เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th
รายละเอียดงานวิจัย
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional) มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด 3) เปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดของนักเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ และโรงเรียนสอนแบบสามัญ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 713 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มสองขั้นตอน (Stratified two stages cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้วัดระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด เป็นแบบสอบถาม ประเมินตนเองพัฒนาโดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ t-test ผลการศึกษาพบว่าระดับสารเสพติดในโรงเรียนสามัญพบว่าเพศชายมีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดและสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 15 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 6.6 ระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดศึกษาโรงเรียนสามัญสอนศาสนาพบว่า เพศชายมีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 13.2 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 4.1 ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดมี 2 ตัวแปร ได้แก่ การคบเพื่อนที่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้สารเสพติด และประสบการณ์การทดลองใช้สารเสพติด 3) ระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนสอนสามัญและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญไม่แตกต่างกัน
-
ไม่มีหมวดหมู่
ธินัฐดา พิมพ์พวง, มานพ คณะโต
2559

© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support