เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

สภาพและปัญหาการพัฒนาฝีมือแรงงานในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, สมเกียรติ พ่วงรอด, สมพร ศรีธูป, ปุณวัฒน์ อุบล และ อ้อมใจ วงษ์มณฑา 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ที่เกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานในด้านสภาพทั่วไป ด้านกระบวนการ ผลผลิต รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ เ...

รายละเอียด

เชาวน์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

บัญญัติ ยงย่วน, สายโสภา ทองสาย, ศิริพร พิทักษ์จินดา, ยุวดี ชายเกลี้ยง, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับเชาวน์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เปรียบเทียบเชาวน์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำแนกตามตัวแปรเพศ ศาสนา ประสบการณ์ก...

รายละเอียด

เชาวน์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

บัญญัติ ยงย่วน, สายโสภา ทองสาย, ศิริพร พิทักษ์จินดา, ยุวดี ชายเกลี้ยง, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับเชาวน์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เปรียบเทียบเชาวน์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำแนกตามตัวแปรเพศ ศาสนา ประสบการณ์ก...

รายละเอียด

แนวทางการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บุรินทร์ สหะวิริยะ 2559

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและสร้างแนวทางการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 74 คน อาจารย์พี่เลี้ยง 21...

รายละเอียด

แนวทางการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บุรินทร์ สหะวิริยะ 2559

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและสร้างแนวทางการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 74 คน อาจารย์พี่เลี้ยง 21...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support