เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th
รายละเอียดงานวิจัย
การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
A Study of Curriculum Management as Sufficiency Economy of Private Schools in Three Southern Border Provinces
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการหลักสูตรตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 10 คน ได้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษา ครูใหญ่ หัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้าหลักสูตรสายสามัญศึกษา, หลักสูตรกลุ่มสายอิสลามศึกษา ครูจากหลักสูตรสายสามัญศึกษาและจากสายอิสลามศึกษา ผู้เรียนที่เป็นประธานและกรรมการสภานักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4 รวมผู้ให้ข้อมูล 300 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐาน ตอนที่ 2 สอบถามการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 3 ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของการนำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านความพร้อมของนักเรียนก่อนใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมเหมาะสมในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 2. ด้านความพร้อมของครูก่อนใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือครูมีความรู้เรื่องประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง ครูตระหนักถึงความสำคัญของการใช้หลักสูตรและครูมีความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 3. ด้านเนื้อหาสาระของบทเรียนอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เนื้อหาสาระในหลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหลักสูตรสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน 1) ด้านสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก คือมีสื่อการเรียนรู้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และมีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระในหลักสูตร 2) ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก คือมีแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การจัดการใช้หลักสูตรในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และมีความสามัคคีกันในการทำงานเป็นกลุ่ม 4. การจัดการใช้หลักสูตรในด้านกระบวนการวัดผลประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการกำหนดระดับสัดส่วนคะแนนในการตัดสินผล การเรียนที่เป็นมาตรฐานชัดเจน มีการประเมินผลโดยใช้การประเมินตามสภาพจริงทุกหน่วยการเรียนรู้ และมีการประเมินผลหลังเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ 5. การจัดการใช้หลักสูตรในด้านการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบทำหน้าที่นิเทศไว้อย่างชัดเจน มีการวางแผนการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร และมีเครื่องมือในการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 6. ด้านผลผลิตในการวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนักเรียนสามารถนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนเป็นผู้มีความรู้และมีคุณธรรมตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7. ความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับจากการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 1) ด้านความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียน 2) ด้านความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกด้านการวางแผนการใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนักเรียนมีส่วนช่วยครอบครัวด้าน การประหยัดอดออม นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้จ่ายของครอบครัว และนักเรียนมี การออมเงินอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีโอกาส 3) ด้านความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก คือนักเรียนนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในครอบครัว และนักเรียนนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ 5) ด้านความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้านความมีคุณธรรมอยู่ในระดับมาก คือนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนๆ และนักเรียนมีความสามัคคี
-
ไม่มีหมวดหมู่
อ้อมใจ วงษ์มณฑา, เรชา ชูสุวรรณ
2556

© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support