ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ - 14 ก.ย. 2017 14:33

 

ตามที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินประจำปี 2560 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับเงินรางวัล จำนวน  3,000  บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25  นั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2560  คือ  นายดียาอุลเราะห์มาน  จะปะกียา  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเข้ารับรางวัลและโล่เกียรติยศ  วันที่ 6 กันยายน 2560 ในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้ง 25 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

comments powered by Disqus