เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

การศึกษาตำนานเมืองปัตตานี : มิติทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมภาคใต้.

ไข่มุก อุทยาวลี 2548

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาตำนานเมืองปัตตานี เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่อธิบายความเป็นมาของราชอาณาจักรปัตตานีในยุคประวัติศาสตร์ การบันทึกตำนานเมืองปัตตานีเป็นการรวบรวมเบื้องต้นจากการศึกษาประวัติศาสตร์ประเภทเอกสารภาษามล...

รายละเอียด

การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 2553

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแด...

รายละเอียด

การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา

เกื้อกูล สุนันทเกษม 2549

การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา และเพื่อนคาดการณ์แนวโน้มการบริโภคสินค้า และบริการของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได...

รายละเอียด

การสำรวจการผลิตและการบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม

กิตติ เจิดรังษี 2552

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในการผลิต จำหน่าย และการบริโภคอาหารมุสลิมฮาลาลในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีเป้าหมายที่จะให้มี...

รายละเอียด

การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา : หลักการอิสลาม

สุใจ ส่วนไพโรจน์ 2556

สุขภาพจิตที่ดีขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณที่ดี เรื่องของจิตและวิญญาณมีกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอานหลายตอน ศาสนาอิสลามได้เน้นเรื่องสุขภาพจิตไว้มากมาย สนับสนุนให้บุคคลปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดี ความทุกข์ใจของคนเราสามารถใช้หลักคิดทางศาสน...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support