กำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์ - 21 ก.ย. 2017 11:33

กำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

เวลา

กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

สถานที่

๐๘.๐๐-๐๘๓๐ น.         

คณะกรรมการประเมินประชุมเตรียมความพร้อม

 

คณะกรรมการประเมิน

ห้องประชุมสถาบันฯ

 

๐๘.๓๐-๐๙.๑๕ น.

พิธีเปิด / ผู้อำนวยการ นำเสนอรายงานประจำปี

การประเมินคุณภาพ  Self-Assessment Report (SAR)
 

คณะกรรมการประเมิน

ผู้บริหารและบุคลากร

ห้องประชุมสถาบันฯ

 

๑๐.๑๕ -๑๑.๐๐ น

คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บุคลากร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

และตรวจเอกสารหลักฐาน

 

คณะกรรมการประเมิน/

ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ห้องประชุมสถาบันฯ

 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น

คณะกรรมการ จัดทำรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

สรุปผลการประเมิน

พิธีปิด

คณะกรรมการประเมิน

 

ห้องประชุมสถาบันฯ

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

คณะกรรมการประเมิน

ห้องประชุมสถาบันฯ

 

 

 

 

 

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 

comments powered by Disqus