เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th
รายละเอียดงานวิจัย
การศึกษายุทธศาสตร์การจัดการสังคมสมบูรณ์แบบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดการสังคมสมบูรณ์แบบในโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาและหมู่บ้านปิยะมิตร และวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดการสังคมสมบูรณ์แบบของหมู่บ้านเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างยุทธศาสตร์ต้นแบบในการพัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 6, 9, 10, 12 และโครงการหมู่บ้านปิยะมิตร 1, 2, 3, และ 4 การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เก็บข้อมูลภาคสนามและจัดประชาสัมมนาผู้เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม นำข้อมูลมาอภิปรายโดยอาศัยเหตุผลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 1. รูปแบบของการพัฒนาสังคมสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย 1) ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 2) อุดมการณ์ แนวคิด หลักการ 3) การสร้างกลุ่มและการมีส่วนร่วม 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5) การพัฒนาอาชีพ 6) การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ 2. หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาและหมู่บ้านปิยะมิตรต่างมีองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นอยู่ในระดับสูงจึงทำให้เป็นหมู่บ้านสังคมสมบูรณ์แบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีโครงการเกิดขึ้นหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นเมือง โครงการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว โครงการปลูกผักน้ำ โครงการฟาร์มเลี้ยงกวาง โครงการฟาร์มเลี้ยงแพะ และโครงการเลี้ยงปลา-กุ้ง ฯลฯ ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านมีความสมบูรณ์ 3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหมู่บ้านประกอบไปด้วย 1) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพคนและสังคม 2) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อม 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนา 4) ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ข้อเสนอแนะในการจัดการสังคมสมบูรณ์แบบเพื่อนำไปเป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านอื่นๆ นั้นต้องอาศัยหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่จะช่วยผลักดันในการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้งความพร้อมของผู้นำชุมชนและสมาชิกในหมู่บ้านที่มีความตั้งใจและอุดมการณ์เดียวกัน มุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความเจริญแก่ท้องถิ่นของตนเอง
-
ไม่มีหมวดหมู่
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง, อุทัย เอกสะพัง, อ้อมใจ วงษ์มณฑา
2546

© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support