เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

การเปิดรับฟังวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง

ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, พรพิมล อุไรรัตน์, เยาวลักษณ์ สุวรรณชมภู 2558

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม 1) การรับฟังสื่อวิทยุกระจายเสียง และ 2) พฤติกรรมการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีประชากรที่ใช้ในการศึกษ...

รายละเอียด

การแพร่ระบาดของสารเสพติดในเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

วันชัย ธรรมสัจการ 2552

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติด ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของเด็กและเยาวชนกับประสบการณ์การเสพสารเสพติด เปรียบเทียบปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างเด็กและเยาวชนจากในและนอกระบบ...

รายละเอียด

ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอิสลามกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นมุสลิมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : จังหวัดนราธิวาส

กรรณภา ไชยประสิทธิ์, วรรณี จันทร์สว่าง, ผจงศิลป์ เพิงมาก 2548

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมทางเพศ และความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในคำสอนศาสนาอิสลาม และการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นมุสลิมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัง...

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

เรณี อาลี, เรชา ชูสุวรรณ 2559

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู...

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

เรณี อาลี, เรชา ชูสุวรรณ 2559

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผ...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support