เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th
รายละเอียดงานวิจัย
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Opinions on Learning Environments of Students at Prince of Songkla University, Pattani Campu
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำแนกตามคณะ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 421 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามผลการวิจัยสรุปว่า 1) นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในภาพรวมทุกด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 2) นักศึกษาที่ศึกษาอยู่คณะต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน
-
ไม่มีหมวดหมู่
ธีระยุทธ รัชชะ
2547

© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support