เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหงัดชายแดนภาคใต้ ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2558-2567)

สุมาวดี พวงจันทร์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เรชา ชูสุวรรณ, ผ่องศรี วณิชย์ศุภวงศ์ 2559

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558-2567) ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งสิ...

รายละเอียด

ระบบส่งเสริมการเกษตร จังหวัดยะลา

วสันต์ กู้เกียรติกูล 2545

การวิจัยเรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรจังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง และมีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ดี การวิจัยใช...

รายละเอียด

รูปแบบการบริหารงานวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

สุวิมล เขี้ยวแก้ว, ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, ชิดชนก เชิงเชาว์, สุรชัย มีชาญ 2545

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทางการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง...

รายละเอียด

รูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร 2543

เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์การธุรกิจที่จะสร้างระบบการตรวจสอบ เเละควบคุมการทำงานของเเต่ละกลุ่มโดยผ่านระบบข้อมูล งบการเงินเป็นระบบข้อมูลที่สะท้อนภาพการดำเนินงานของธุระกิจเเละฐานของกิจการ ดั้ง...

รายละเอียด

รูปแบบพัฒนาการคิดเชิงสมานฉันท์สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ธีระยุทธ รัชชะ และนีออน พิณประดิษฐ์ 2556

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบพัฒนาการคิดเชิงสมานฉันท์สำหรับนักศึกษาครู และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบพัฒนาการคิดเชิงสมานฉันท์สำหรับนักศึกษาครู กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคร...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support