รับสมัครด่วน โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ - 26 เม.ย. 2017 18:30


รับสมัครด่วน

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

รายละเอียดการสมัครโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 3 มีดังนี้

1. ค่าลงทะเบียน 500/คอร์ส

 1. คอร์ส 1/2560 : ท่ารำพื้นฐาน ระดับ 1 (ยังไม่เคยผ่านการรำโนรา)

   เรียนตั้งแต่ 6 มิถุนายน ถึง 26 กันยายน 2560 ทุกวันอังคารของสัปดาห์

   เวลา 17.00 น. – 18.00 น.

2. คอร์ส 2/2560 : ท่ารำโนรา ระดับ 2 (เคยผ่านการรำโนรามาแล้ว)

    เรียนตั้งแต่ 7 มิถุนายน ถึง 27กันยายน 2560 ทุกวันพุธของสัปดาห์

     เวลา 17.00 น. – 18.00 น

  3. คอร์ส 3/2560 : ฝึกซ้อมและถ่ายทอดบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านมโนราห์ ดังต่อไปนี้

  - กลอนมโนราห์

  - ทับมโนราห์

  - โหม่งมโนราห์

  - ปี่มโนราห์

  - ฉิ่ง

  - แตระ

*เรียนตั้งแต่ เรียนตั้งแต่ 8 มิถุนายน ถึง 28 กันยายน 2560 ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์

 เวลา 17.00 น. – 18.00 น

2. รับสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ-

    วัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้น

    ไป *ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

3. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 0-7333-1250 หรือผู้ประสาน นางภัทรมาส พรหมแก้ว

     ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โทรศัพท์มือถือ 0-8339-8568-0 เบอร์ภายใน 1479

4. ฝึกซ้อมโดย  พ่อครูมโนราห์ นายเฉลิม แก้วพิมพ์ ผู้เคยรำถวายรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งเสด็จจังหวัดปัตตานี

    และได้มีพระกระแสรับสั่ง "ให้ช่วยถ่ายทอดโนราให้แก่คนรุ่นหลัง

5. มอบเกียรติบัตร  ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 3 จะได้รับเกียรติบัตร

    หลังเสร็จสิ้นโครงการ

 

ดาวห์โหลดใบสมัครที่นี้

comments powered by Disqus