เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ธินัฐดา พิมพ์พวง, มานพ คณะโต 2559

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional) มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด 3) เปรียบเทียบระดับ...

รายละเอียด

ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยและภาษามลายูในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

เปรมินทร์ คาระวี 2552

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อทำแผนที่ภาษาศาสตร์และแสดงการกระจายคำศัพท์ภาษาไทยและภาษามลายูในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และกำหนดแนวแบ่งเขตภาษาไทยและภาษามลายูในเขตพื้นที่วิจัยนี้ การเก็บข้อมูลในการวิจัยนี้ กระทำโดยใช้แบบสอบ...

รายละเอียด

สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้แต่ง เกษมสุข เฉลียวศักดิ์, พเยาว์ อินทสุวรรณ, เรวดี กระโหมวงศ์ยในชั้นเรียน ร้อยละ 81.09 มีความต้องการพัฒนาการจัดทำหลักสูตร ร้อยละ 76.65 มีความต้องการในการพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 75.88 และต้องการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ร้อยละ 67.32 แล 2550

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่มจากรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอน...

รายละเอียด

องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ พอเพียงของเกษตรกร

เกษตรชัย และหีม 2547

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภายใน องค์ประกอบภายนอก และระดับความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายใน และองค์ประกอบภายนอกกับ...

รายละเอียด

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาโครงการสงขลาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา

จุฑารัตน์ บุญญานุวัตร, เยาวนิจ กิตติธรกุล และ สมยศ ทุ่งหว้า 2548

ผลการวิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการสร้างกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสงขลาเมืองน่าอยู่ ผลเบื้องต้น ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เริ่มต้นด้วยการศึกษาแนวทางการสร้...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support