เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th
รายละเอียดงานวิจัย
ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการขอดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการของข้าราชการสาย ข และสาย ค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการขอดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการของข้าราชการ สาย ข และสาย ค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการสาย ข และสาย ค มีปัญหาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2) มีความต้องการการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการการสนับสนุนพบว่า 3.1) ผู้ที่มีสายงานต่างกัน มีปัญหาด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของก.ม.แตกต่างกัน 3.2) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีปัญหาด้านหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของ ก.ม. ด้านปัจจัยส่วนตัวและด้านสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 3.3) ผู้ที่มีเพศต่างกัน มีปัญหาด้านหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของ อ.ก.ม.แตกต่างกัน 3.4) ผู้ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการการสนับสนุนแตกต่างกัน
-
ไม่มีหมวดหมู่
นวพร หอมจันทร์, ชุติมา มุตตาหารัช
2548

© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support