เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

ประเพณีเข้าสุหนัตอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

นิปาตีเมาะ หะยีหามะ 2551

การวิจัยเรื่องประเพณีเข้าสุหนัตอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาประเพณีท้องถิ่นการเข้าสุหนัตของชุมชนชาวไทยมุสลิมในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ การสังเกตและถ่ายภาพประกอบ วิเ...

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ้อมใจ วงษ์มณฑา 2553

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ โดยภาพรวมและจำแนกตามปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกัน ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษาและศึกษาแนวท...

รายละเอียด

ผลการดำเนินงานตามแผนของชุมชน อบต. ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT)

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, สมเกียรติ พ่วงรอด, อ้อมใจ วงษ์มณฑา 2545

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับแผนและโครงการของชุมชน อบต. ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) เน้นประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนและโครงการ ได้แก่ การวางแผน การปฏ...

รายละเอียด

พัฒนาการการทำนาเกลือ และการค้าเกลือที่ปัตตานี

นราวดี โลหะจินดา 2547

การวิจัยเรื่องพัฒนาการการทำนาเกลือและการค้าเกลือที่ปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับการทำนาเกลือและการค้าเกลือที่ปัตตานี และผลกระทบที่มีต่อการทำนาเกลือ เก็บข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต และมีส่วน...

รายละเอียด

พิธีกรรมลิมนตร์คณะนายนิพนธ์ พุฒยอด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประสิทธิ์ รัตนมณี, ชยพล พุฒยอด 2552

งานวิจัยเรื่องพิธีกรรม ลิมนตร์คณะนายนิพนธ์ พุฒยอด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบพิธีกรรมและวัฒนธรรมการสืบทอด เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ ...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support