เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th
รายละเอียดงานวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะปกติสุขและความทุ่มเทในการทำงานของครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของค่านิยมและคุณลักษณะทางจิตบางประการที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการทำงานของครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ซึ่งหากพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าว ล้วนส่งผลต่ออุดมการณ์ความเป็นครู ทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึก ความภาคภูมิใจและการธำรงไว้ต่อเป้าหมายทางการศึกษาในพื้นที่ด้วยความทุ่มเทในการทำงานและสภาวะปกติสุข ซึ่งช่วยให้ครูสามารถยืนหยัดและปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาต้องหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครูในพื้นที่ในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับวัฒนวิถีในพื้นที่ต่อไป โดยการสร้างความสมดุลระหว่างความทุ่มเทในการทำงานและความเป็นปกติสุข เป็นคุณลักษณะที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน แรงบันดาลทางบวกในอาชีพ และจะต้องตระหนักและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการที่แท้จริงของครู เพื่อธำรงรักษาครูในพื้นที่และกระตุ้นจูงใจให้ครูในพื้นที่เล็งเห็นถึงความหมายและคุณค่าในการทำงานและยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานโดยการส่งเสริมความรู้สึกต่อความหมายของงาน ความท้าทายในการทำงาน และค่านิยมในการทำงาน
-
ไม่มีหมวดหมู่
วัชรินทร์ หนูสมตน
2559

© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support