เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

ผู้หญิงมุสลิมกับปัจจัยที่เอื้อต่อบทบาทการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ปัตตานี

เยาวนิจ กิตติธรกุล และคณะ 2548

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสืบเนื่องจากการดำเนินโครงการติดตาม พัฒนา และยกระดับองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ภาคใต้ในช่วงเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2546) ข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์บุคคลจำนวน 13 คน ทั้งผู้มีบทบ...

รายละเอียด

พฤติกรรมการใช้ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ ; กรณีศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วรรณา ประยุกต์วงศ์ และอัมพร ศรประสิทธิ์ 2548

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ ของผู้ใช้ที่อยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ในจำนวนผู้ที่เคยใช้ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ 710 คนนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอ...

รายละเอียด

พฤติกรรมและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อริยา คูหา, ชัยสิทธิ์ กิจค้า, นารีมาน ฮะซานี และภิญญดา อธิรัตนชัย 2558

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา จำแนกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพทางครอบครัว ประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งในสถานศึกษา 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ...

รายละเอียด

ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ธินัฐดา พิมพ์พวง, มานพ คณะโต 2559

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional) มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด 3) เปรียบเทียบระดับ...

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหงัดชายแดนภาคใต้ ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2558-2567)

สุมาวดี พวงจันทร์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เรชา ชูสุวรรณ, ผ่องศรี วณิชย์ศุภวงศ์ 2559

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558-2567) ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งสิ...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support