สถาบันฯ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ 2560-2565
ประชาสัมพันธ์ - 5 ก.ย. 2017 11:24สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ 2560-2565 เมื่อ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม TR ROCK HILL อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจใหม่ รวมถึงกำหนดออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการวิจัยทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2  บริการทางวิชาการด้านวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริหารจัดการองค์กร


 

comments powered by Disqus