เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

กัลยา นิติเรืองจรัส 2542

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประเด็นปัญหาหญิงชายในระดับตำบล 2) ข้อมูลระดับย่อยที่มีอยู่แล้วและที่ควรมีในฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนของ อบต. 3) สถานภาพการใช้ข้อมูลสถิติชี้ประเด็นหญิงชาย ของ อบต. ผลการศึกษาพบว่า 1) ประเด็นปัญหาหญิงชายในร...

รายละเอียด

ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ธีระยุทธ รัชชะ 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำแนกตามคณะ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 421 คน ซึ่งได้มาจากการส...

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะปกติสุขและความทุ่มเทในการทำงานของครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

วัชรินทร์ หนูสมตน 2559

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของค่านิยมและคุณลักษณะทางจิตบางประการที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการทำงานของครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ซึ่งหากพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าว ...

รายละเอียด

ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการขอดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการของข้าราชการสาย ข และสาย ค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นวพร หอมจันทร์, ชุติมา มุตตาหารัช 2548

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการขอดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการของข้าราชการ สาย ข และสาย ค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test และ One-wa...

รายละเอียด

ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนในการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชุติมา มุตตาหารัช, นวพร หอมจันทร์ 2548

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการการสนับสนุนในการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่และบุคลากร ด้านแหล่งข...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support