราณวัตถุในฝ่ายพิพิธภัณฑ์ 1 พฤศจิกายน 2545 3 พฤศจิกายน 2545 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร ขอไปเอง ภายนอก 2546 1400
316 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม นโยบาย กระบวนการวางแผนและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 21 เมษายน 2537 23 เมษายน 2537 คลังปิโตรเลียม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2537
317 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม เทคนิคการบริหารเวลา รุ่นที่ 2 17 มีนาคม 2537 18 มีนาคม 2537 ห้องประชุมสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2537 240
318 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุม การจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา 0 543 0 543 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 543
319 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุม การจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา 0 543 0 543 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 543
320 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม ระเบียบน่ารู้สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน 10 กุมภาพันธ์ 2538 12 กุมภาพันธ์ 2538 โรงแรมไดมอน์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2538
321 นางสาวฐะปะนีย์ เทพญา ประชุมสัมมนา การสัมมนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6 ธันวาคม 2536 6 ธันวาคม 2536 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2537 120
322 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุม การวิพากษ์แผนแม่บทวัฒนธรรม 13 กุมภาพันธ์ 2546 13 กุมภาพันธ์ 2546 โรงแรมเจบีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กระทรวงวัฒนธรรม ภายนอก 2546
323 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุม สื่อพื้นบ้านกับงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน 11 กุมภาพันธ์ 2546 11 กุมภาพันธ์ 2546 ห้องประชุม ส.2 สถาบันราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายนอก 2546
324 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2546 23 เมษายน 2546 24 เมษายน 2546 โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ จังหวัดสงขลา โครงการแผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม ภายนอก 2546
325 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา โครงการภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม 3 มิถุนายน 2546 4 มิถุนายน 2546 โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โครงการภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม ภายนอก 2546
326 นายวาที ทรัพย์สิน ศึกษาดูงาน การทัศนศึกษาดูงานทางด้านศิลปกรรม 22 มีนาคม 2546 28 มีนาคม 2546 กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2546
327 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา สัมมนาทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยสถาบันระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 23 พฤษภาคม 2546 23 พฤษภาคม 2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใน 2546
328 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุมสัมมนา สัมมนาทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยสถาบันระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 23 พฤษภาคม 2546 23 พฤษภาคม 2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใน 2546
329 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา สัมมนาทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยสถาบันระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 23 พฤษภาคม 2546 23 พฤษภาคม 2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใน 2546
330 นายวาที ทรัพย์สิน ศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 22 มีนาคม 2546 28 มีนาคม 2546 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2546
331 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา การก่อตั้งสถาบันพัฒนาความรู้แห่งชาติ 17 พฤษภาคม 2546 17 พฤษภาคม 2546 สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา ภายนอก 2546
332 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา การก่อตั้งสถาบันพัฒนาความรู้แห่งชาติ 17 พฤษภาคม 2546 17 พฤษภาคม 2546 สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา ภายนอก 2546
333 นายเฉลิมพล จันทรโชติ อบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 4 มีนาคม 2545 8 มีนาคม 2545 สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
334 นายวาที ทรัพย์สิน อบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 4 มีนาคม 2545 8 มีนาคม 2545 สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
335 นางจันทร แก้วประดับ อบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 4 มีนาคม 2545 8 มีนาคม 2545 สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
336 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา การตลาดเชิงกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 30 มีนาคม 2545 30 มีนาคม 2545 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
337 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน 2 พฤษภาคม 2545 3 พฤษภาคม 2545 ห้อง M 105 อาคารเรียนรวมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
338 นายวาที ทรัพย์สิน อบรม การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน 3 พฤษภาคม 2545 3 พฤษภาคม 2545 ห้อง M 105 อาคารเรียนรวมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2545
339 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 19 กรกฏาคม 2545 20 กรกฏาคม 2545 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ภายนอก 2545 2100
340 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุมสัมมนา แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 19 กรกฏาคม 2545 20 กรกฏาคม 2545 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ภายนอก 2545 2100
341 นางจันทร์สม เจือสนิท ประชุมสัมมนา แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 19 กรกฏาคม 2545 20 กรกฏาคม 2545 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ภายนอก 2545 2100
342 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การสร้าง Home page 14 สิงหาคม 2545 16 สิงหาคม 2545 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
343 นายนุห์กานต์ เอสเอ อบรม การสร้าง Home page 21 สิงหาคม 2545 23 สิงหาคม 2545 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
344 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ 24 สิงหาคม 2545 24 สิงหาคม 2545 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายวิชาการร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
345 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ประชุมสัมมนา ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ 24 สิงหาคม 2545 24 สิงหาคม 2545 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายวิชาการร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
346 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม ประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 1/2545 โครงการแผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้:ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม 30 ตุลาคม 2545 31 ตุลาคม 2545 โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช จังหวัดสงขลา โครงการแผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้:ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม ภายนอก 2546
347 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมวิชาการ พลังท้องถิ่นในกระแสความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 5 กันยายน 2545 6 กันยายน 2545 หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มูลนิธิภูมิปัญญา สำนักงานกองทุนเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายนอก 2545 5184
348 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ประชุมสัมมนา การสัมมนาเพื่อเผยแพร่นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) 6 กันยายน 2545 6 กันยายน 2545 ห้องประชุมจุติ โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2545
349 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุม การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมผ้าทอมือภาคใต้ 10 กุมภาพันธ์ 2546 10 กุมภาพันธ์ 2546 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2546
350 นางสาวฐะปะนีย์ เทพญา อบรม การสร้างฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (Foxpro) 23 พฤษภาคม 2537 27 พฤษภาคม 2537 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2537
351 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ 24 มิถุนายน 2538 24 มิถุนายน 2538 งานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2538
352 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุมสัมมนา ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการ 3 สิงหาคม 2538 4 สิงหาคม 2538 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2538 2316
353 นางดวงแข เดชภูมิ ประชุมสัมมนา ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทางราชการ 3 สิงหาคม 2538 4 สิงหาคม 2538 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2538 2316
354 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการพัฒนา 4 สิงหาคม 2538 5 สิงหาคม 2538 สถาบันทักษิณคดีศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษา และ สวช. ภายนอก 2538
355 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต วิทยากร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง 9 สิงหาคม 2538 11 สิงหาคม 2538 ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2538
356 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม ปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดสร้างเครื่องมือประเมินผลการให้การอุดหนุนด้านบุคลากรแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 9 สิงหาคม 2538 12 สิงหาคม 2538 ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ภายนอก 2538
357 นายทรงกลด บัณฑุวงศ์ ประชุมสัมมนา สถานภาพของความรู้ด้านโบราณคดีของประเทศไทยใน 15 ปีที่ผ่านมา 22 สิงหาคม 2538 23 สิงหาคม 2538 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ ภายนอก 2538 2864
358 นายอำนาจ สมบัติยานุชิต ประชุมสัมมนา สถานภาพของความรู้ด้านโบราณคดีของประเทศไทยใน 15 ปีที่ผ่านมา 22 สิงหาคม 2538 23 สิงหาคม 2538 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ ภายนอก 2538 2864
359 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 25 สิงหาคม 2538 27 สิงหาคม 2538 โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ภายนอก 2538
360 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา วิธีการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 8 กันยายน 2538 8 กันยายน 2538 ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บริษัท 3 เอ็มประเทศไทยจำกัด ภายนอก 2538
361 นายวิทยา นับทอง ประชุมสัมมนา วิธีการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 8 กันยายน 2538 8 กันยายน 2538 ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บริษัท 3 เอ็มประเทศไทยจำกัด ภายนอก 2538
362 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา สหกรณ์ออมทรัพย์กับการรือปรับระบบในยุคโลกาภิวัฒน์ 13 กันยายน 2538 18 กันยายน 2538 โรงแรมหนองคายแกรนด์ธานี จังหวัดหนองคาย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ภายนอก 2538
363 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา วัฒนธรรมกับการสื่อสารมวลชน 18 กันยายน 2538 21 กันยายน 2538 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายนอก 2538
364 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุมสัมมนา วัฒนธรรมกับการสื่อสารมวลชน 18 กันยายน 2538 21 กันยายน 2538 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายนอก 2538
365 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู วิทยากร วิทยากรและประชุมปฏิบัติการสรุปและอภิปรายผลการประเมินผลการให้การอุดหนุนด้านบุคลากรแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 29 กันยายน 2538 3 ตุลาคม 2538 โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ภายนอก 2538
366 นายน้ำ สุขอนันต์ ประชุม ประสานแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2539 18 ตุลาคม 2538 20 ตุลาคม 2538 โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายนอก 2539
367 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมการบริหารงานในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัย ณ สหราชอาณาจักร ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศฝรั่งเศส 2 ตุลาคม 2538 26 ตุลาคม 2538 สหราชอาณาจักรประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศฝรั่งเศส กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2539
368 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากข้อเท็จจริงยกระดับสู่กระบวนทัศน์ความเข้มแข็งชุมชน 24 มกราคม 2546 25 มกราคม 2546 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายนอก 2546 1300
369 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุมสัมมนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากข้อเท็จจริงยกระดับสู่กระบวนทัศน์ความเข้มแข็งชุมชน 24 มกราคม 2546 25 มกราคม 2546 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายนอก 2546 800
370 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ บรรยายพิเศษ หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในกำกับ : การจัดตั้งและการดำเนินการ 27 มกราคม 2546 27 มกราคม 2546 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2546
371 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศของผู้บริหารระดับกลาง 16 กุมภาพันธ์ 2546 22 กุมภาพันธ์ 2546 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเกาะฮ่องกง กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2546
372 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ วิทยากร นักวิจัยชาวบ้าน จาก 12 โครงการ 31 มกราคม 2546 0 543 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภาค ภายนอก 2546
373 นายสมบูรณ์ ธนะสุข ประชุม เจรจาข้อราชการและเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 13 กุมภาพันธ์ 2546 23 กุมภาพันธ์ 2546 สาธารณรัฐประชาชนจีน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2546
374 นายนุห์กานต์ เอสเอ อบรม ระบบฐานข้อมูล ACCESS 3 มีนาคม 2546 7 มีนาคม 2546 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตหาดใหญ่่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตหาดใหญ่ ภายใน 2546 4030
375 นายวาที ทรัพย์สิน วิทยากร ค่ายพหุปัญญา ครั้งที่ 4 เรื่อง "โลกสดสวยด้วยแสงสี" 29 มีนาคม 2546 29 มีนาคม 2546 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2546
376 นายวาที ทรัพย์สิน วิทยากร แสดงนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ในงานมรดกโลก 11 เมษายน 2546 18 เมษายน 2546 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2546
377 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2546 23 เมษายน 2546 24 เมษายน 2546 โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ จังหวัดสงขลา โครงการแผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม ภายนอก 2546
378 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุมสัมมนา การก่อตั้งสถาบันพัฒนาความรู้แห่งชาติ 17 พฤษภาคม 2546 17 พฤษภาคม 2546 สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา ภายนอก 2546
379 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุมสัมมนา การก่อตั้งสถาบันพัฒนาความรู้แห่งชาติ 17 พฤษภาคม 2546 17 พฤษภาคม 2546 สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา ภายนอก 2546
380 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู บรรยายพิเศษ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร 21 พฤษภาคม 2546 21 พฤษภาคม 2546 โรงแรม ซี เอส ปัตตานี กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ภายนอก 2546
381 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม รับฟังการชี้แจงวิธีการบริหารจัดการโครงการในระหว่างรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และรับสัญญาเพื่อนำไปดำเนินการลงนามในสัญญารับทุน 10 มิถุนายน 2546 10 มิถุนายน 2546 ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายนอก 2546
382 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม การพัฒนาโครงการวิจัยชุดชายแดนภาคใต้ 12 พฤศจิกายน 2546 12 พฤศจิกายน 2546 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
383 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ วิทยากร แหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมศึกษาภาคใต้ 11 พฤศจิกายน 2546 11 พฤศจิกายน 2546 อาคาร 27 แผนกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ แผนกวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภายใน 2547
384 นางสุธี เทพสุริวงค์ อบรม โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ในกระบวนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานราก รุ่นที่ 2 30 ตุลาคม 2546 31 ตุลาคม 2546 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
385 นางสาวนราวดี โลหะจินดา วิทยากร นำชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2546 22 ตุลาคม 2546 สถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี สำนักวิทยบริการ ภายใน 2547
386 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ วิทยากร นำชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2546 22 ตุลาคม 2546 สถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี สำนักวิทยบริการ ภายใน 2547
387 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ อบรม โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 23 กันยายน 2546 24 กันยายน 2546 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2546
388 นางสุธี เทพสุริวงค์ อบรม โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 23 กันยายน 2546 24 กันยายน 2546 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2546
389 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ศึกษาดูงาน ศึกษาการจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุ 30 เมษายน 2546 30 เมษายน 2546 สถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอไปเอง ภายนอก 2546
390 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ อบรม โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ในกระบวนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานราก รุ่นที่ 2 30 ตุลาคม 2546 31 ตุลาคม 2546 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
391 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2546 โครงการภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม 3 มิถุนายน 2546 4 มิถุนายน 2546 โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา โครงการภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม ภายนอก 2546
392 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม การพัฒนาโครงการวิจัยและระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการชายแดนไทย-มาเลเซีย 17 กรกฏาคม 2546 17 กรกฏาคม 2546 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ภาค) ภายนอก 2546
393 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ อบรม ภาษามลายูท้องถิ่น รุ่นที่ 9 21 กรกฏาคม 2546 14 สิงหาคม 2546 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2546
394 นางสุธี เทพสุริวงค์ อบรม ภาษามลายูท้องถิ่น รุ่นที่ 9 21 กรกฏาคม 2546 14 สิงหาคม 2546 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2546
395 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม ภาษามลายูท้องถิ่น รุ่นที่ 9 21 กรกฏาคม 2546 14 สิงหาคม 2546 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2546
396 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา บุคลากรทางการบริหารในกลุ่มผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการกองและเลขานุการ คณะเพื่อกำหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549 28 มิถุนายน 2546 29 มิถุนายน 2546 โรงแรมบีพีสมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2546 400
397 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การพัฒนากระบวนการทำงานด้วยวงจร PDCA-P รุ่นที่ 6 18 กรกฏาคม 2546 18 กรกฏาคม 2546 ห้อง 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2546
398 รศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ ประชุม ประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2546 เรื่อง มหาวิทยาลัยกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 28 พฤศจิกายน 2546 29 พฤศจิกายน 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายนอก 2547 9902 400
399 นางสุธี เทพสุริวงค์ บรรยายพิเศษ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงจะได้รับจากกองทุน 28 พฤศจิกายน 2546 28 พฤศจิกายน 2546 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
400 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ บรรยายพิเศษ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงจะได้รับจากกองทุน 28 พฤศจิกายน 2546 28 พฤศจิกายน 2546 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
401 นางสาวนราวดี โลหะจินดา บรรยายพิเศษ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงจะได้รับจากกองทุน 28 พฤศจิกายน 2546 28 พฤศจิกายน 2546 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
402 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 30 พฤศจิกายน 2546 1 ธันวาคม 2546 สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใน 2547
403 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ศึกษาดูงาน โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 4 ธันวาคม 2546 10 ธันวาคม 2546 จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี ชมรมข้าราชการ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
404 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ศึกษาดูงาน โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 4 ธันวาคม 2546 10 ธันวาคม 2546 จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี ชมรมข้าราชการ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
405 นายวาที ทรัพย์สิน วิทยากร กิจกรรรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักเรียนและคณะศิลปิน 28 พฤศจิกายน 2546 29 พฤศจิกายน 2546 สวนสาธารณะคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง ภายนอก 2547
406 นางสุธี เทพสุริวงค์ อบรม การเทียบเคียงสมรรถนะ รุ่น 2 4 กุมภาพันธ์ 2547 4 กุมภาพันธ์ 2547 ห้องประชุม M 105 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
407 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู บรรยายพิเศษ การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ 7-8 ของข้าราชการสาย ข-ค 18 ธันวาคม 2546 18 ธันวาคม 2546 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
408 นายภราดร จันทร์กลิ่น บรรยายพิเศษ การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ 7-8 ของข้าราชการสาย ข-ค 18 ธันวาคม 2546 18 ธันวาคม 2546 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
409 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี บรรยายพิเศษ การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ 7-8 ของข้าราชการสาย ข-ค 18 ธันวาคม 2546 18 ธันวาคม 2546 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
410 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมวิชาการ พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง 19 ธันวาคม 2546 20 ธันวาคม 2546 ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม (ชั้น 4) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั้น กรุงเทพฯ สภาวิจัยแห่งชาติ ภายนอก 2547 3994
411 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี บรรยายพิเศษ โปรแกรมการลาหยุดราชการ 20 พฤษภาคม 2546 20 พฤษภาคม 2546 ห้อง 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2546
412 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู บรรยายพิเศษ การเสนอของบประมาณวิจัยแบบบูรณาการ 3 ธันวาคม 2546 3 ธันวาคม 2546 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
413 นายวาที ทรัพย์สิน บรรยายพิเศษ การเสนอของบประมาณวิจัยแบบบูรณาการ 3 ธันวาคม 2546 3 ธันวาคม 2546 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
414 นายภราดร จันทร์กลิ่น บรรยายพิเศษ การเสนอของบประมาณวิจัยแบบบูรณาการ 3 ธันวาคม 2546 3 ธันวาคม 2546 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
415 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ บรรยายพิเศษ การเสนอของบประมาณวิจัยแบบบูรณาการ 3 ธันวาคม 2546 3 ธันวาคม 2546 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
416 นายวาที ทรัพย์สิน วิทยากร การบรรยายประกอบการสาธิตการแสดงหนังตะลุง 21 ธันวาคม 2546 21 ธันวาคม 2546 หอประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภายใน 2547
417 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา การพัฒนามาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 12 ธันวาคม 2546 12 ธันวาคม 2546 ห้องประชุมหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
418 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุม ประชุมประสานงานเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฏเกณฑ์ และสิทธิ สวัสดิการ แก่ลูกจ้างชั่วคราว 18 ธันวาคม 2546 18 ธันวาคม 2546 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
419 นางดวงนภา ขุนศาล ประชุม ประชุมประสานงานเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฏเกณฑ์ และสิทธิ สวัสดิการ แก่ลูกจ้างชั่วคราว 18 ธันวาคม 2546 18 ธันวาคม 2546 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
420 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุม นักวิชาการ งานวิจัย มอ. และชุมชนภาคใต้ 12 มีนาคม 2546 13 มีนาคม 2546 ห้องสงขลา 1 โรงแรมบีพี สมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2546
421 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการ 13 มกราคม 2547 12 กุมภาพันธ์ 2547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2547 1500
422 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ อบรม สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการ 13 มกราคม 2547 12 กุมภาพันธ์ 2547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2547 1500
423 นางวิจิตรา ทาหา อบรม สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการ 13 มกราคม 2547 12 กุมภาพันธ์ 2547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2547 1500
424 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย อบรม เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 29 กุมภาพันธ์ 2547 Lay Trang Resort อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
425 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ อบรม การเทียบเคียงสมรรถนะ รุ่น 2 4 กุมภาพันธ์ 2547 4 กุมภาพันธ์ 2547 ห้องประชุม M 105 อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
426 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การใช้โปรแกรม MIS/DSS ในการบันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 11 กุมภาพันธ์ 2547 11 กุมภาพันธ์ 2547 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
427 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลรองรับการเปลี่ยนแปลง 26 กุมภาพันธ์ 2547 27 กุมภาพันธ์ 2547 ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท) ภายใน 2547 10256
428 รศ.ผดุงยศ ดวงมาลา ประชุมสัมมนา กำหนดนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549 20 มิถุนายน 2546 21 มิถุนายน 2546 ห้องไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2546
429 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ คณะกรรมการ ทะเลสาบในกระแสของความเปลี่ยนแปลง:ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและกระบวนทัศน์การพัฒนา 18 มิถุนายน 2546 21 มิถุนายน 2546 สถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันทักษิณคดีศึกษา ภายนอก 2546
430 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุมสัมมนา ทะเลสาบในกระแสของความเปลี่ยนแปลง:ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและกระบวนทัศน์การพัฒนา 18 มิถุนายน 2546 21 มิถุนายน 2546 สถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันทักษิณคดีศึกษา ภายนอก 2546
431 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุมสัมมนา ทะเลสาบในกระแสของความเปลี่ยนแปลง:ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและกระบวนทัศน์การพัฒนา 18 มิถุนายน 2546 21 มิถุนายน 2546 สถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันทักษิณคดีศึกษา ภายนอก 2546 1000
432 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุมสัมมนา ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 15 กันยายน 2546 15 กันยายน 2546 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายนอก 2546 3444
433 นายวาที ทรัพย์สิน อบรม ภาษามลายูท้องถิ่น 18 สิงหาคม 2546 10 กันยายน 2546 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2546
434 นายวาที ทรัพย์สิน ประชุมสัมมนา มรดกทางวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ 13 ตุลาคม 2546 15 ตุลาคม 2546 ห้อง 337 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ภายนอก 2547 4344
435 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ประชุมสัมมนา มรดกทางวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ 13 ตุลาคม 2546 15 ตุลาคม 2546 ห้อง 337 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ภายนอก 2547 4344
436 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุมสัมมนา มรดทางวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ 13 ตุลาคม 2546 15 ตุลาคม 2546 ห้อง 337 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ภายนอก 2547
437 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา ศิลปกรรมร่วมสมัย 8 ตุลาคม 2546 9 ตุลาคม 2546 ท้องพระโรงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายนอก 2547 4374
438 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุม เครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 7 กุมภาพันธ์ 2547 8 กุมภาพันธ์ 2547 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ภายนอก 2547
439 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม นักวิชาการ งานวิจัย มอ. และชุมชนภาคใต้ 12 มีนาคม 2547 13 มีนาคม 2547 ห้องสงขลา 1 โรงแรมบีพี สมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
440 นางสุธี เทพสุริวงค์ บรรยายพิเศษ จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง" 10 กุมภาพันธ์ 2547 10 กุมภาพันธ์ 2547 หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี สถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภายใน 2547
441 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ บรรยายพิเศษ จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง" 10 กุมภาพันธ์ 2547 10 กุมภาพันธ์ 2547 หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี สถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภายใน 2547
442 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู บรรยายพิเศษ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 มีนาคม 2547 4 มีนาคม 2547 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
443 นายภราดร จันทร์กลิ่น บรรยายพิเศษ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 มีนาคม 2547 4 มีนาคม 2547 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
444 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ บรรยายพิเศษ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 มีนาคม 2547 4 มีนาคม 2547 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
445 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ บรรยายพิเศษ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 มีนาคม 2547 4 มีนาคม 2547 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
446 นางสุธี เทพสุริวงค์ บรรยายพิเศษ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 มีนาคม 2547 4 มีนาคม 2547 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
447 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย บรรยายพิเศษ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 มีนาคม 2547 4 มีนาคม 2547 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
448 นางจันทร์สม เจือสนิท บรรยายพิเศษ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 มีนาคม 2547 4 มีนาคม 2547 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
449 นางสาวนราวดี โลหะจินดา บรรยายพิเศษ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 มีนาคม 2547 4 มีนาคม 2547 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
450 นางวิจิตรา ทาหา บรรยายพิเศษ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 มีนาคม 2547 4 มีนาคม 2547 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
451 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี บรรยายพิเศษ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 4 มีนาคม 2547 4 มีนาคม 2547 ห้องประชุม 2 อาคาร 25 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
452 นางจันทร์สม เจือสนิท อบรม โปรแกรมทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 20 เมษายน 2547 20 เมษายน 2547 ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
453 นางจันทร์สม เจือสนิท บรรยายพิเศษ การจัดทำ KPIs เพื่อรองรับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (มาตรการที่ 3) ให้แก่บุคลากรสาย ข, ค 9 เมษายน 2547 9 เมษายน 2547 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
454 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ บรรยายพิเศษ การจัดทำ KPIs เพื่อรองรับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (มาตรการที่ 3) ให้แก่บุคลากรสาย ข, ค 9 เมษายน 2547 9 เมษายน 2547 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
455 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู บรรยายพิเศษ การจัดทำ KPIs เพื่อรองรับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (มาตรการที่ 3) ให้แก่บุคลากรสาย ข, ค 9 เมษายน 2547 9 เมษายน 2547 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
456 นายภราดร จันทร์กลิ่น บรรยายพิเศษ การจัดทำ KPIs เพื่อรองรับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (มาตรการที่ 3) ให้แก่บุคลากรสาย ข, ค 9 เมษายน 2547 9 เมษายน 2547 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
457 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย บรรยายพิเศษ การจัดทำ KPIs เพื่อรองรับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ (มาตรการที่ 3) ให้แก่บุคลากรสาย ข, ค 9 เมษายน 2547 9 เมษายน 2547 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
458 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ บรรยายพิเศษ จริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้:กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง 10 กุมภาพันธ์ 2547 10 กุมภาพันธ์ 2547 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภายใน 2547
459 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา การจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพภาคใต้ 15 มิถุนายน 2547 16 มิถุนายน 2547 ห้อง M 105 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ ภายนอก 2547
460 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม แนวทางการจัดทำงบประมาณตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณฉบับใหม่ 19 มิถุนายน 2547 20 มิถุนายน 2547 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 3380 2000
461 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม เจ้าหน้าที่การเงินส่วนราชการ 19 มิถุนายน 2547 21 มิถุนายน 2547 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 3554 3200
462 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา โครงการภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม 17 มิถุนายน 2547 18 มิถุนายน 2547 โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา จ.สงขลา โครงการภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม ภายนอก 2547
463 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุมสัมมนา โครงการภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม 17 มิถุนายน 2547 18 มิถุนายน 2547 โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา จ.สงขลา โครงการภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม ภายนอก 2547
464 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา เทคนิคการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการ 9 สิงหาคม 2547 9 สิงหาคม 2547 หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มอ.วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษา มอ.ปัตตานี ภายใน 2547
465 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุมสัมมนา เทคนิคการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการ 9 สิงหาคม 2547 9 สิงหาคม 2547 อประชุมสำนักงานอธิการบดี มอ.วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษา มอ.ปัตตานี ภายใน 2547
466 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม โปรแกรมการเงินรับ 29 กรกฏาคม 2547 29 กรกฏาคม 2547 ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ กองคลัง มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
467 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุม งานวิจัย 20 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ กองบริการการศึกษา มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
468 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา เทคโนโลยีการจัดเก็บและบริหารงานเอกสารในองค์กร 3 กันยายน 2547 3 กันยายน 2547 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
469 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย ประชุมสัมมนา เทคโนโลยีการจัดเก็บและบริหารงานเอกสารในองค์กร 3 กันยายน 2547 3 กันยายน 2547 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 51C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
470 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุม ประสานงานการเจ้าหน้าที่ 31 สิงหาคม 2547 31 สิงหาคม 2547 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
471 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การนำ Balanced Scorecard มาใช้ในการจัดการเชิงคุณภาพ 26 สิงหาคม 2547 26 สิงหาคม 2547 โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักประกันคุณภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
472 นายชัยเลิศ กิจประเสริฐ อบรม การนำ Balanced Scorecard มาใช้ในการจัดการเชิงคุณภาพ 26 สิงหาคม 2547 26 สิงหาคม 2547 โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักประกันคุณภาพ ภายใน 2547
473 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม การนำ Balanced Scorecard มาใช้ในการจัดการเชิงคุณภาพ 26 สิงหาคม 2547 26 สิงหาคม 2547 โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักประกันคุณภาพ ภายใน 2547
474 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การนำ Balanced Scorecard มาใช้ในการจัดการเชิงคุณภาพ 26 สิงหาคม 2547 26 สิงหาคม 2547 โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักประกันคุณภาพ ภายใน 2547
475 รศ.วุฒิ วัฒนสิน ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
476 นางชัญญา อุคติ ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
477 นายภราดร จันทร์กลิ่น ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
478 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
479 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
480 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
481 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
482 นายชัยเลิศ กิจประเสริฐ ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
483 นางจันทร์สม เจือสนิท ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
484 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
485 นางสุธี เทพสุริวงค์ ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
486 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
487 นางวิจิตรา ทาหา ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
488 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
489 นางจันทร แก้วประดับ ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
490 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2547 13 สิงหาคม 2547 รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 1755
491 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
492 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
493 นางวิจิตรา ทาหา ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
494 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
495 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
496 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
497 นางจันทร์สม เจือสนิท ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
498 นายชัยเลิศ กิจประเสริฐ ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
499 รศ.วุฒิ วัฒนสิน ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
500 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
501 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 17 กันยายน 2547 17 กันยายน 2547 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2547
502 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 17 กันยายน 2547 17 กันยายน 2547 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2547
503 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ อบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 17 กันยายน 2547 17 กันยายน 2547 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2547
504 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 17 กันยายน 2547 17 กันยายน 2547 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2547
505 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 15 กันยายน 2547 15 กันยายน 2547 ห้องเก้าแสน โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
506 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู บรรยายพิเศษ การขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ… (ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว) 20 กันยายน 2547 20 กันยายน 2547 หอประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2547
507 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสถาบัน 23 กันยายน 2547 30 กันยายน 2547 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
508 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย ประชุม กลุ่มเลขานุการ 11 มิถุนายน 2547 11 มิถุนายน 2547 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2547
509 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสถาบัน 1 ตุลาคม 2547 1 ตุลาคม 2547 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
510 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา โครงการแผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม 22 ตุลาคม 2547 23 ตุลาคม 2547 โรงแรมพาวีเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โครงการแผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม ภายนอก 2548
511 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุมสัมมนา โครงการแผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม 22 ตุลาคม 2547 23 ตุลาคม 2547 โรงแรมพาวีเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โครงการแผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม ภายนอก 2548
512 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุม งานด้านประกันคุณภาพ 28 ตุลาคม 2547 28 ตุลาคม 2547 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2548
513 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย ประชุม กลุ่มเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2/2547 28 กันยายน 2547 28 กันยายน 2547 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2547
514 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ วิทยากร หัตถกรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 12 พฤศจิกายน 2547 12 พฤศจิกายน 2547 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ภายใน 2548
515 นางสาวนราวดี โลหะจินดา วิทยากร หัตถกรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 12 พฤศจิกายน 2547 12 พฤศจิกายน 2547 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ภายใน 2548
516 นางสุธี เทพสุริวงค์ อบรม การเขียน Manuscript เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโท 12 พฤศจิกายน 2547 12 พฤศจิกายน 2547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2548
517 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม การเขียน Manuscript เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโท 12 พฤศจิกายน 2547 12 พฤศจิกายน 2547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2548
518 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ อบรม การเขียน Manuscript เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโท 12 พฤศจิกายน 2547 12 พฤศจิกายน 2547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2548
519 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การเขียน Manuscript เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโท 12 พฤศจิกายน 2547 12 พฤศจิกายน 2547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2548
520 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ อบรม โครงการอบรมทักษะด้านวิเทศสัมพันธ์ 13 พฤศจิกายน 2547 30 พฤศจิกายน 2547 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และประเทศมาเลเซีย,สิงคโปร์ งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มอ.หาดใหญ่ ภายใน 2548 5500
521 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม โครงการอบรมทักษะด้านวิเทศสัมพันธ์ 27 พฤศจิกายน 2547 30 พฤศจิกายน 2547 ประเทศมาเลเซีย,สิงคโปร์ งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มอ.หาดใหญ่ ภายใน 2548 5500
522 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม ตัวคูณวิทยากร:การให้บริการสู่ความเป็นเลิศแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 1 24 พฤศจิกายน 2547 27 พฤศจิกายน 2547 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ภายใน 2548
523 นายทวีศักดิ์ บุญสิน วิทยากร การเลือกอาชีพหลังเรียนจบศิลปศึกษา 12 มกราคม 2548 12 มกราคม 2548 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
524 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมสัมมนา เสี้ยวศตวรรษอู่วัฒนธรรมภาคใต้ 28 กรกฏาคม 2548 30 กรกฏาคม 2548 ห้องประชุมบ้านซูซูกิจ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ภายนอก 2548
525 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุม การพัฒนาระบบ MIS ของคณะ/หน่วยงาน 10 มกราคม 2548 10 มกราคม 2548 ห้องประชุม หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
526 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุมสัมมนา แนวทางการอนุรักษ์เชิงบูรณาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (International Confernce on Cultural Environment Conservation : An Integrated Conservation Approach Toward Sustainable Development) 9 กุมภาพันธ์ 2548 11 กุมภาพันธ์ 2548 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายนอก 2548
527 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 26 กุมภาพันธ์ 2548 ลีลารีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
528 นายไพฑูรย์ แก้วทอน อบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 26 กุมภาพันธ์ 2548 ลีลารีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
529 นายทวีศักดิ์ บุญสิน อบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 26 กุมภาพันธ์ 2548 ลีลารีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
530 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา นวตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข ครั้งที่ 5 "เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่กับการเรียนรู้ของชุมชน" 3 มีนาคม 2548 4 มีนาคม 2548 ห้องรามอินทรา 2 โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ดอนเมือง กรุงเทพฯ โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ภายนอก 2548 6940
531 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุม รับฟังการชี้แจงการรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ 8 กรกฏาคม 2548 8 กรกฏาคม 2548 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ ภายใน 2548
532 นางสาวศิริวรรณ วิบูลย์มา เสวนา วิถีแห่งภูมิปัญญา 28 กรกฏาคม 2548 28 กรกฏาคม 2548 หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ภายนอก 2548
533 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุมสัมมนา เสี้ยวศตวรรษอู่วัฒนธรรมภาคใต้ 28 กรกฏาคม 2548 30 กรกฏาคม 2548 ห้องประชุมบ้านซูซูกิจ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ภายนอก 2548
534 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมสัมมนา เทคนิคการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการ 9 สิงหาคม 2547 9 สิงหาคม 2547 อประชุมสำนักงานอธิการบดี มอ.วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษา มอ.ปัตตานี ภายใน 2547
535 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ประชุมสัมมนา เทคนิคการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการ 9 สิงหาคม 2547 9 สิงหาคม 2547 อประชุมสำนักงานอธิการบดี มอ.วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษา มอ.ปัตตานี ภายใน 2547
536 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6" 26 กรกฏาคม 2547 27 กรกฏาคม 2547 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยตรวจสอบภายใน มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
537 นางจันทร์สม เจือสนิท ประชุมสัมมนา การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6" 26 กรกฏาคม 2547 26 กรกฏาคม 2547 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยตรวจสอบภายใน มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
538 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุมสัมมนา การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6" 26 กรกฏาคม 2547 26 กรกฏาคม 2547 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยตรวจสอบภายใน มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
539 นางจันทร์สม เจือสนิท อบรม โปรแกรมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 6 กันยายน 2547 6 กันยายน 2547 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี งานพัสดุ กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
540 นายชัยเลิศ กิจประเสริฐ อบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 17 กันยายน 2547 17 กันยายน 2547 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2547
541 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมสัมมนา การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6" 26 กรกฏาคม 2547 27 กรกฏาคม 2547 หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ หน่วยตรวจสอบภายใน มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
542 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู บรรยายพิเศษ กระบวนทัศน์ใหม่ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 19 กรกฏาคม 2547 19 กรกฏาคม 2547 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
543 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม ค่าย"Art for All" ครั้งที่ 6 30 กรกฏาคม 2547 3 สิงหาคม 2547 องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใน 2547
544 นางสุธี เทพสุริวงค์ อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
545 นางวิจิตรา ทาหา อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
546 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
547 นางสาวจิตตรัตน์ เสนดำ อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
548 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
549 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
550 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
551 รศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ ประชุมสัมมนา การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 6 สิงหาคม 2547 6 สิงหาคม 2547 The Twin Tower Hotel กรุงเทพฯ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547 5770 200
552 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
553 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
554 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
555 รศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 24 สิงหาคม 2547 24 สิงหาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547 726
556 นางวิจิตรา ทาหา ประชุมสัมมนา รวมพลังนักประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ใหม่ของ มอ. 3 กันยายน 2547 4 กันยายน 2547 หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
557 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุม คณะทำงาน MIS บุคลากร 17 สิงหาคม 2547 17 สิงหาคม 2547 ห้องประชุม 210สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทำงาน MIS บุคลากร ภายใน 2547
558 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม ภาษาอังกฤษของผู้สมัครรับทุนตามโครงการ Oklahoma State University Cohort Program (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) 8 สิงหาคม 2547 12 กันยายน 2547 ห้อง Lab 2 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
559 นางสาวนราวดี โลหะจินดา วิทยากร โครงการอาจารย์ใหม่สัญจรสัมผัสชุมชน เส้นทางปัตตานี-สงขลา 11 กันยายน 2547 11 กันยายน 2547 เส้นทางปัตตานี-สงขลา งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
560 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ วิทยากร โครงการอาจารย์ใหม่สัญจรสัมผัสชุมชน เส้นทางปัตตานี-สงขลา 11 กันยายน 2547 11 กันยายน 2547 เส้นทางปัตตานี-สงขลา งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
561 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ วิทยากร ศิลปะอินเดียและอิทธิพลศิลปะอินเดียที่มีต่อศิลปะไทย 27 สิงหาคม 2547 27 สิงหาคม 2547 อาคาร 27 แผนกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
562 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 19 กรกฏาคม 2547 20 กรกฏาคม 2547 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
563 นายภราดร จันทร์กลิ่น คณะกรรมการ ประกวดจิตรกรรมระดับประถมศึกษาเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอง "12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ 2 กรกฏาคม 2547 2 กรกฏาคม 2547 บริเวณห้องโถงฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ ภายใน 2547
564 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ อบรม การดูแลรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 18 สิงหาคม 2547 20 สิงหาคม 2547 ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ ภายนอก 2547
565 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ร่วมแสดง งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 30 กรกฏาคม 2547 30 กรกฏาคม 2547 สวนสาธารณเกาะลำพูและริมฝั่งแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2547
566 นางจันทร์สม เจือสนิท อบรม โปรแกรมการเงิน 3 มิติ 13 กรกฏาคม 2547 13 กรกฏาคม 2547 ห้อง M 105 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ กองคลัง มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2547
567 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ วิทยากร โครงการศิลปะบูรณาการเพื่อสันติ 30 กรกฏาคม 2547 30 กรกฏาคม 2547 ลีลา รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ภายนอก 2547
568 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู บรรยายพิเศษ การยกฐานะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ประชาชนได้อะไร รัฐเสียอะไร 31 สิงหาคม 2547 31 สิงหาคม 2547 โรงแรมซี เอส ปัตตานี สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
569 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสถาบัน 23 กันยายน 2547 23 กันยายน 2547 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
570 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสถาบัน 23 กันยายน 2547 23 กันยายน 2547 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2547
571 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุม แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรที่ใช้สิทธิปะระเภทผู้ป่วยนอก 6 มกราคม 2548 6 มกราคม 2548 ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
572 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม เพื่อเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่และพบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 14 มกราคม 2548 16 มกราคม 2548 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายนอก 2548
573 นางสุธี เทพสุริวงค์ ประชุม ชี้แจงการเก็บข้อมูล"การจัดทำฐานข้อมูลและข้อเสนอยุทธศาสตร์เบื้องต้นในการพัฒนากลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีและกลุ่มกะปิเยาะห์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" 28 ธันวาคม 2547 28 ธันวาคม 2547 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค ภายนอก 2548
574 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุม ชี้แจงการเก็บข้อมูล"การจัดทำฐานข้อมูลและข้อเสนอยุทธศาสตร์เบื้องต้นในการพัฒนากลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีและกลุ่มกะปิเยาะห์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" 28 ธันวาคม 2547 28 ธันวาคม 2547 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค ภายนอก 2548
575 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ วิทยากร ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ 8 ธันวาคม 2547 15 ธันวาคม 2547 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ. วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
576 นางสาวนราวดี โลหะจินดา วิทยากร หัตถกรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 12 พฤศจิกายน 2547 12 พฤศจิกายน 2547 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ภายใน 2548
577 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ วิทยากร หัตถกรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 12 พฤศจิกายน 2547 12 พฤศจิกายน 2547 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ภายใน 2548
578 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม ตัวคูณวิทยากร : การให้บริการสู่ความเป็นเลิศแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 2 1 ธันวาคม 2547 3 ธันวาคม 2547 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2548
579 นางสุธาทิพย์ แว่นนุ้ย ประชุม กลุ่มเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3/2547 23 ธันวาคม 2547 23 ธันวาคม 2547 ห้องประชุม ก 215 คณะวิทยาการจัดการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มอ.หาดใหญ่ ภายใน 2548
580 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม ภาษาอังกฤษ และสอบ Toefl 15 ธันวาคม 2547 20 ธันวาคม 2547 ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และกรุงเทพฯ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
581 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การบันทึกข้อมูลสังกัดตามการปฏิบัติงานจริง 13 ธันวาคม 2547 13 ธันวาคม 2547 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
582 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม โครงการ Cohort Program 14 ธันวาคม 2547 14 ธันวาคม 2547 ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
583 นางจันทร์สม เจือสนิท ประชุม โปรแกรมการเงินรับ โปรแกรมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 19 มกราคม 2548 19 มกราคม 2548 ห้อง M 105 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
584 นางปาลิตา เลิศวงหัตถ์ ประชุม โปรแกรมการเงินรับ โปรแกรมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 19 มกราคม 2548 19 มกราคม 2548 ห้อง M 106 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
585 นางสาวนราวดี โลหะจินดา วิทยากร ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ 8 ธันวาคม 2547 22 ธันวาคม 2547 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ. วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
586 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุมสัมมนา โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์เอกสารโบราณแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค 24 มกราคม 2548 25 มกราคม 2548 ห้องประชุม 1 หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก จังหวัดสงขลา สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ภายนอก 2548
587 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ ประชุมสัมมนา โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์เอกสารโบราณแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค 24 มกราคม 2548 25 มกราคม 2548 ห้องประชุม 1 หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก จังหวัดสงขลา สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ภายนอก 2548
588 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม เสริมทักษะงานเลขานุการมืออาชีพ (ครั้งที่ 2) 25 กุมภาพันธ์ 2548 26 กุมภาพันธ์ 2548 ราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
589 นางสาวนราวดี โลหะจินดา บรรยายพิเศษ วิกฤตทางวัฒนธรรมของปัตตานี 15 กุมภาพันธ์ 2548 15 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
590 นายทวีศักดิ์ บุญสิน บรรยายพิเศษ วิกฤตทางวัฒนธรรมของปัตตานี 15 กุมภาพันธ์ 2548 15 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
591 นายซูฮาร์ดี หะยีวันนิก บรรยายพิเศษ วิกฤตทางวัฒนธรรมของปัตตานี 15 กุมภาพันธ์ 2548 15 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
592 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา บรรยายพิเศษ วิกฤตทางวัฒนธรรมของปัตตานี 15 กุมภาพันธ์ 2548 15 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
593 นางสุธี เทพสุริวงค์ บรรยายพิเศษ วิกฤตทางวัฒนธรรมของปัตตานี 15 กุมภาพันธ์ 2548 15 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
594 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ บรรยายพิเศษ วิกฤตทางวัฒนธรรมของปัตตานี 15 กุมภาพันธ์ 2548 15 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
595 นายภราดร จันทร์กลิ่น บรรยายพิเศษ วิกฤตทางวัฒนธรรมของปัตตานี 15 กุมภาพันธ์ 2548 15 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
596 นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ บรรยายพิเศษ วิกฤตทางวัฒนธรรมของปัตตานี 15 กุมภาพันธ์ 2548 15 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
597 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมสัมมนา การประกันคุณภาพ 17 กุมภาพันธ์ 2548 17 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
598 รศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ ประชุม ระดมความคิดเพื่อจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 18 กุมภาพันธ์ 2548 18 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปน. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายนอก 2548
599 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม ใหญ่สามัญประจำปี 2547 19 กุมภาพันธ์ 2548 19 กุมภาพันธ์ 2548 ห้องประชุมทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มอ. หาดใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2548
600 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ ประชุมสัมมนา การบริหารความเสี่ยง 11 กรกฏาคม 2548 12 กรกฏาคม 2548 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน 2548
601 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมสัมมนา การบริหารความเสี่ยง 11 กรกฏาคม 2548 12 กรกฏาคม 2548 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน 2548
602 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา ทิศทางการบริหารงานพัสดุในปี พ.ศ. 2548 15 กรกฏาคม 2548 16 กรกฏาคม 2548 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ภายนอก 2548
603 นางจันทร์สม เจือสนิท ประชุมสัมมนา ทิศทางการบริหารงานพัสดุในปี พ.ศ. 2548 15 กรกฏาคม 2548 16 กรกฏาคม 2548 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ภายนอก 2548
604 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมสัมมนา ราชการใสสะอาดและการควบคุมภายใน 1 กรกฏาคม 2548 1 กรกฏาคม 2548 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน 2548
605 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ประชุมสัมมนา ราชการใสสะอาดและการควบคุมภายใน 1 กรกฏาคม 2548 1 กรกฏาคม 2548 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน 2548
606 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมสัมมนา ราชการใสสะอาดและการควบคุมภายใน 3 สิงหาคม 2548 3 สิงหาคม 2548 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน 2548
607 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ ประชุมสัมมนา ราชการใสสะอาดและการควบคุมภายใน 3 สิงหาคม 2548 3 สิงหาคม 2548 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน 2548
608 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ประชุมสัมมนา ราชการใสสะอาดและการควบคุมภายใน 3 สิงหาคม 2548 3 สิงหาคม 2548 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน 2548
609 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา ราชการใสสะอาดและการควบคุมภายใน 3 สิงหาคม 2548 3 สิงหาคม 2548 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน 2548
610 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา ราชการใสสะอาดและการควบคุมภายใน 3 สิงหาคม 2548 3 สิงหาคม 2548 ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน 2548
611 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2548 3 มิถุนายน 2548 3 มิถุนายน 2548 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2548
612 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม ทีมงานเพื่อสนองตอบต่อประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 2 มิถุนายน 2548 3 มิถุนายน 2548 โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายนอก 2548
613 นางจันทร์สม เจือสนิท ประชุม สรุปกำหนดแนวทางและขอบข่ายของระบบสาธารณูปโภค 16 มีนาคม 2548 16 มีนาคม 2548 ห้องรองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
614 รศ.วุฒิ วัฒนสิน ศึกษาดูงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการ 15 มีนาคม 2548 15 มีนาคม 2548 สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา และศูนย์การศึกษายะรัง จังหวัดปัตตานี ขอไปเอง ภายนอก 2548
615 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ศึกษาดูงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการ 15 มีนาคม 2548 15 มีนาคม 2548 สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา และศูนย์การศึกษายะรัง จังหวัดปัตตานี ขอไปเอง ภายนอก 2548
616 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ศึกษาดูงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการ 15 มีนาคม 2548 15 มีนาคม 2548 สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา และศูนย์การศึกษายะรัง จังหวัดปัตตานี ขอไปเอง ภายนอก 2548
617 นายไพฑูรย์ แก้วทอน ศึกษาดูงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการ 15 มีนาคม 2548 15 มีนาคม 2548 สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา และศูนย์การศึกษายะรัง จังหวัดปัตตานี ขอไปเอง ภายนอก 2548
618 นายทวีศักดิ์ บุญสิน ศึกษาดูงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการ 15 มีนาคม 2548 15 มีนาคม 2548 สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา และศูนย์การศึกษายะรัง จังหวัดปัตตานี ขอไปเอง ภายนอก 2548
619 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม ระบบสารสนเทศทางบัญชี รุ่นที่ 1 2 พฤษภาคม 2548 2 พฤษภาคม 2548 ห้องประชุม ก.315 คณะวิทยากรจัดการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
620 นางจันทร์สม เจือสนิท อบรม ระบบสารสนเทศทางบัญชี 3 พฤษภาคม 2548 4 พฤษภาคม 2548 ห้องประชุม ก.315 คณะวิทยาการจัดการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
621 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ อบรม ระบบสารสนเทศทางบัญชี 4 พฤษภาคม 2548 4 พฤษภาคม 2548 ห้องประชุม ก.315 คณะวิทยาการจัดการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
622 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม การพัฒนาคุณภาพตามระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA.) 31 มีนาคม 2548 1 เมษายน 2548 ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักประกันคุณภาพ ภายใน 2548
623 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การพัฒนาคุณภาพตามระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA.) 31 มีนาคม 2548 1 เมษายน 2548 ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักประกันคุณภาพ ภายใน 2548
624 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุมวิชาการ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เส้นทางสู่อนาคต" 25 เมษายน 2548 27 เมษายน 2548 หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายนอก 2548
625 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุมสัมมนา แนวทางการอนุรักษ์เชิงบูรณาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 9 กุมภาพันธ์ 2548 11 กุมภาพันธ์ 2548 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายนอก 2548
626 รศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ ประชุม วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง 23 มีนาคม 2548 25 มีนาคม 2548 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ภายนอก 2548
627 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุม ประสานงานการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2547 16 มิถุนายน 2548 16 มิถุนายน 2548 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
628 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู บรรยายพิเศษ คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจา 17 มิถุนายน 2548 17 มิถุนายน 2548 ห้องประชุม Med 206 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษา สำนักประกันคุณภาพ ภายใน 2548
629 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การใช้โปรแกรมระบบการรับ-ส่ง และการนำเสนอเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 มิถุนายน 2548 23 มิถุนายน 2548 อาคาร 14 ชั้นล่าง หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
630 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ อบรม การใช้โปรแกรมระบบการรับ-ส่ง และการนำเสนอเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 มิถุนายน 2548 23 มิถุนายน 2548 อาคาร14 ชั้นล่าง หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
631 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 23 สิงหาคม 2548 25 สิงหาคม 2548 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำนักงานจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2548
632 นายไพฑูรย์ แก้วทอน อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 7 กันยายน 2548 7 กันยายน 2548 ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ห้องหัวหุ่น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
633 นายทวีศักดิ์ บุญสิน อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 7 กันยายน 2548 7 กันยายน 2548 ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ห้องหัวหุ่น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
634 นายศุภชัย คงทอง อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 7 กันยายน 2548 7 กันยายน 2548 ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ห้องหัวหุ่น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
635 นางวิจิตรา ทาหา อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 7 กันยายน 2548 7 กันยายน 2548 ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ห้องหัวหุ่น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
636 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุม เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ 19 กรกฏาคม 2548 19 กรกฏาคม 2548 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
637 นางสาวทัศนีย์ กาญจนพันธ์ อบรม โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Freemind ในการจดบันทึกการประชุม สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมและการจดบันทึกการประชุม 8 มีนาคม 2549 8 มีนาคม 2549 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2549
638 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 5 มีนาคม 2549 12 มีนาคม 2549 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2549
639 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ บรรยายพิเศษ สร้างสรรค์ประเด็นข่าวกับทีมข่าวไอทีวี 29 พฤษภาคม 2549 29 พฤษภาคม 2549 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2549
640 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ วิทยากร การนำเสนอผลงานวิจัย 4 พฤษภาคม 2549 4 พฤษภาคม 2549 ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอสปัตตานี หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ภายนอก 2549
641 นางสาวนราวดี โลหะจินดา วิทยากร โครงการโรงเรียนในฝันสร้างสรรค์งานศิลป์:วัฒนธรรมของเรา ครั้งที่ 2 24 มีนาคม 2549 24 มีนาคม 2549 พิพิธภัณฑ์และหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2549
642 นายภราดร จันทร์กลิ่น ศึกษาดูงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียริฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 26 พฤษภาคม 2549 4 มิถุนายน 2549 อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ สำนักนายกรัฐมนตรี ภายนอก 2549 2524
643 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ อบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานใหม่ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ รุ่นที่ 2 1 สิงหาคม 2549 3 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ และสถานีพัฒนาและส่งเสรมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนครศรีธรรมราช กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
644 นางสาวศิริวรรณ วิบูลย์มา อบรม Workshop กำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อม Site Visit รุ่นที่ 3 3 เมษายน 2549 3 เมษายน 2549 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ ภายใน 2549
645 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุมสัมมนา กระบวนการ Competency:กรณีศึกษาตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล 16 มีนาคม 2549 17 มีนาคม 2549 ห้องประชุมใหญ่สวนสัตว์สงขลา กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
646 นางสาวทัศนีย์ กาญจนพันธ์ ประชุม กลุ่มเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2549 28 กุมภาพันธ์ 2549 ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2549
647 นางสาวศิริวรรณ วิบูลย์มา อบรม การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 23 พฤษภาคม 2549 26 พฤษภาคม 2549 โรงแรมสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ โครงการสำนักงานส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ภายนอก 2549 9944
648 นายประสิทธิ์ รัตนมณี อบรม โครงการ site visit เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)25 25 เมษายน 2549 25 เมษายน 2549 คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันคุณภาพ ภายใน 2549
649 นางสาวทัศนีย์ กาญจนพันธ์ ประชุม จัดตั้งกลุ่ม cop "ชุมชนสารบรรณ" 1 พฤษภาคม 2549 1 พฤษภาคม 2549 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ งานสารบรรณ กองกลาง มอ.หาดใหญ่ ภายใน 2549
650 นายประสิทธิ์ รัตนมณี อบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานใหม่ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ รุ่นที่ 2 1 สิงหาคม 2549 3 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ และสถานีพัฒนาและส่งเสรมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนครศรีธรรมราช กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
651 นายประสิทธิ์ รัตนมณี อบรม โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่น 2 1 สิงหาคม 2549 3 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมมงคลสุข และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดนครศรีธรรมราช กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
652 นางสาวทัศนีย์ กาญจนพันธ์ อบรม โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่น 2 1 สิงหาคม 2549 3 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมมงคลสุข และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดนครศรีธรรมราช กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
653 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ อบรม โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่น 3 16 สิงหาคม 2549 18 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมมงคลสุข และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดนครศรีธรรมราช กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
654 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ อบรม โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่น 3 16 สิงหาคม 2549 18 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมมงคลสุข และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดนครศรีธรรมราช กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
655 นางสาวอรอุษา ปุณยบุรณะ อบรม โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่น 3 16 สิงหาคม 2549 18 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมมงคลสุข และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดนครศรีธรรมราช กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
656 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา วิทยากร กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18 สิงหาคม 2549 18 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมบ้านซูซูกิจ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายนอก 2549
657 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม โครงการค่ายฝึกตนเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 273-503 8 กรกฏาคม 2549 12 กรกฏาคม 2549 ศูนย์ฝึกอาชีพวัช้างไห้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2549
658 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุม ประสานงานการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2549 14 มิถุนายน 2549 14 มิถุนายน 2549 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
659 นางสาวทัศนีย์ กาญจนพันธ์ อบรม โปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 25 ธันวาคม 2549 25 ธันวาคม 2549 ห้อง 14103 อาคาร 14 หน่วยคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2550
660 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ อบรม โปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 25 ธันวาคม 2549 25 ธันวาคม 2549 ห้อง 14103 อาคาร 14 หน่วยคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2550
661 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุม แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 5 มกราคม 2550 5 มกราคม 2550 ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภายใน 2550
662 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ ประชุมสัมมนา Voices of Islam in SoutheastAsia "A Workshop on Islamic Studies and the Study of Muslim Societies in Southeast Asia for Young Southeast Asian Scholars" 24 กุมภาพันธ์ 2550 25 กุมภาพันธ์ 2550 ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมแกรนปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายนอก 2550 1970
663 รศ.มนตรี มีเนียม ประชุมสัมมนา การบริหารการเงินการคลังในมหาวิทยาลัย 31 มีนาคม 2550 2 เมษายน 2550 เฟริกซ์ รีเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2550 9092
664 นางนิรมล พรหมแก้ว อบรม ความสุขในการให้บริการ 20 มีนาคม 2550 20 มีนาคม 2550 ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2550
665 นายไพฑูรย์ แก้วทอน อบรม ความสุขในการให้บริการ 21 มีนาคม 2550 21 มีนาคม 2550 ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2550
666 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การพัฒนาความคิด : เสริมสร้าง EQ ในการทำงาน 22 มีนาคม 2550 23 มีนาคม 2550 ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2550
667 ผศ.กมล คงทอง ประชุมสัมมนา การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม 8 เมษายน 2550 8 เมษายน 2550 ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายนอก 2550 618
668 นายประสิทธิ์ รัตนมณี ประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6 มีนาคม 2550 6 มีนาคม 2550 โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายนอก 2550 260
669 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6 มีนาคม 2550 7 มีนาคม 2550 โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายนอก 2550 260
670 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมวิชาการ ก้าวใหม่การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 27 เมษายน 2550 28 เมษายน 2550 โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ปขมท. ภายนอก 2550 5860
671 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ ประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลด้วย Access รุ่นที่ 2/50 16 กรกฏาคม 2550 20 กรกฏาคม 2550 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายใน 2550 2560
672 นายประสิทธิ์ รัตนมณี บรรยายพิเศษ การเสวนาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 กรกฏาคม 2550 6 กรกฏาคม 2550 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2550
673 นายภราดร จันทร์กลิ่น วิทยากร กิจกรรมศิษย์เก่าคืนถิ่น 40 ปี มอ. 25 สิงหาคม 2550 25 สิงหาคม 2550 สถานที่สำคัญในจังหวัดปัตตานี กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2550
674 ผศ.กมล คงทอง บรรยายพิเศษ การบริหารงานบุคคลในปัจจุบันและแนวโน้ม 24 กรกฏาคม 2550 24 กรกฏาคม 2550 ห้อง 210 สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2550
675 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา วิทยากร การพัฒนาและสร้างเกณฑ์ชี้วัด การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 29 พฤษภาคม 2550 29 พฤษภาคม 2550 ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายนอก 2550
676 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ 24 กันยายน 2550 26 กันยายน 2550 สำนักงานอธิการบดี และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนครศรีธรรมราช งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2550
677 นางสาววาสิณี จันทอง อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เพื่อนช่วยเพื่อน : การเป็นพิธีกร" 19 กรกฏาคม 2550 20 กรกฏาคม 2550 ห้องมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2550 900
678 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม การพัฒนาความคิด:เสริมสร้าง EQ ในการทำงาน 22 พฤษภาคม 2550 23 พฤษภาคม 2550 ห้องสัมมนาคณะทันตแพทยศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2550
679 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุม โครงการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานและคู่มือประกอบการฝึกอบรม "ยุวอาสาสมัครนำเที่ยว" 26 พฤศจิกายน 2550 26 พฤศจิกายน 2550 ห้องประชุมวนศาสตร์ 50 ปี ชั้น 4 ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายนอก 2551
680 นายภราดร จันทร์กลิ่น ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจเสริมความรักสามัคคีและการเรียนรู้ร่วมพัฒนาองค์กรกองบริการการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 16 มีนาคม 2551 18 มีนาคม 2551 ประเทศมาเลเซีย กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
681 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม คอมพิวเตอร์หลักสูตร Excel 24 มีนาคม 2551 15 มีนาคม 2551 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
682 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม คอมพิวเตอร์หลักสูตร Excel 24 มีนาคม 2551 15 มีนาคม 2551 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
683 นางสาวมยุรี ศรีสวัสดิ์ อบรม คอมพิวเตอร์หลักสูตร Excel 24 มีนาคม 2551 15 มีนาคม 2551 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
684 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุม ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 มีนาคม 2551 3 มีนาคม 2551 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ภายใน 2551
685 นางสาววาสิณี จันทอง ประชุม ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 มีนาคม 2551 3 มีนาคม 2551 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ภายใน 2551
686 นายไพฑูรย์ แก้วทอน ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mambo เว็บไซด์สำเร็จรูปรุ่นที่ 3/51 17 มีนาคม 2551 18 มีนาคม 2551 ห้อง 200 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2551
687 นางสาววาสิณี จันทอง ประชุมสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mambo เว็บไซด์สำเร็จรูปรุ่นที่ 3/51 17 มีนาคม 2551 18 มีนาคม 2551 ห้อง 200 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2551
688 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ ประชุม ประชุมรับฟังระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการงานยานยนต์ 5 มีนาคม 2551 5 มีนาคม 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 9 ชั้น 1 งานยานยนต์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
689 นางสาวมยุรี ศรีสวัสดิ์ ประชุม ประชุมรับฟังระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการงานยานยนต์ 5 มีนาคม 2551 5 มีนาคม 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 9 ชั้น 1 งานยานยนต์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
690 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดในการแก้ปัญหาการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา 10 มีนาคม 2551 10 มีนาคม 2551 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
691 นายไพฑูรย์ แก้วทอน วิทยากร การเริ่มต้นการทำศิลปะนิพนธ์ 28 พฤศจิกายน 2548 28 พฤศจิกายน 2548 อาคารศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร ภายใน 2549
692 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง" 1 ธันวาคม 2548 2 ธันวาคม 2548 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ภายนอก 2549 6604
693 นางสาวทัศนีย์ กาญจนพันธ์ อบรม พัฒนาระบบการรับ-ส่ง และนำเสนอเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 ตุลาคม 2548 27 ตุลาคม 2548 ห้อง 14103 อาคาร 14 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยคอมพิวเตอร์) กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2549
694 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มอ. 5 ตุลาคม 2548 5 ตุลาคม 2548 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2549
695 รศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ ประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่แนวร่วมและเครือจ่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 14 กันยายน 2548 15 กันยายน 2548 โรงแรมรอยัล ซิตี้ โฮเตล กรุงเทพฯ กรมศิลปากร ภายนอก 2548
696 นางสาวทัศนีย์ กาญจนพันธ์ ประชุม ระบบการรับ-ส่ง และนำเสนอเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 กันยายน 2548 1 กันยายน 2548 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
697 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม ระบบการรับ-ส่ง และนำเสนอเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 กันยายน 2548 1 กันยายน 2548 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2548
698 รศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ SWOT ศึกษาถึงระบบการบริหารงานวิจัย 16 กรกฏาคม 2548 16 กรกฏาคม 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยภูมิภาค:ศึกษากรณีสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2548
699 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ SWOT ศึกษาถึงระบบการบริหารงานวิจัย 16 กรกฏาคม 2548 16 กรกฏาคม 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยภูมิภาค:ศึกษากรณีสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2548
700 นางสาวศิริวรรณ วิบูลย์มา ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ SWOT ศึกษาถึงระบบการบริหารงานวิจัย 16 กรกฏาคม 2548 16 กรกฏาคม 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยภูมิภาค:ศึกษากรณีสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายนอก 2548
701 นางสาวศิริวรรณ วิบูลย์มา อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ 7 กันยายน 2548 13 กันยายน 2548 ห้องชุณหวรรณ ชั้น 9 โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพฯ สมาคมวิจัย ภายนอก 2548
702 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุมสัมมนา ความเสี่ยงและธรรมาภิบาลในการบริหารงานพัสดุ 16 พฤศจิกายน 2550 17 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ภายนอก 2551 3870
703 นายศุภชัย คงทอง ประชุมสัมมนา ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา 27 สิงหาคม 2548 27 สิงหาคม 2548 ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยบริการ ภายใน 2548
704 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา 27 สิงหาคม 2548 27 สิงหาคม 2548 ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยบริการ ภายใน 2548
705 นางวิจิตรา ทาหา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง Benchmarking กับความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย 13 กันยายน 2548 13 กันยายน 2548 ห้องฟาฏอนี โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี กองบริการการศึกษา ภายใน 2548
706 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ศึกษาดูงาน นิทรรศการ เรื่อง สำนักงานอัตโนมัติ 18 กรกฏาคม 2548 18 กรกฏาคม 2548 ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ ภายใน 2548
707 นางจันทร์สม เจือสนิท ศึกษาดูงาน นิทรรศการ เรื่อง สำนักงานอัตโนมัติ 18 กรกฏาคม 2548 18 กรกฏาคม 2548 ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ ภายใน 2548
708 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ศึกษาดูงาน นิทรรศการ เรื่อง สำนักงานอัตโนมัติ 18 กรกฏาคม 2548 18 กรกฏาคม 2548 ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ ภายใน 2548
709 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ ศึกษาดูงาน นิทรรศการ เรื่อง สำนักงานอัตโนมัติ 18 กรกฏาคม 2548 18 กรกฏาคม 2548 ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ ภายใน 2548
710 นางสาวทัศนีย์ กาญจนพันธ์ ศึกษาดูงาน นิทรรศการ เรื่อง สำนักงานอัตโนมัติ 18 กรกฏาคม 2548 18 กรกฏาคม 2548 ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ ภายใน 2548
711 นางจันทร์สม เจือสนิท อบรม การพัฒนาความคิดพิชิตงาน 5 กันยายน 2548 6 กันยายน 2548 ห้อง M 201-202 ตึกอาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
712 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม การพัฒนาความคิดพิชิตงาน 5 กันยายน 2548 6 กันยายน 2548 ห้อง M 201-202 ตึกอาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
713 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม การพัฒนาความคิดพิชิตงาน 5 กันยายน 2548 6 กันยายน 2548 ห้อง M 201-202 ตึกอาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
714 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ อบรม การพัฒนาความคิดพิชิตงาน 5 กันยายน 2548 6 กันยายน 2548 ห้อง M 201-202 ตึกอาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
715 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุม การบริหารจัดการสายสนับสนุนเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ"ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ" 30 สิงหาคม 2548 30 สิงหาคม 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2548
716 นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์ ประชุม การบริหารจัดการสายสนับสนุนเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ"ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ" 30 สิงหาคม 2548 30 สิงหาคม 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2548
717 นางวิจิตรา ทาหา ประชุม การบริหารจัดการสายสนับสนุนเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ"ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ" 30 สิงหาคม 2548 30 สิงหาคม 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2548
718 นางจันทร์สม เจือสนิท ประชุม การบริหารจัดการสายสนับสนุนเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"ผู้ปฏิบัติงานด้านยานยนต์" 30 สิงหาคม 2548 30 สิงหาคม 2548 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี ภายใน 2548
719 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม ชุมชนแนวปฏิบัติ 29 พฤศจิกายน 2548 29 พฤศจิกายน 2548 ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2549
720 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ประชุมสัมมนา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ : ภาคใต้ 9 ธันวาคม 2548 9 ธันวาคม 2548 ห้องประชุม โรงแรมสงขลาพาเลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กรุงเทพฯ ภายนอก 2549
721 นางสาวศิริวรรณ วิบูลย์มา ประชุมวิชาการ เวทีนำเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ 19 กรกฏาคม 2548 20 กรกฏาคม 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายนอก 2548
722 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม ระบบสารสนเทศทางบัญชี 2 พฤษภาคม 2548 2 พฤษภาคม 2548 ห้องประชุม ก.315 คณะวิทยาการจัดการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
723 นางจันทร์สม เจือสนิท อบรม ระบบสารสนเทศทางบัญชี 3 พฤษภาคม 2548 4 พฤษภาคม 2548 ห้องประชุม ก.315 คณะวิทยาการจัดการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
724 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ อบรม ระบบสารสนเทศทางบัญชี 4 พฤษภาคม 2548 4 พฤษภาคม 2548 ห้องประชุม ก.315 คณะวิทยาการจัดการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2548
725 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 19 ธันวาคม 2548 19 ธันวาคม 2548 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักประกันคุณภาพ ภายใน 2549
726 นายไพฑูรย์ แก้วทอน ศึกษาดูงาน นิทรรศการเรื่อง "นิเวศวัฒนธรรมไตรภาค 9 ธันวาคม 2548 9 ธันวาคม 2548 สถาบันทักษิณคดีศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ภายนอก 2549
727 นายทวีศักดิ์ บุญสิน ศึกษาดูงาน นิทรรศการเรื่อง "นิเวศวัฒนธรรมไตรภาค 9 ธันวาคม 2548 9 ธันวาคม 2548 สถาบันทักษิณคดีศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ภายนอก 2549
728 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การจัดทำ Jov Description บนพื้นฐานของ Competency 16 ธันวาคม 2548 16 ธันวาคม 2548 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2549 500
729 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การจัดทำ Jov Description บนพื้นฐานของ Competency 16 ธันวาคม 2548 16 ธันวาคม 2548 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2549 500
730 นางสาวศิริวรรณ วิบูลย์มา อบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานใหม่ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ รุ่นที่ 2 1 สิงหาคม 2549 3 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ และสถานีพัฒนาและส่งเสรมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนครศรีธรรมราช กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
731 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุม นำเสนอโปรแกรมระบบประเมินความพึงพอใจ 9 กุมภาพันธ์ 2549 9 กุมภาพันธ์ 2549 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 9 มอ.ปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วข.ปัตตานี ภายใน 2549
732 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการวิจัยด้วยเว็บไซด์อย่างง่าย (Mambo) 8 กุมภาพันธ์ 2549 8 กุมภาพันธ์ 2549 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักวิจัยและพัฒนา มอ. ภายใน 2549
733 นางสาวอรอุษา ปุณยบุรณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการวิจัยด้วยเว็บไซด์อย่างง่าย (Mambo) 8 กุมภาพันธ์ 2549 8 กุมภาพันธ์ 2549 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักวิจัยและพัฒนา มอ. ภายใน 2549
734 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมสัมมนา ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 2 กุมภาพันธ์ 2549 3 กุมภาพันธ์ 2549 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง เชียงใหม่ ที่ประชุม ปขมท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใน 2549 7516
735 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ ประชุม เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 27 มีนาคม 2549 27 มีนาคม 2549 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วข.หาดใหญ่ งานประชุมสัมพันธ์ กองกลาง ภายใน 2549
736 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุม เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 27 มีนาคม 2549 27 มีนาคม 2549 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วข.หาดใหญ่ งานประชุมสัมพันธ์ กองกลาง ภายใน 2549
737 นางสาวศิริวรรณ วิบูลย์มา อบรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)รุ่น 1 30 มกราคม 2549 2 กุมภาพันธ์ 2549 โรงแรม Southern Views จังหวัดปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ภายใน 2549
738 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ ประชุมสัมมนา ความเสี่ยงและธรรมาภิบาลในการบริหารงานพัสดุ 16 พฤศจิกายน 2550 17 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ภายนอก 2551 3870
739 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมสัมมนา ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จในการบริหารการศึกษาแบบการกระจายอำนาจของไทย : คน หรือ ระบบ" 16 ธันวาคม 2550 21 ธันวาคม 2550 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตามหลักสูตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภายใน 2551
740 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ อบรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)รุ่น 1 30 มกราคม 2549 2 กุมภาพันธ์ 2549 โรงแรม Southern Views จังหวัดปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ภายใน 2549
741 นางสาวอรอุษา ปุณยบุรณะ อบรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)รุ่น 1 30 มกราคม 2549 2 กุมภาพันธ์ 2549 โรงแรม Southern Views จังหวัดปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ภายใน 2549
742 นางสาวศิริวรรณ วิบูลย์มา อบรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)รุ่น 2 6 กุมภาพันธ์ 2549 9 กุมภาพันธ์ 2549 โรงแรม Southern Views จังหวัดปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ภายใน 2549
743 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ อบรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)รุ่น 2 6 กุมภาพันธ์ 2549 9 กุมภาพันธ์ 2549 โรงแรม Southern Views จังหวัดปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ภายใน 2549
744 นางสาวอรอุษา ปุณยบุรณะ อบรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการกลุ่มผู้ผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)รุ่น 2 6 กุมภาพันธ์ 2549 9 กุมภาพันธ์ 2549 โรงแรม Southern Views จังหวัดปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี ภายใน 2549
745 นางสาวอรอุษา ปุณยบุรณะ อบรม พัฒนาความคิดพิชิตงาน รุ่น 1 7 มีนาคม 2549 8 มีนาคม 2549 ห้องสัมมนา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
746 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ อบรม พัฒนาความคิดพิชิตงาน รุ่น 1 7 มีนาคม 2549 8 มีนาคม 2549 ห้องสัมมนา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
747 นางสาวศิริวรรณ วิบูลย์มา อบรม พัฒนาความคิดพิชิตงาน รุ่น 2 14 มีนาคม 2549 15 มีนาคม 2549 ห้องสัมมนา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
748 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ อบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานใหม่ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ รุ่นที่ 2 1 สิงหาคม 2549 3 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ และสถานีพัฒนาและส่งเสรมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนครศรีธรรมราช กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
749 นางสาวอรอุษา ปุณยบุรณะ อบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานใหม่ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ รุ่นที่ 2 1 สิงหาคม 2549 3 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ และสถานีพัฒนาและส่งเสรมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนครศรีธรรมราช กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
750 นางสาวทัศนีย์ กาญจนพันธ์ อบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานใหม่ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ รุ่นที่ 2 1 สิงหาคม 2549 3 สิงหาคม 2549 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ และสถานีพัฒนาและส่งเสรมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนครศรีธรรมราช กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2549
751 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม การบูรณาการการประกันคุณภาพบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 25 กันยายน 2550 26 กันยายน 2550 ห้องแกรนด์บอลล์รูม เอ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานประกันคุณภาพ ภายใน 2550
752 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม การบูรณาการการประกันคุณภาพบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 25 กันยายน 2550 26 กันยายน 2550 ห้องแกรนด์บอลล์รูม เอ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานประกันคุณภาพ ภายใน 2550
753 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม ผู้ประเมินคุณภาพภายใน 29 มิถุนายน 2550 29 มิถุนายน 2550 ห้องแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 8 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2550
754 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมสัมมนา Peace Building from Various Experiences 7 กรกฏาคม 2550 7 กรกฏาคม 2550 หอประชุมเช็คดาวุด อัล-ฟาฎอนียฺ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2550
755 นางสาววาสิณี จันทอง วิทยากร สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงาน 5 ตุลาคม 2550 5 ตุลาคม 2550 ห้องมินิเธียร์เตอร์ สำนักวิทยบริการ คณะวิทยาการสื่อสาร ภายใน 2551
756 นางสาวนราวดี โลหะจินดา วิทยากร โรงเรียนในฝันสร้างสรรค์งานศิลป์:วัฒนธรรมของเรา ครั้งที่ 3 29 มิถุนายน 2550 1 กรกฏาคม 2550 อาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2550
757 นายประสิทธิ์ รัตนมณี เสวนา การนำเสนอผลงานวิจัยบูรณาการปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18 ตุลาคม 2550 18 ตุลาคม 2550 ห้องสะบารัง โรงแรมซีเอส ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
758 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ เสวนา การนำเสนอผลงานวิจัยบูรณาการปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18 ตุลาคม 2550 18 ตุลาคม 2550 ห้องสะบารัง โรงแรมซีเอส ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
759 ผศ.อำไพวรรณ สุภาพวานิช บรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 12 กันยายน 2550 12 กันยายน 2550 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2550
760 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ ประชุม กลุ่มเลขานุการผู้บริหาร ครั้งที่ 10(2/2550) 25 พฤษภาคม 2550 25 พฤษภาคม 2550 ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กองกลาง งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2550
761 นายประสิทธิ์ รัตนมณี ประชุม แนวทางการหาแหล่งทุนในงานบริการวิชาการ 26 กรกฏาคม 2550 26 กรกฏาคม 2550 ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2550
762 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ ประชุม แนวทางการหาแหล่งทุนในงานบริการวิชาการ 26 กรกฏาคม 2550 26 กรกฏาคม 2550 ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2550
763 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมสัมมนา กลยุทธ์การบริหาร/จัดการเชิงธุรกิจบริการการศึกษาในสถานศึกษา 17 สิงหาคม 2550 18 สิงหาคม 2550 ห้องทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2550
764 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ ประชุมสัมมนา Peace Building from Various Experiences 7 กรกฏาคม 2550 7 กรกฏาคม 2550 หอประชุมเช็คดาวุด อัล-ฟาฏอนียฺ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2550
765 นางสาวจิดาพร แสงนิล อบรม ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการกำหนดอายุและแหล่งผลิตเครื่องถ้วยไทย 16 พฤศจิกายน 2550 18 พฤศจิกายน 2550 พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพฯ ภายนอก 2551 8430
766 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม โครงการกองการเจ้าหน้าที่สัญจร 11 มีนาคม 2551 11 มีนาคม 2551 ห้องมะเฟือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2551
767 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม โครงการกองการเจ้าหน้าที่สัญจร 11 มีนาคม 2551 11 มีนาคม 2551 ห้องมะเฟือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2551
768 นายประสิทธิ์ รัตนมณี อบรม โครงการกองการเจ้าหน้าที่สัญจร 11 มีนาคม 2551 11 มีนาคม 2551 ห้องมะเฟือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2551
769 นางสาวจิดาพร แสงนิล อบรม โครงการกองการเจ้าหน้าที่สัญจร 11 มีนาคม 2551 11 มีนาคม 2551 ห้องมะเฟือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2551
770 นางสาวมยุรี ศรีสวัสดิ์ อบรม โครงการกองการเจ้าหน้าที่สัญจร 11 มีนาคม 2551 11 มีนาคม 2551 ห้องมะเฟือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2551
771 นายวิษณุ เลิศบุรุษ อบรม โครงการกองการเจ้าหน้าที่สัญจร 11 มีนาคม 2551 11 มีนาคม 2551 ห้องมะเฟือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2551
772 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ อบรม โครงการกองการเจ้าหน้าที่สัญจร 11 มีนาคม 2551 11 มีนาคม 2551 ห้องมะเฟือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2551
773 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ อบรม โครงการกองการเจ้าหน้าที่สัญจร 11 มีนาคม 2551 11 มีนาคม 2551 ห้องมะเฟือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2551
774 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม โครงการกองการเจ้าหน้าที่สัญจร 11 มีนาคม 2551 11 มีนาคม 2551 ห้องมะเฟือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2551
775 ผศ.กมล คงทอง เสวนา โครงการเสวนา 40 ปี ม.อ.ปัตตานีในสายตาผู้บริหารในอดีต 29 กุมภาพันธ์ 2551 29 กุมภาพันธ์ 2551 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2551
776 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา เสวนา โครงการเสวนา 40 ปี ม.อ.ปัตตานีในสายตาผู้บริหารในอดีต 29 กุมภาพันธ์ 2551 29 กุมภาพันธ์ 2551 ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2551
777 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุม ประชุมเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2551 20 กุมภาพันธ์ 2551 หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
778 นายประสิทธิ์ รัตนมณี วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 3 จังหวัดภาคใต้ 26 มกราคม 2553 26 มกราคม 2553 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายนอก 2553
779 ผศ.กมล คงทอง อบรม ผู้ประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2 มีนาคม 2553 2 มีนาคม 2553 ห้องแกรนด์บอลล์รูม เอ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
780 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้แนวคิด ADLI 16 กุมภาพันธ์ 2553 16 กุมภาพันธ์ 2553 ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
781 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ อบรม ผู้ประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2 มีนาคม 2553 2 มีนาคม 2553 ห้องแกรนด์บอลล์รูม เอ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
782 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม ผู้ประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2 มีนาคม 2553 2 มีนาคม 2553 ห้องแกรนด์บอลล์รูม เอ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
783 นางสาวจิดาพร แสงนิล วิทยากร การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) 4 มกราคม 2553 7 มกราคม 2553 โรงเรียนบ้านบางปู จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านบางปู จังหวัดปัตตานี ภายนอก 2553
784 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ วิทยากร การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) 4 มกราคม 2553 7 มกราคม 2553 โรงเรียนบ้านบางปู จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านบางปู จังหวัดปัตตานี ภายนอก 2553
785 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ วิทยากร การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) 4 มกราคม 2553 7 มกราคม 2553 โรงเรียนบ้านบางปู จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านบางปู จังหวัดปัตตานี ภายนอก 2553
786 นายประสิทธิ์ รัตนมณี วิทยากร การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) 4 มกราคม 2553 7 มกราคม 2553 โรงเรียนบ้านบางปู จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านบางปู จังหวัดปัตตานี ภายนอก 2553
787 นายวิทวัส ช้างศร อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
788 นางนิรมล พรหมแก้ว อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
789 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
790 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
791 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
792 นายประสิทธิ์ รัตนมณี ประชุม เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย 21 ธันวาคม 2550 21 ธันวาคม 2550 ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา ภายใน 2551
793 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ ประชุม เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย 21 ธันวาคม 2550 21 ธันวาคม 2550 ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา ภายใน 2551
794 นางสาวอรอุษา ปุณยบุรณะ ประชุม เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย 21 ธันวาคม 2550 21 ธันวาคม 2550 ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา ภายใน 2551
795 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุม ระบบสารสนเทศงานบุคลากรในส่วนของการเดินทางไปราชการ 19 ธันวาคม 2550 19 ธันวาคม 2550 ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น 1 อาคาร 9 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
796 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 มีนาคม 2551 7 มีนาคม 2551 ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชมรมข้าราชการวิทยาเขตปัตตานี และงานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551 500
797 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 6 มีนาคม 2551 7 มีนาคม 2551 ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชมรมข้าราชการวิทยาเขตปัตตานี และงานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551 500
798 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมสัมมนา ทฤษฎีพลังอำนาจและภาวะผู้นำทรงพลังกับการพัฒนาผู้บริหารกากรศึกษา 15 มกราคม 2551 15 มกราคม 2551 ห้องพญาตานี โรงแรมเซ้าท์เรทิร์นวิวปัตตานี ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภายใน 2551
799 นายประสิทธิ์ รัตนมณี ประชุม โครงการจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 20 กุมภาพันธ์ 2551 20 กุมภาพันธ์ 2551 ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายนอก 2551
800 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม โครงการพัฒนาคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ 22 พฤษภาคม 2551 23 พฤษภาคม 2551 โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2551
801 ผศ.กมล คงทอง ประชุมวิชาการ ความหลากหลายและความสำคัญของภาษาท้องถิ่นที่นำไปสู่นโยบายภาษาแห่งชาติ 24 เมษายน 2551 25 เมษายน 2551 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพฯ ภายนอก 2551
802 นางสาวมยุรี ศรีสวัสดิ์ อบรม การจัดระบบงานสำนักงานสมัยใหม่(Modern Office Management System) 20 มิถุนายน 2551 20 มิถุนายน 2551 อาคารเรียนรวมและหอสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศูนย์จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2551
803 ผศ.กมล คงทอง ประชุมสัมมนา การระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 18 ธันวาคม 2551 18 ธันวาคม 2551 ห้องแกรนด์บอลลูมบี โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2552
804 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ ประชุมสัมมนา การระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 18 ธันวาคม 2551 18 ธันวาคม 2551 ห้องแกรนด์บอลลูมบี โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2552
805 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ อบรม เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้แนวคิด ADLI 16 กุมภาพันธ์ 2553 16 กุมภาพันธ์ 2553 ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
806 นายไพฑูรย์ แก้วทอน อบรม เจาะลึกการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 สิงหาคม 2552 1 สิงหาคม 2552 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2552
807 นายวิษณุ เลิศบุรุษ อบรม การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคตั้ ประจำปี 2552 3 สิงหาคม 2552 7 สิงหาคม 2552 โรงแรมซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายนอก 2552
808 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ ประชุมวิชาการ เวทีเครือข่ายนักวิจัยชายแดนใต้" แลกประสบการณ์...ก้าวต่อไปของงานวิจัยด้านการศึกษาเพื่อท้องถิ่น 3 จชต. 13 สิงหาคม 2552 13 สิงหาคม 2552 ห้องประชุมมหาราณี โรงแรมเซาว์เทรินวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าวร่วมกับศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายนอก 2552
809 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ คณะกรรมการ ประกวดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดปัตตานี 25 มิถุนายน 2552 25 มิถุนายน 2552 ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายนอก 2552
810 นายวิษณุ เลิศบุรุษ คณะกรรมการ ประกวดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดปัตตานี 25 มิถุนายน 2552 25 มิถุนายน 2552 ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายนอก 2552
811 นายสำเริงชัย ทองพุ่ม คณะกรรมการ ประกวดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดปัตตานี 25 มิถุนายน 2552 25 มิถุนายน 2552 ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายนอก 2552
812 นายธีรพงศ์ นิลพัฒน์ คณะกรรมการ ประกวดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดปัตตานี 25 มิถุนายน 2552 25 มิถุนายน 2552 ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายนอก 2552
813 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา วิทยากร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 1 ธันวาคม 2551 1 กุมภาพันธ์ 2552 วิทยาลัยประมงปัตตานี วิทยาลัยประมงปัตตานี ภายนอก 2552
814 นายประสิทธิ์ รัตนมณี ประชุมสัมมนา อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ 22 มิถุนายน 2552 22 มิถุนายน 2552 ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษาร่วมกับคณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใน 2552
815 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2552 4 กรกฏาคม 2552 4 กรกฏาคม 2552 โรงแรมซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2552 300
816 นายวิษณุ เลิศบุรุษ ประชุมสัมมนา การพัฒนาศิลปกรรมร่วมสมัยภาคใต้ 11 กุมภาพันธ์ 2552 11 กุมภาพันธ์ 2552 ห้องการเรียนการสอนทางไกล สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายใน 2552
817 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม เครือข่ายพิพิธภัณฑ์(ด้านการอนุรักษ์) 5 กันยายน 2552 8 กันยายน 2552 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ภายนอก 2552
818 นางสาวจิดาพร แสงนิล อบรม เครือข่ายพิพิธภัณฑ์(ด้านการอนุรักษ์) 5 กันยายน 2552 8 กันยายน 2552 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ภายนอก 2552
819 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ประชุมสัมมนา การบริหารทรัพยากรบุคคล"ระบบแท่ง" 11 กันยายน 2551 11 กันยายน 2551 หอประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ชมรมข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2551
820 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ ประชุมสัมมนา Cambridge 4 Coner Tour 16 พฤศจิกายน 2552 16 พฤศจิกายน 2552 โรงแรม Novotel Centara อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ภายนอก 2553
821 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม ตอนรู้เขาเพื่อพัฒนาเรา 26 เมษายน 2552 30 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยนเรศร ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2552
822 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ อบรม ตอนรู้เขาเพื่อพัฒนาเรา 26 เมษายน 2552 30 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยนเรศร ฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2552
823 นางนิรมล พรหมแก้ว วิทยากร การแสดงมโนราห์ 1 ตุลาคม 2552 1 ตุลาคม 2552 พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี รายวิชา 914-101 ศิลปะและวัฒนธรรม ภายใน 2553
824 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ ประชุม Intertaith Climate Change Consultation และคณะกรรมการมูลนิธิสันติวัฒนธรรมเอเชีย 30 กันยายน 2552 3 ตุลาคม 2552 โรงแรมเฟริ้ส กรุงเทพฯ มูลนิธิ Asian Resource Foundation ภายนอก 2552
825 ผศ.กมล คงทอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทัศนศิลป์และเทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 6 11 กุมภาพันธ์ 2553 15 กุมภาพันธ์ 2553 ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ภายนอก 2553
826 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ ประชุมสัมมนา กะเทาะเปลือกวัฒนธรรม : การปรับเปลี่ยนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 15 มกราคม 2553 16 มกราคม 2553 ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ภายนอก 2553
827 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ ประชุมวิชาการ กินน้ำชาเสวนาคุณธรรม 15 ธันวาคม 2552 15 ธันวาคม 2552 ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายนอก 2553
828 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม Introduction to PMQA เพื่อนการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 16 พฤศจิกายน 2552 17 พฤศจิกายน 2552 ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
829 ผศ.กมล คงทอง อบรม Introduction to PMQA เพื่อนการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 16 พฤศจิกายน 2552 17 พฤศจิกายน 2552 ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
830 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม Introduction to PMQA เพื่อนการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 16 พฤศจิกายน 2552 17 พฤศจิกายน 2552 ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
831 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม Introduction to PMQA เพื่อนการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 16 พฤศจิกายน 2552 17 พฤศจิกายน 2552 ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
832 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม นบ.มอ. รุ่นที่ 2 "เครื่องมือคุณภาพ" รุ่นที่ 2 "เครื่องมือคุณภาพ" 7 ตุลาคม 2552 8 ตุลาคม 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
833 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม นบ.มอ. รุ่นที่ 2 "องค์กรแห่งการเรียนรู้" และ การประกันคุณภาพการศึกษา" 28 สิงหาคม 2552 29 สิงหาคม 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2552
834 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม นบ.มอ. รุ่นที่ 2 "การสื่อสารเพื่อการบริหาร" และ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นบริหารภาควิชา" และ "โครงการพัฒนางาน" 4 กันยายน 2552 5 กันยายน 2552 ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2552
835 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม นบ.มอ. รุ่นที่ 2 20 พฤศจิกายน 2552 21 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
836 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม นบ.มอ. รุ่นที่ 2 "จริยธรรมนักบริหาร" และ "การสร้างเครือข่ายและการใช้ blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" 29 พฤษภาคม 2552 30 พฤษภาคม 2552 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2552
837 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม นบ.มอ. รุ่นที่ 2 "การจัดการและการวางแผนกลยุทธ" และ "PSU Forsinght" และ "Road Map การบริหารงานบุคคล" 5 มิถุนายน 2552 6 มิถุนายน 2552 ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2552
838 นายไพฑูรย์ แก้วทอน อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
839 นายอับดุลอาซิส ดือราแม อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
840 นายประสิทธิ์ รัตนมณี อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
841 นายวิษณุ เลิศบุรุษ อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
842 นายสำเริงชัย ทองพุ่ม อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
843 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
844 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
845 ผศ.กมล คงทอง อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
846 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ อบรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงาน หัวข้อ"การสร้างทีมงานบริการที่มีคุณภาพ" 21 พฤศจิกายน 2552 28 พฤศจิกายน 2552 ห้องประชุมอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2553
847 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา เสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิดและพบปะนักวิจัย 1 มีนาคม 2554 1 มีนาคม 2554 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2554
848 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ อบรม Excel ขั้นสูง 22 มีนาคม 2554 23 มีนาคม 2554 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2554
849 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ เสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิดและพบปะนักวิจัย 1 มีนาคม 2554 1 มีนาคม 2554 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2554
850 นางสาวนราวดี โลหะจินดา เสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิดและพบปะนักวิจัย 1 มีนาคม 2554 1 มีนาคม 2554 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2554
851 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ เสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิดและพบปะนักวิจัย 1 มีนาคม 2554 1 มีนาคม 2554 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2554
852 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู เสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิดและพบปะนักวิจัย 1 มีนาคม 2554 1 มีนาคม 2554 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2554
853 นายประสิทธิ์ รัตนมณี เสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิดและพบปะนักวิจัย 1 มีนาคม 2554 1 มีนาคม 2554 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2554
854 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 18 กุมภาพันธ์ 2554 20 กุมภาพันธ์ 2554 โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2554
855 นายประสิทธิ์ รัตนมณี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 18 กุมภาพันธ์ 2554 20 กุมภาพันธ์ 2554 โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2554
856 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ ประชุมสัมมนา ภาพอนาคต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอีก 10 ปี ข้างหน้า 13 กุมภาพันธ์ 2554 13 กุมภาพันธ์ 2554 ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหมายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ภายใน 2554
857 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การกรอกข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 11 กุมภาพันธ์ 2554 11 กุมภาพันธ์ 2554 ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2554
858 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุม วิเคราะห์ SWOT การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 9 กุมภาพันธ์ 2554 9 กุมภาพันธ์ 2554 ห้องบรรยาย 3 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2554
859 นายภราดร จันทร์กลิ่น วิทยากร หลักสูตรการพัฒนาครูสอนภาษาไทยมัธยมศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพ 27 ธันวาคม 2553 28 ธันวาคม 2553 ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงบา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา ภายนอก 2554
860 นางสาวนราวดี โลหะจินดา วิทยากร โครงการทัศนศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์ปัตตานี...ความงามชายแดนใต้ 5 กุมภาพันธ์ 2554 5 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมชนโรงอ่าง ชุมชนจะบังติกอ มัสยิดกลางปัตตานี ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วังยะหริ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2554
861 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา วิทยากร มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานี 18 ธันวาคม 2553 18 ธันวาคม 2553 ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี ภายนอก 2554
862 นายมนูญ ทองแดง ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
863 นายสราวุฒิ เดชกมล วิทยากร โครงการแบกเป้ เพื่อทัศนศึกษาเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิประเทศด้วยตนเอง 4 ธันวาคม 2553 10 ธันวาคม 2553 หมู่บ้านภายในโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2554
864 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
865 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
866 นายสำเริงชัย ทองพุ่ม ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
867 นายวิษณุ เลิศบุรุษ ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
868 นางสาววาสิณี จันทอง ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
869 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
870 นางสาวมยุรี ศรีสวัสดิ์ ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
871 นางนิรมล พรหมแก้ว ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
872 นายภราดร จันทร์กลิ่น ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
873 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
874 นายไพฑูรย์ แก้วทอน ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
875 นายประสิทธิ์ รัตนมณี ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
876 นางสาวนราวดี โลหะจินดา ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
877 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
878 นายธีรพงศ์ นิลพัฒน์ ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
879 นางสาวจิดาพร แสงนิล ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
880 ผศ.กมล คงทอง ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
881 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 17 พฤศจิกายน 2551 21 พฤศจิกายน 2551 ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 191500
882 นายมนูญ ทองแดง อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
883 นางจันทร แก้วประดับ อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
884 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
885 นางสาววาสิณี จันทอง อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
886 นายวิษณุ เลิศบุรุษ อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
887 นายสำเริงชัย ทองพุ่ม อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
888 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
889 นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
890 นางนิรมล พรหมแก้ว อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
891 นางสาวมยุรี ศรีสวัสดิ์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
892 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ วิทยากร เทคนิคการพูดและการนำเสนอผลงาน 2 กรกฏาคม 2553 2 กรกฏาคม 2553 ห้อง 57307 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี ภายใน 2553
893 นายไพฑูรย์ แก้วทอน ศึกษาดูงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 26 พฤษภาคม 2553 26 พฤษภาคม 2553 โรงไฟฟ้าจะนะ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
894 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ ประชุม โครงการการสร้างความมั่งคงด้านอาหารและอาชีพแก่ชายและหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย (โครงการย่อย : R4 โครงการผู้หญิงภาคประชาสังคม) 17 ตุลาคม 2553 17 ตุลาคม 2553 ห้องฟาฏอนี ชั้น 2 โรงแรม CS ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับ อ๊อกแฟม ภายใน 2554
895 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู วิทยากร จากปัตตานีสู่อีสาน...ที่ไม่ใช่บ้านของเรา 23 มิถุนายน 2553 23 มิถุนายน 2553 ห้องมะเดื่อ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภายใน 2553
896 นายวิษณุ เลิศบุรุษ วิทยากร โครงการจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปี 2555(sp2) 20 กุมภาพันธ์ 2553 20 กุมภาพันธ์ 2553 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ.ปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ภายนอก 2553
897 นางสาวนราวดี โลหะจินดา วิทยากร โครงการจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปี 2555(sp2) 20 กุมภาพันธ์ 2553 20 กุมภาพันธ์ 2553 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ.ปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ภายนอก 2553
898 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ เสวนา คุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน 2 สิงหาคม 2553 3 สิงหาคม 2553 ห้องประชุม A อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 2553
899 นายไพฑูรย์ แก้วทอน วิทยากร โครงการจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปี 2555(sp2) 20 กุมภาพันธ์ 2553 20 กุมภาพันธ์ 2553 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ.ปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ภายนอก 2553
900 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ ประชุม ระดมความคิดและประชาพิจารณ์ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย(พ.ศ. 2555-2559): ภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 9 สิงหาคม 2553 9 สิงหาคม 2553 ห้องแกรนด์บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายนอก 2553
901 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล 19 กรกฏาคม 2553 23 กรกฏาคม 2553 ห้อง 210 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2553 2740
902 นายวิษณุ เลิศบุรุษ อบรม การเขียนหนังสือรายชาการ 23 มีนาคม 2553 24 มีนาคม 2553 ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใน 2553
903 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้แนวคิด ADLI 16 กุมภาพันธ์ 2553 16 กุมภาพันธ์ 2553 ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสัมบัติครบ 60 ปี งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2553
904 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้แนวคิด ADLI 16 กุมภาพันธ์ 2553 16 กุมภาพันธ์ 2553 ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสัมบัติครบ 60 ปี งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2553
905 นางสาวมยุรี ศรีสวัสดิ์ ประชุมสัมมนา ความคาดหวังของพัสดุคณะที่มีต่อพัสดุวิทยาเขต และความคาดหวังของพัสดุวิทยาเขตที่มีต่อพัสดุคณะ 16 กุมภาพันธ์ 2553 16 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี งานพัสดุ กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2553
906 นางสาวมยุรี ศรีสวัสดิ์ อบรม การเขียนหนังสือราชการ 29 เมษายน 2553 30 เมษายน 2553 ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
907 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม การเขียนหนังสือราชการ 29 เมษายน 2553 30 เมษายน 2553 ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2553
908 นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา วิทยากร มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน 17 ตุลาคม 2553 17 ตุลาคม 2553 ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ยูนิแคร์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภายนอก 2554
909 นายสราวุฒิ เดชกมล วิทยากร ประวัติคณะรัฐศาสตร์ มอ.ตานี 19 ตุลาคม 2553 19 ตุลาคม 2553 โรงอาหารลานเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2554
910 ผศ.นภดล ทิพยรัตน์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
911 ผศ.กมล คงทอง อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
912 นางสาวจิดาพร แสงนิล อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
913 นายธีรพงศ์ นิลพัฒน์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
914 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
915 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
916 นายประสิทธิ์ รัตนมณี อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
917 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
918 นายไพฑูรย์ แก้วทอน อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
919 นายภราดร จันทร์กลิ่น อบรม โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาระงาน 31 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2551 ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2552 4200
920 นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ อบรม Dreamweaver สำหรับบุคลากรภายใน 27 เมษายน 2553 28 เมษายน 2553 หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2553 1500
921 นายภราดร จันทร์กลิ่น วิทยากร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยหัวใจในด้านพหุวัฒนธรรม "เข้าค่าย เข้าใจเพราะหลากหลายจึงงดงาม" 16 กรกฏาคม 2553 18 กรกฏาคม 2553 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภายใน 2553
922 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู วิทยากร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเชิงวัฒนธรรม 23 มีนาคม 2554 24 มีนาคม 2554 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชมรมวิชาการผู้ประเมินภายนอก สาขาภาคใต้ ภายนอก 2554
923 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม โปรแกรม TQA Criteria รุ่นที่ 7 25 พฤษภาคม 2554 27 พฤษภาคม 2554 โรงแรมลีการ์เด้นท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กรุงเทพฯ ภายนอก 2554 6000+
924 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 28 มีนาคม 2554 28 มีนาคม 2554 ห้องประชุมฉัตรวิจัย อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRX) ชั้น 12 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2554
925 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 31 มีนาคม 2554 2 เมษายน 2554 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2554
926 นายประสิทธิ์ รัตนมณี ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 31 มีนาคม 2554 2 เมษายน 2554 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2554
927 นายภราดร จันทร์กลิ่น ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 31 มีนาคม 2554 2 เมษายน 2554 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2554
928 นายวิทวัส ช้างศร ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 31 มีนาคม 2554 2 เมษายน 2554 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2554
929 นายวิษณุ เลิศบุรุษ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 31 มีนาคม 2554 2 เมษายน 2554 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2554
930 นายสราวุฒิ เดชกมล ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 31 มีนาคม 2554 2 เมษายน 2554 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2554
931 นายสำเริงชัย ทองพุ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 31 มีนาคม 2554 2 เมษายน 2554 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2554
932 นายอับดุลอาซิส ดือราแม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 31 มีนาคม 2554 2 เมษายน 2554 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2554
933 นายไพฑูรย์ แก้วทอน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 31 มีนาคม 2554 2 เมษายน 2554 โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ภายใน 2554
934 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ ประชุม เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 17 (1/2554) 23 พฤษภาคม 2554 23 พฤษภาคม 2554 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ภายใน 2554
935 นายไพฑูรย์ แก้วทอน ประชุม เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 17 (1/2554) 23 พฤษภาคม 2554 23 พฤษภาคม 2554 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ภายใน 2554
936 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ เสวนา กิจกรรมให้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ภายใต้โครงการ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ชายและหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย) 12 พฤษภาคม 2554 13 พฤษภาคม 2554 ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับอ๊อกแฟม ภายใน 2554
937 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม โครงการสร้างเสริมความรู้เรื่อง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 7 มิถุนายน 2554 9 มิถุนายน 2554 19107 อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2554
938 นางลัดดาวัลย์ ดำมณี อบรม โครงการสร้างเสริมความรู้เรื่อง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 7 มิถุนายน 2554 9 มิถุนายน 2554 19107 อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2554
939 นางพัชรินทร์ เทพสุวรรณ อบรม โครงการสร้างเสริมความรู้เรื่อง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 9 มิถุนายน 2554 9 มิถุนายน 2554 19107 อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2554
940 ดร.พัชรีย์ จำปา อบรม โครงการสร้างเสริมความรู้เรื่อง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 7 มิถุนายน 2554 9 มิถุนายน 2554 19107 อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2554
941 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) กรณีศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 31 พฤษภาคม 2554 31 พฤษภาคม 2554 ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2554
942 นายประสิทธิ์ รัตนมณี อบรม การจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553 ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 31 พฤษภาคม 2554 31 พฤษภาคม 2554 ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 2554
943 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม โครงสร้างและการบริหารจัดการสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ และการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำ 27 สิงหาคม 2554 28 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายนอก 2554
944 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์การใช้และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริหาร และระบบปฏิบัติงานและการใช้งานบน Website สอ.มอ. 3 กันยายน 2554 4 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายนอก 2554
945 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อบรม การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ 24 กันยายน 2554 25 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายนอก 2554
946 ดร.พัชรีย์ จำปา อาจารย์พิเศษ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ 1 มิถุนายน 2554 31 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ภายนอก 2554
947 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู ศึกษาดูงาน ตอนรู้เขาเพื่อพัฒนาเรา 10 มิถุนายน 2554 16 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ภายใน 2554
948 นายสราวุฒิ เดชกมล วิทยากร โครงการค่ายพักแรม 17 ตุลาคม 2554 21 ตุลาคม 2554 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภายใน 2555
949 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อาจารย์พิเศษ รายวิชา 724-326 ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น (Local and Indigenous Technology Wisdom) 25 พฤศจิกายน 2554 8 กุมภาพันธ์ 2555 วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-14.50 น. ห้อง 19316 วันศุกร์ เวลา 13.00-14.50 น. ห้อง 19316 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2555
950 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ อาจารย์พิเศษ รายวิชา 724-326 ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น (Local and Indigenous Technology Wisdom) 25 พฤศจิกายน 2554 8 กุมภาพันธ์ 2555 วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-14.50 น. ห้อง 19316 วันศุกร์ เวลา 13.00-14.50 น. ห้อง 19316 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2555
951 นางสาวนราวดี โลหะจินดา อาจารย์พิเศษ รายวิชา 724-326 ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น (Local and Indigenous Technology Wisdom) 25 ตุลาคม 2554 8 กุมภาพันธ์ 2555 วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-14.50 น. ห้อง 19316 วันศุกร์ เวลา 13.00-14.50 น. ห้อง 19316 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2555
952 ดร. บุญเจริญ บำรุงชู อาจารย์พิเศษ วิชา บช 323 การบัญชีเพื่อการจัดการ 15 ตุลาคม 2554 11 มีนาคม 2555 ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายนอก 2555
953 นายประสิทธิ์ รัตนมณี อาจารย์พิเศษ รายวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย 12 พฤศจิกายน 2554 8 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ภายนอก 2555
954 นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ อบรม การสานเสวนา ภายใต้โครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ชายและหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2554 25 พฤศจิกายน 2554 ห้องสะบารัง โรงแรม ซี เอส ปัตตานี สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับอ๊อกแฟม ภายใน 2555