กำหนดการโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์ - 31 ต.ค. 2016 06:50

กำหนดการ

โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 2

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

...................................................................................................................................

เวลา      17.00 – 17.15 น.          - ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 2

  คอร์ส 1,2 และคอร์ส 3 พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสถาบันฯ

- ชมวีดีอาร์ โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 1

- คุณนันทิยา  จาระเวชสาร และครอบครัวมอบเครื่องดนตรีมโนราห์

  ให้สถาบันฯ

- ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ และขอบคุณพร้อมมอบเกียรติบัตร

  ให้แก่ผู้มอบเครื่องดนตรีมโนราห์

- พบปะ พ่อครูมโนราห์ นายเฉลิม แก้วพิมพ์ และปราชญ์พื้นบ้านมโนราห์

- แจ้งรายละเอียดการเรียนการสอน และการกราบครูมโนราห์

  (สำหรับคนที่ยังไม่กราบครูมโนราห์)

เวลา      17.15 – 17.30 น.   - ประวัติความเป็นมาของมโนราห์  โดย วิทยากร

  นางอุบล  อุ่นสนิท  แม่ครูมโนราห์ คณะมโนราห์ เฉลิมประพา ปัตตานี

เวลา      17.30.-.18.00 น.    - แนะนำท่านวิทยากร และผู้ช่วยท่านวิทยากรฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำมโนราห์

 1. นายเฉลิม  แก้วพิมพ์   พ่อครูมโนราห์
 2. นางประพา  แก้วพิมพ์ แม่ครูมโนราห์
 3. นางอุบล  อุ่นสนิท      แม่ครูมโนราห์
 4. นางรวีวรรณ  ขำพล บรรณรักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. นางภัทรมาส  พรหมแก้ว  นักวิชาการศึกษา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา (ผู้รับผิดชอบโครงการ)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 6. นายภานุวัตร์  ฐิติสิรินันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 7. นางสาวนิศาชล  พรหมพันธ์    ครูโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์  ปัตตานี
 8. นายกรรชัย  บุญหา    นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 9. นายชิตพล  สมคิด      นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ ปัตตานี
 • แนะนำท่านวิทยากรฝึกซ้อม และถ่ายทอดเครื่องดนตรีมโนราห์
  1. นายเฉลิม  แก้วพิมพ์               พ่อครูมโนราห์
  2. นายปรีชา  ส่งอำไพ               ปราชญ์พื้นบ้านมโนราห์
  3. นายโกวิทย์  ศิริเสถียร ช่างระบบน้ำกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี

หมายเหตุ

 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • เรียน/ฝึกซ้อม

วันอังคาร (คอร์ส 1/2560)เวลา 17.00 น. –18.00 น.

      วันพุธ (คอร์ส 2/2560) เวลา 17.00 น. – 18.00 น.

                    วันพฤหัสบดี (คอร์ส 3/2560) เวลา 17.00 น.-18.00 น.

                    ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 • การแต่งกาย  เสื้อคอกลมสีขาว กางเกงวอร์มสีดำ

comments powered by Disqus