เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th
รายละเอียดงานวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต. รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรคของประชาชนต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ อบต. ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 806 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและการทดสอบ Chi-square มีผลการศึกษา ดังนี้ 1. ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในอัตราส่วนที่สูงกว่าระดับการมีส่วนร่วมทางการบริหาร โดยรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นการมีส่วนร่วมประเภทพื้นฐานแบบกลุ่มผู้ดูมากกว่าแบบผู้มีส่วนร่วมหรือแบบนักกิจกรรม อาทิ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การชักชวนให้บุคคลอื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือการไปร่วมฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการบริหาร ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นการเร้าระดมแบบพิธีการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีขึ้น 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ปัจจัยด้านชั้นของ อบต. ปัจจัยด้านลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของชุมชน ปัจจัยด้านการสื่อสารหรือการให้ข้อมูลของ อบต. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ การนับถือศาสนา ระดับการศึกษา ภาษาที่ใช้ในครอบครัว ขนบธรรมเนียมของครอบครัว สถานภาพทางสังคม ความรู้ความเข้าใจต่อการบริหารงานของ อบต.) มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการบริหาร พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการบริหาร 3. ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่างต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาอุปสรรค ด้านข้อมูลข่าวสารที่เข้าไปมีส่วนร่วม รองลงมา เกิดจากการที่กลุ่มตัวอย่างไม่มีเวลาหรือไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม และเห็นว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นตรวจสอบอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 33.2, 27.9 และ 17.4 ตามลำดับ
-
ไม่มีหมวดหมู่
อาทร คุระวรรณ
2552

© 2018 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support