เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

การบริหารการตลาดร้านขายของชำ : กรณีศึกษาในภาคใต้

ศศิวิมล สุขบท 2549

การศึกษาการบริหารการตลาดร้านขายของชำในภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารการตลาดร้านขายของชำในท้องถิ่น ในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายสินค้า การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ การจัดการสินค้า การตัดสินใจด้านราคา การส่งเสริมการข...

รายละเอียด

การประเมินมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสงขลา

พูนสุข อุดม 2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณลักษณะครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสงขลา ตามทัศนะของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์ในสถาบันผลิตครู และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณ...

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

จรุณี เก้าเอี้ยน 2559

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหว...

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

จรุณี เก้าเอี้ยน 2559

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหว...

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการศึกษาทางไกลเพื่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

โอภาส เกาไศยาภรณ์ และคณะ 2557

วิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาทางไกลเพื่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support