เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนในการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชุติมา มุตตาหารัช, นวพร หอมจันทร์ 2548

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการการสนับสนุนในการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่และบุคลากร ด้านแหล่งข...

รายละเอียด

ผลกระทบของการใช้แรงงานข้ามแดนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, สมเกียรติ พ่วงรอด, สุรเชษฐ์ ทองสั้น และ อ้อมใจ วงษ์มณฑา 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้แรงงานข้ามแดนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และการสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับแรงงานในจังหวัดนราธิวาส ปัต...

รายละเอียด

ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อความเครียด การปรับตัวต่อความเครียด คุณภาพชีวิต และการบริหารการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นงนุช บุญยัง, ประไพพรรณ ศิริพันธ์บุญ, ศศิธร พุมดวง 2551

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความเครียด 2) การปรับตัวต่อความเครียด 3) คุณภาพชีวิต และ 4) ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการบริหารงานของผู้บริหารทางการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน...

รายละเอียด

ผลการดำเนินงานตามแผนของชุมชน อบต. ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 2545

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับแผนและโครงการของชุมชนอบต. ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) เน้นประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนและโครงการ ได้แก่ การวางแผนการปฎิบัติตาม...

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทัศนคติผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค จังหวัดชายแดนภาคใต้

อัปสร อีซอ 2549

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดความอ้วน ตลอดจนเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดความอ้วน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบสำรวจ โดย...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support