เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th
รายละเอียดงานวิจัย
บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งจากทัศนะของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 55 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติที่เป็นค่าร้อยละและค่า Chi-square ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีผลการศึกษาดังนี้ 1. บทบาทในด้านการวางแผนพัฒนาเทศบาล พบว่า ในทัศนะของสมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในระดับมากและมากที่สุดในทุกด้าน แต่ในทัศนะของพนักงานเทศบาลพบว่าสมาชิก สภาเทศบาลมีบทบาทเฉพาะด้านการสะท้อนปัญหาให้คณะเทศมนตรีได้รับทราบ และด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ในระดับมากและมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ มีระดับบทบาทในระดับน้อยและน้อยที่สุด 2. บทบาทในด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลฝ่ายบริหาร พบว่า ในทัศนะของสมาชิก สภาเทศบาลมีบทบาทในด้านนี้ในระดับปานกลาง และมีแนวโน้มมาทางด้านมาก แต่ในทัศนะของพนักงานเทศบาล พบว่าสมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในด้านดังกล่าวในระดันปานกลาง และมีแนวโน้มมาทางด้านน้อย 3. บทบาทในด้านการตราเทศบัญญัติ พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในด้านนี้ในระดับปานกลาง และมีแนวโน้มมาทางด้านน้อย ทั้งจากทัศนะของสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล 4. บทบาทในด้านการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับประชาชนในท้องถิ่น พบว่า ในทัศนะของสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในด้านนี้ในระดับมากและปานกลาง ตามลำดับ แต่ในทัศนะของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่าสมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในด้านดังกล่าวในระดับปานกลาง และน้อย ซึ่งมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับการประเมินบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล 5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสภาเทศบาล ปัจจัยด้านลักษณะการเมืองในสภาเทศบาล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชน ที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น แต่พบว่าปัจจัยด้านชั้นหรือประเภทของเทศบาลที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6. ในส่วนของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลส่วนใหญ่ มีปัญหาอุปสรรคต่อการกระทำบทบาทใน การพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเทศบาลและด้านนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาล ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลใน การพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเทศบาล รวมทั้งการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาเทศบาลต่อการบริหารงานเทศบาลให้มากขึ้น
-
ไม่มีหมวดหมู่
อาทร คุระวรรณ
2552

© 2018 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support