เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา

นุสรัน เฮาะมะ, พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ, ชิดชนก เชิงเชาว์ 2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสถาบันการพลศ...

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะปกติสุขและความทุ่มเทในการทำงานของครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

วัชรินทร์ หนูสมตน 2559

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของค่านิยมและคุณลักษณะทางจิตบางประการที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการทำงานของครูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ซึ่งหากพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าว ...

รายละเอียด

ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงแบบบูรณาการพหุมิติ ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว และคณะ 2557

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงแบบบูรณาการพหุมิติ และเพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบเชิงสาเหตุพหุระดับของความเป็นองค์...

รายละเอียด

ปัจจัยในการพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส

วิไลวรรณ แซ่หว่า 2542

วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชาชน ได้แก่ อาชีพ การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน การเคยได้รับการประชุมอบรมด้านสา...

รายละเอียด

ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการขอดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการของข้าราชการสาย ข และสาย ค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นวพร หอมจันทร์, ชุติมา มุตตาหารัช 2548

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการขอดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการของข้าราชการ สาย ข และสาย ค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test และ One-wa...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support