เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อับดุลรอพา สาแล, ดุษฏี รุ่งรัตนกุล, วารีรัตน์ แก้วอุไร, อมรรัตน์ วัฒนาธร 2559

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. สภาพบริบทของผู้เรี...

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อับดุลรอพา สาแล, ดุษฏี รุ่งรัตนกุล, วารีรัตน์ แก้วอุไร, อมรรัตน์ วัฒนาธร 2559

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. สภาพบริบทของผู้เรี...

รายละเอียด

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นพเก้า ณ พัทลุง 2550

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ” สำหรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอั...

รายละเอียด

การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

นูรฮาฟีซา มะเก, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, เมธี ดิสวัสดิ์ 2556

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ เป็นลักษณะของแบบทดสอบสถานการณ์ ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การยอมรับความหลากหลายด้านชาติพันธุ์และเชื้อชาติ ด้านที่ 2 การยอมรั...

รายละเอียด

การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้

สุชาดา ฐิติระวีวงศ์, ชิดชนก เชิงเชาว์ และสนั่น เพ็งเหมือน 2553

วัตถุประสงค์ของการวิจัยประเมินโครงการเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล จำนวน 198 คน ระดับหมู่บ้าน จำนวน 589 คน ...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support