เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อรองรับการพัฒนาเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, สมเกียรติ พ่วงรอด, อ้อมใจ วงษ์มณฑา 2546

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานของห้าจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตการค้าเสรีอาเซียน ในด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบและ...

รายละเอียด

ตำนานหลวงพ่อทวดในภาคใต้ของประเทศไทย

ขวัญเรือน บุญกอบแก้ว, ชัยวุฒิ พิยะกูล, วิทยา บุษบงค์, กานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ, รัชการ วิชชุรังศรี 2558

การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในภาคใต้ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ตำนานหลวงพ่อทวดและกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อจะนำไปสู่การเสนอขอให้ตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบ...

รายละเอียด

นิทานพื้นบ้านไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี

ยุพดี ยศวริศสกุล 2557

การศึกษานิทานพื้นบ้านไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานิทานพื้นบ้านไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี จำนวน 50 เรื่อง โดยศึกษาเกี่ยวกับชื่อนิทานพื้นบ้าน ประเภทของนิทานพื้นบ้าน สารัตถะของนิทานพื้นบ้านและคุณค่าของนิทานพื้นบ้...

รายละเอียด

ประเพณีท้องถิ่น : พลวัตการเปลี่ยนแปลงช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2543-2553 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประสิทธิ์ รัตนมณี 2553

การวิจัยเรื่อง “ประเพณีท้องถิ่น : พลวัตการเปลี่ยนแปลงช่วงทศวรรษ พ. ศ. 2543 – 2553 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบประเพณีท้องถิ่น และพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน เก็บข้...

รายละเอียด

ประเพณีลาซัง - แต่งงานโต๊ะชุมพุก ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประสิทธิ์ รัตนมณี, ชนิศร์ ชูเลื่อน 2551

การวิจัยเรื่องประเพณีลาซัง – แต่งงานโต๊ะชุมพุก ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบพิธีกรรม คุณค่าทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ เก็บข้อมูลด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ และประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support