เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

กระบวนการเกิดผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมในจังหวัดสงขลา

จิราภรณ์ แซ่หลี และวิชัย กาญจนสุวรรณ 2549

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษากระบวนการเกิดผู้นำ คุณลักษณะ บทบาท และผลงานของผู้นำตามธรรมชาติที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมในจังหวัดสงขลา 7 ท่าน คือ นายพริ้ม นันทรัตน์, นายชบ ยอดแก้ว, นายลัภย์ หนูประดิษฐ์, นายหรน หมัดหลี, นายอั...

รายละเอียด

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมวิจัยสร้างสุขภาพในบริบทห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร, ณัฐวิทย์ พจนสตันติ 2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาทีมวิจัยสร้างสุขภาพในบริบทห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศึกษาปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาทีมวิจัยสร้างสุขภาพในบริบทห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โ...

รายละเอียด

การกระทำผิดวินัยของข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการกระทำผิดวิจัยของข้าราชการ แต่ละกรณีความผิดและระดับโทษที่ได้รับ แยกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารการดำเนินการทางวินัย ผลการศึกษาพ...

รายละเอียด

การค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย

อาธิ ครูศากยวงศ์ 2545

วิจัยเรื่องการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย วัตถุประสงค์ ศึกษาลักษณะสภาพการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย การเตรียมความพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ทัศนคติของผู้ประกอบธุรกิจการค้าประเภทต่างๆ และหน่วยง...

รายละเอียด

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการพัฒนาสามจังหวัดชายแดน

ทวี ธนตระกูลภาคใต้ 2552

ภูมิภาค 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แม้จะเป็นบริเวณที่อุดมด้วยทรัพยากรทั้งบนบกและในน้ำ แต่ประชากรส่วนใหญ่ของ 3 จังหวัดนี้ยังมีความเป็นอยู่แร้นแค้นมาก เห็นคร่าวๆ ได้จากรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเมื่อเทียบกั...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support