สรุปผลการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25
ประชาสัมพันธ์ - 19 ก.ย. 2017 14:18

ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 4-12 กันยายน 2560 กับ 9 คืนแห่งความความประทับใจ สาระความรู้ทางวิชาการและ ความสนุกสนาน ความบันเทิง
บางคนอาจจะยังเที่ยวไม่ทั่ว ลองติดตามรีวิวนี้กันดูเมื่อหันมามองดูหน่วยงานสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่รับผิดชอบภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่ วิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงกับงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นแหล่งบริการสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมแก่ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่ประจักษ์สู่สังคมภายนอก ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงการคิดจัดทำโครงการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมนี้ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการถ่ายทอด เผยแพร่ แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม สังคมและชุมชนท้องถิ่น การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นรูปแบบกิจกรรมหนึ่งซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงถึงความเจริญงอกงาม ของอารยธรรมท้องถิ่นที่สั่งสมและถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกร้านส่วนราชการและเอกชน การแสดงผลงานของนักศึกษา เป็นต้น การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมนี้ ได้จัดอย่างต่อเนื่องมายาวนาน จนถึงครั้งที่ 25 ในปีนี้งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเป็นการหลอมรวมงานวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เอาไว้ เพื่อนำเสนอออกสู่สายตาประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแสดงบนเวทีกลาง การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การสาธิตภูมิปัญญา หนังตะลุง ดิเกร์ฮูลู โนราห์ สีละ กรือโต๊ะบานอ แทงหยวก การทำกริช รองแง็ง ฯลฯ ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์น่าภาคภูมิใจของท้องถิ่นที่ รวมทั้งมีการออกบู๊ธของร้านค้าทั้งภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้าน และขนมพื้นเมืองหลากหลายชนิด นอกจากนั้นภายในงานมีการออกร้านจากร้านค้าคาราวานสินค้าโดยการเปิดให้เช่าพื้นที่เพื่อนำค่าเช่าพื้นที่มาใช้ในการจัดการการตระเตรียมงาน  เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าการแสดงเวทีกลาง กิจกรรมลานสาธิต การรักษาความปลอดภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ 
    ความเหน็ดเหนื่อยตลอด 9 วัน 9 คืนจากการจัดงาน มลายหายสิ้นไป เมื่อย้อนกลับไปมองภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาได้รังสรรค์ขึ้นเพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของถิ่นแดนใต้
 


 

comments powered by Disqus