เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475 – 2516)

ปิยนาถ บุนนาค 2546

จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 13 ล้านไร่ มีประชากรประมาณ 2.2 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมแตกต่างจากท้องถิ่นอื่น ในด้านเศรษฐกิจโดยส...

รายละเอียด

บทบาทการใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท ในจังหวัดปัตตานี

ฉลอง พูลสุทธิ์ 2535

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทที่ปฎิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังในการใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในชนบทตามความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน กลุ่มตัว...

รายละเอียด

บทบาทของอาสาพัฒนาชุมนุมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ดลมนรรจน์ บากา 2545

วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของอาสาพัฒนาชุมชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของอาสาพัฒนาชุมชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อศึกษาบทบาทในกา...

รายละเอียด

บทบาทด้านศาสนา การศึกษาและการบริหารของอิหม่ามในจังหวัดนราธิวาส

อิบรอฮิม ตาเยะ, ฐิติมดี อาพัทธนานนท์, อะห์มัด ยี่สุนทรง 2556

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของอิหม่ามในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. บทบาทในด้านศาสนา 2. บทบาทในด้านการศึกษา 3. บทบาทในด้านการบริหาร 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของอิหม่ามในการพัฒนาชุมชนตามตัวแปร อายุ ระดับก...

รายละเอียด

บทบาทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดลมนรรจน์ บากา 2543

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ 2) เพื่อศึกษาการได้รับคำแนะนำและสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ การได้รับคำแนะนำและสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่น แล...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support