ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ - 14 ก.ย. 2017 14:59

 

ตามที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไป ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา”  เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินประจำปี 2560 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับเงินรางวัล จำนวน  10,000  บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25  นั้น  บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทั่วไป  เพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2560  ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

          สาขาดนตรีและนาฏศิลป์

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์

          สาขาศิลปกรรม

                   รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี

          สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

                   นายสวน  หนุดหละ

          ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเข้ารับรางวัลและโล่เกียรติยศ  วันที่ 6 กันยายน 2560 ในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้ง 25 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

comments powered by Disqus