เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th
รายละเอียดงานวิจัย
การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
The Use of Gender Statistics for Local Development Planning by Subdistrict Administration Organization
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประเด็นปัญหาหญิงชายในระดับตำบล 2) ข้อมูลระดับย่อยที่มีอยู่แล้วและที่ควรมีในฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนของ อบต. 3) สถานภาพการใช้ข้อมูลสถิติชี้ประเด็นหญิงชาย ของ อบต. ผลการศึกษาพบว่า 1) ประเด็นปัญหาหญิงชายในระดับตำบล มีปัญหา 9 ประเด็น คือ ภาระที่หญิงหรือชายต้องเลี้ยงดูลูกตามลำพัง การไม่นำความรู้จากการอบรมมาใช้ประโยชน์ การที่หญิงต้องทำงานทั้งภายในและภายนอกบ้าน ทำให้ขาดโอกาสพัฒนาตนเอง ภาวะที่สามีจำยอมอนุญาตให้ภรรยาไปทำงานนอกบ้านเพราะภาวะเศรษฐกิจ การที่ทั้งพ่อและแม่ต้องทำงานนอกบ้าน ทำให้เกิดปัญหาการเลี้ยงดูลูก การที่ลูกจ้างในธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้รับการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ ปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน การไม่ยอมรับความเป็นผู้นำของหญิง และการที่หญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย 2) ข้อมูลระดับหมู่บ้าน จปฐ. กชช.2 ค. และการสำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน จะคลอบคลุมทุกด้าน แต่นำมาชี้ประเด็นหญิงชายไม่ได้ เพราะไม่มีข้อมูลจำแนกตามเพศ ส่วนข้อมูลจากแหล่งอื่นที่จัดเก็บอยู่แล้วตามปกติ นำมาจำแนกเพศและชี้ให้เห็นประเด็นความแตกต่างของหญิงชายได้ แต่ไม่สามารถรายงานผลในระดับหมู่บ้านได้ เพราะใช้ขนาดตัวอย่างไม่มากพอ 3) มีการใช้ข้อมูลสถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาของ อบต. น้อยมากเพราะไม่มีข้อมูลจำแนกเพศ รวมทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตข้อมูลขาดความตระหนักถึงบทบาทหญิงชาย
-
ไม่มีหมวดหมู่
กัลยา นิติเรืองจรัส
2542

© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support