เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th
รายละเอียดงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
Development of Curriculum Management and Learning Process Through Philosophy of Sufficiency Economy Model in Basic Educational Schools under Office of Private Educational Commission in Southern Border Provincds
หลักสูตรเป็นข้อกำหนดและแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีช่วงเวลาในการวิจัยประกอบด้วย 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและการบริหารจัดการของโรงเรียนต้นแบบ ในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกรอบการบริหารหลักสูตร 7 ขั้นตอนของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ระยะที่ 2 ศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน โรงเรียนแกนนำเครือข่ายการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 โรงเรียน โดยใช้การสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกแบบเจาะจง ในการสนทนากลุ่มและ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูผู้สอน และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 3 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบ จำนวน 5 โรงเรียนระยะเวลา 1 ภาคเรียนในปีการศึกษา 2560 และระยะที่ 5 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ รูปแบบของการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การศึกษาบริบท ประกอบด้วย 1) สำรวจความต้องการจำเป็นของสังคมโดยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 3) การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร 4) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5) การแต่งตั้งคณะกรรมการ 6) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 7) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2. การวิเคราะห์วางแผนการใช้หลักสูตรประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การจัดทำวิสัยทัศน์เป้าหมายภารกิจหลักสูตร 3) การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 4) การจัดทำคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 5) การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 6) การจัดการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. การดำเนินการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย 1) การทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 3) การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) การจัดทำแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5) การจัดทำแนวนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 4. การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม ประกอบด้วย 1) การกำหนดผู้รับผิดชอบการนิเทศภายใน 2) การกำหนดแผนงาน โครงการนิเทศ 3) การจัดทำเอกสารหลักฐานการดำเนินการนิเทศ 4) การจัดทำรายงานการนิเทศ และ 5. การประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 1) ประเมินผลก่อนการพัฒนาโดยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2) การประเมินสภาพจริงระหว่างการดำเนินการของการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 3) การประเมินหลังสิ้นสุดปีการศึกษา รายงานความสำเร็จต่อผู้ปกครอง ชุมชน 4) การนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 องค์ประกอบ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม บูรณาการทุกขั้นตอนในการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ จากการทดลองใช้รูปแบบในระยะที่ 4 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบผลสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับ 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ความพร้อมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารในโรงเรียน ครู รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องตระหนักและทำความเข้าใจ รวมทั้งการให้ความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดีเป็นระยะ 4) ระบบการนิเทศทั้งภายในและภายนอก 5) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสรุป รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมควรนำไปปฏิบัติและปรับใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
-
ไม่มีหมวดหมู่
อ้อมใจ วงษ์มณฑา, ชวลิต เกิดทิพย์, ศักดิ์จิต มาศจิตต์
2560

© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support