เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

รูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการสังคมสมบูรณ์แบบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และคณะ 2548

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ และยุทธศาสตร์การจัดการสังคมสมบูรณ์แบบ โดยศึกษากรณีตัวอย่างในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา และหมู่บ้านปิยะมิตร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้นำชุมชนของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 6...

รายละเอียด

ลักษณะ / รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้ภาษาไทยของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อนันต์ ทิพยรัตน์ 2536

การวิจัยลักษณะ/รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาไทยของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและสภาพการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ตลอดจนทัศนคติและความต้องการที่มีต่อโทรทัศน์ วิ...

รายละเอียด

สถานการณ์ด้านแรงงานและความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันชัย ธรรมสัจการ 2552

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านคุณภาพแรงงาน ปัญหาอุปสรรคด้านแรงงาน ประเภทของแรงงานที่ต้องการและความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ก...

รายละเอียด

สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เกษมสุข เฉลียวศักดิ์, พเยาว์ อินทสุวรรณ, เรวดี กระโหมวงศ์ 2550

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่มจากรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอน...

รายละเอียด

สภาพและปัญหาการจัดสวัสดิศึกษาในโรงเรยนอนุบาลเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นพเก้า ณ พัทลุง, พรพิมล พรพีรชนม์ 2551

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดสวัสดิศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากรในการวิจัยได้แก่ ครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support