เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลการรวบรวมผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

บทบาทสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อาทร คุระวรรณ 2552

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งจากทัศนะของสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 55 คน ใช้แบบ...

รายละเอียด

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

สัลมาน สะบูดิง, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ 2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารและระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 และ 2) เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์การดำเนินงานประกันคุณภาพภา...

รายละเอียด

ปัจจัยความเครียดจากการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการย้ายออกนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

บัญญัติ ยงย่วน และร้อยตำรวจโทเสกสิทธิ์ ปรากฎชื่อ 2548

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดจากการทำงานและปัจจัยความเครียดจากการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อความต้องการย้ายออกนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการตำร...

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของครัวเรือนชาวเลอุรักลาโว้ย เกาะ หลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

พิไลวรรณ ประพฤติ, บัญชา สมบูรณ์สุข 2558

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชาวเลอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่า...

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อาทร คุระวรรณ 2552

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต. รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรคของประชาชนต่อการเข้าไปมี...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support